5432. φρουρέω (phroureó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5432. φρουρέω (phroureó) — 4 Occurrences

2 Corinthians 11:32 V-IIA-3S
GRK: τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν πόλιν
NAS: the king was guarding the city
KJV: of the Damascenes with a garrison, desirous
INT: the king was guarding the city

Galatians 3:23 V-IIM/P-1P
GRK: ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συνκλειόμενοι εἰς
NAS: came, we were kept in custody under
KJV: came, we were kept under
INT: under law we were guarded having been imprisoned to

Philippians 4:7 V-FIA-3S
GRK: πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας
NAS: comprehension, will guard your hearts
KJV: understanding, shall keep your
INT: all understanding will guard the hearts

1 Peter 1:5 V-PPM/P-AMP
GRK: δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως
NAS: who are protected by the power of God
KJV: Who are kept by the power
INT: [the] power of God [are] being guarded through faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page