5413. φορτίον (phortion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5413. φορτίον (phortion) — 6 Occurrences

Matthew 11:30 N-NNS
GRK: καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν
NAS: is easy and My burden is light.
KJV: and my burden is light.
INT: and the burden of me light

Matthew 23:4 N-ANP
GRK: δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ
NAS: up heavy burdens and lay
KJV: heavy burdens and
INT: they tie up moreover burdens heavy and

Luke 11:46 N-ANP
GRK: τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα καὶ
NAS: down with burdens hard to bear,
KJV: men with burdens grievous to be borne,
INT: the men [with] burdens heavy to bear and

Luke 11:46 N-DNP
GRK: προσψαύετε τοῖς φορτίοις
NAS: will not even touch the burdens with one
KJV: touch not the burdens with one of your
INT: do touch the burdens

Acts 27:10 N-GNS
GRK: μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ
NAS: not only of the cargo and the ship,
INT: only of the cargo and to the

Galatians 6:5 N-ANS
GRK: τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει
NAS: will bear his own load.
KJV: shall bear his own burden.
INT: his own load will bear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page