5255. ὑπήκοος (hupékoos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5255. ὑπήκοος (hupékoos) — 3 Occurrences

Acts 7:39 Adj-NMP
GRK: οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ
NAS: were unwilling to be obedient to him, but repudiated
INT: not would subject be the

2 Corinthians 2:9 Adj-NMP
GRK: εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε
NAS: whether you are obedient in all things.
KJV: whether ye be obedient in all things.
INT: to everything obedient you are

Philippians 2:8 Adj-NMS
GRK: ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου
NAS: by becoming obedient to the point
KJV: and became obedient unto
INT: himself having become obedient unto death

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page