2366. Chuwshiym
Strong's Concordance
Chuwshiym: Hushim
Original Word: חוּשַׁים
Part of Speech: proper name, feminine; proper name, masculine
Transliteration: Chuwshiym
Phonetic Spelling: (khoo-sheem')
Definition: an Israelite woman
Brown-Driver-Briggs
I. חוּשִׁים, חֻשִׁים proper name, feminine wife of Shaharaim of Benjamin, חוּשִׁים 1 Chronicles 8:8, חֻשִׁים 1 Chronicles 8:11.

II. חֻשִׁים proper name, masculine of Dan, ׳וּבְנֵי דּן ח Genesis 46:23 compareחֻשִֿׁם בְּנֵי אַחֵר 1 Chronicles 7:12 (see Be VB); = שׁוּחָם (q. v.) Numbers 26:42 compare שׁוּחָתִי Numbers 26:42; Numbers 26:43.

Strong's Exhaustive Concordance
Hushim

Or Chushiym {khoo-shem'}; or Chushim {khoo- sheem'}; plural from chuwsh; hasters; Chushim, the name of three Israelites -- Hushim.

see HEBREW chuwsh

Forms and Transliterations
וּמֵחֻשִׁ֛ים ומחשים חֻשִֽׁים׃ חֻשִׁ֖ם חוּשִׁ֥ים חושים חשים׃ חשם chuShim ḥu·šim ḥu·šîm ḥū·šîm ḥušim ḥušîm ḥūšîm ū·mê·ḥu·šîm umechuShim ūmêḥušîm
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 46:23
HEB: וּבְנֵי־ דָ֖ן חֻשִֽׁים׃
NAS: The sons of Dan: Hushim.
KJV: And the sons of Dan; Hushim.
INT: the sons of Dan Hushim

1 Chronicles 7:12
HEB: בְּנֵ֣י עִ֔יר חֻשִׁ֖ם בְּנֵ֥י אַחֵֽר׃
NAS: of Ir; Hushim [was] the son
KJV: of Ir, [and] Hushim, the sons
INT: the sons of Ir Hushim the son of Aher

1 Chronicles 8:8
HEB: שִׁלְח֖וֹ אֹתָ֑ם חוּשִׁ֥ים וְאֶֽת־ בַּעֲרָ֖א
NAS: he had sent away Hushim and Baara
KJV: he had sent them away; Hushim and Baara
INT: after had sent Hushim and Baara his wives

1 Chronicles 8:11
HEB: וּמֵחֻשִׁ֛ים הוֹלִ֥יד אֶת־
NAS: By Hushim he became the father
KJV: And of Hushim he begat Abitub,
INT: Hushim became of Abitub

4 Occurrences

Strong's Hebrew 2366
4 Occurrences


ḥu·šîm — 3 Occ.
ū·mê·ḥu·šîm — 1 Occ.
2365
Top of Page
Top of Page