4848. συμπορεύομαι (sumporeuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4848. συμπορεύομαι (sumporeuomai) — 4 Occurrences

Mark 10:1 V-PIM/P-3P
GRK: Ἰορδάνου καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι
NAS: crowds gathered around
KJV: and the people resort unto him
INT: Jordan And come together again crowds

Luke 7:11 V-IIM/P-3P
GRK: Ναίν καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ
NAS: and His disciples were going along with Him, accompanied
KJV: of his disciples went with him, and
INT: Nain and went with him the

Luke 14:25 V-IIM/P-3P
GRK: Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ
NAS: crowds were going along with Him; and He turned
KJV: And there went great multitudes
INT: were going with moreover him

Luke 24:15 V-IIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς
NAS: approached and [began] traveling with them.
KJV: himself drew near, and went with them.
INT: Jesus having drawn near went with them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page