810. ἀσωτία (asótia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 810. ἀσωτία (asótia) — 3 Occurrences

Ephesians 5:18 N-NFS
GRK: ᾧ ἐστὶν ἀσωτία ἀλλὰ πληροῦσθε
NAS: with wine, for that is dissipation, but be filled
KJV: wherein is excess; but be filled
INT: which is debauchery but be filled

Titus 1:6 N-GFS
GRK: ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα
NAS: not accused of dissipation or
KJV: not accused of riot or unruly.
INT: under accusation of debauchery or insubordinate

1 Peter 4:4 N-GFS
GRK: αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν βλασφημοῦντες
NAS: excesses of dissipation, and they malign
KJV: excess of riot, speaking evil of
INT: same the of debauchery overflow speaking evil [of you]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page