4826. Συμεών (Sumeón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4826. Συμεών (Sumeón) — 7 Occurrences

Luke 2:25 N
GRK: ᾧ ὄνομα Συμεών καὶ ὁ
NAS: whose name was Simeon; and this man
KJV: whose name [was] Simeon; and the same
INT: whose name [was] Simon and the

Luke 2:34 N
GRK: εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν
NAS: And Simeon blessed them and said
KJV: And Simeon blessed them,
INT: blessed them Simon and said

Luke 3:30 N
GRK: τοῦ Συμεών τοῦ Ἰούδα
NAS: the son of Simeon, the son of Judah,
KJV: Which was [the son] of Simeon, which was [the son] of Juda,
INT: of Simon of Judah

Acts 13:1 N
GRK: Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος
NAS: Barnabas, and Simeon who was called
KJV: and Simeon that was called
INT: Barnabas and Simeon who was called

Acts 15:14 N
GRK: Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς
NAS: Simeon has related how
KJV: Simeon hath declared how
INT: Simon related how

2 Peter 1:1 N-NMS
GRK: Συμεὼν ΠΕΤΡΟΣ δοῦλος
INT: Simon Peter servant

Revelation 7:7 N
GRK: ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες
NAS: from the tribe of Simeon twelve
KJV: the tribe of Simeon [were] sealed
INT: out of [the] tribe of Simeon twelve thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page