5360. φιλαδελφία (philadelphia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5360. φιλαδελφία (philadelphia) — 6 Occurrences

Romans 12:10 N-DFS
GRK: τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους
NAS: another in brotherly love; give preference
KJV: one to another with brotherly love; in honour
INT: with the brotherly love toward one another

1 Thessalonians 4:9 N-GFS
GRK: δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν
NAS: Now as to the love of the brethren, you have
KJV: as touching brotherly love ye need
INT: moreover brotherly love no need

Hebrews 13:1 N-NFS
GRK: φιλαδελφία μενέτω
NAS: Let love of the brethren continue.
KJV: Let brotherly love continue.
INT: Brotherly love let abide

1 Peter 1:22 N-AFS
GRK: ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ
NAS: for a sincere love of the brethren, fervently
KJV: unfeigned love of the brethren, [see that ye] love
INT: truth to brotherly love sincere out of

2 Peter 1:7 N-AFS
GRK: εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν ἐν δὲ
NAS: and in [your] godliness, brotherly kindness, and in [your] brotherly kindness,
KJV: godliness brotherly kindness; and
INT: godliness the brotherly love in moreover

2 Peter 1:7 N-DFS
GRK: δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην
NAS: brotherly kindness, and in [your] brotherly kindness, love.
KJV: and to brotherly kindness charity.
INT: moreover the brotherly love the love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page