τετρααρχοῦντος
Englishman's Concordance
τετρααρχοῦντος (tetraarchountos) — 3 Occurrences

Luke 3:1 V-PPA-GMS
GRK: Ἰουδαίας καὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας
KJV: Herod being tetrarch of Galilee,
INT: of Judea and being tetrarch of Galilee

Luke 3:1 V-PPA-GMS
GRK: ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας
KJV: brother Philip tetrarch of Ituraea and
INT: brother of him being tetrarch of Ituraea

Luke 3:1 V-PPA-GMS
GRK: τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
KJV: and Lysanias the tetrarch of Abilene,
INT: of Abilene being tetrarch

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page