668. ἀποφεύγω (apopheugó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 668. ἀποφεύγω (apopheugó) — 3 Occurrences

2 Peter 1:4 V-APA-NMP
GRK: κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν
NAS: nature, having escaped the corruption
KJV: nature, having escaped the corruption
INT: partakers nature having escaped the in

2 Peter 2:18 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν
NAS: who barely escape from the ones who live
KJV: those that were clean escaped from them who live
INT: those who indeed escaped from those who in

2 Peter 2:20 V-APA-NMP
GRK: εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα
NAS: For if, after they have escaped the defilements
KJV: if after they have escaped the pollutions
INT: if indeed having escaped the pollutions

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page