604. ἀποκαταλλάσσω (apokatallassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 604. ἀποκαταλλάσσω (apokatallassó) — 3 Occurrences

Ephesians 2:16 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους
NAS: and might reconcile them both in one
KJV: And that he might reconcile both
INT: and might reconcile both

Colossians 1:20 V-ANA
GRK: δι' αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα
NAS: and through Him to reconcile all things
KJV: by him to reconcile all things unto
INT: by him to reconcile all things

Colossians 1:22 V-AIA-3S
GRK: νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ
INT: now moreover he reconciled in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page