bā·rā‘
Englishman's Concordance
bā·rā‘ — 2 Occurrences

Isaiah 7:15
HEB: לְדַעְתּ֛וֹ מָא֥וֹס בָּרָ֖ע וּבָח֥וֹר בַּטּֽוֹב׃
NAS: [enough] to refuse evil and choose
KJV: to refuse the evil, and choose
INT: knows refuse evil and choose good

Isaiah 7:16
HEB: הַנַּ֛עַר מָאֹ֥ס בָּרָ֖ע וּבָחֹ֣ר בַּטּ֑וֹב
NAS: [enough] to refuse evil and choose
KJV: to refuse the evil, and choose
INT: the boy refuse evil and choose good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7451
667 Occurrences


bā·rā‘ — 2 Occ.
bā·rā·‘āh — 1 Occ.
bə·rā‘ — 5 Occ.
bə·rā·‘āh — 9 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯām — 1 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯî — 1 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯōw — 3 Occ.
bə·rā·‘ō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
hā·rā‘ — 93 Occ.
hā·rā·‘āh — 89 Occ.
hā·rā·‘îm — 13 Occ.
hā·rā·‘ō·wṯ — 7 Occ.
kə·rā·‘ā·ṯōw — 1 Occ.
lā·ra‘ — 7 Occ.
lā·rā·‘āh — 1 Occ.
lə·mê·rā‘ — 1 Occ.
lə·rā‘ — 6 Occ.
lə·rā·‘āh — 15 Occ.
lə·rā·‘ā·ṯōw — 1 Occ.
lə·rā·‘ōṯ — 1 Occ.
mê·rā‘ — 12 Occ.
mê·rā·‘āh — 4 Occ.
mê·rā·‘aṯ — 2 Occ.
mê·rā·‘ā·ṯām — 1 Occ.
mê·rā·‘ā·ṯōw — 3 Occ.
mê·rā‘ — 2 Occ.
ra‘ — 125 Occ.
rā·‘āh — 127 Occ.
rā·‘aṯ — 11 Occ.
rā·‘ā·ṯāh — 1 Occ.
rā·‘ā·ṯām — 15 Occ.
rā·‘aṯ·ḵem — 2 Occ.
rā·‘ā·ṯêḵ — 5 Occ.
rā·‘ā·ṯe·ḵā — 5 Occ.
rā·‘ā·ṯê·ḵî — 1 Occ.
rā·‘ā·ṯî — 8 Occ.
rā·‘ā·ṯōw — 3 Occ.
rā·‘ê — 1 Occ.
rā·‘îm — 18 Occ.
rā·‘ō·wṯ — 19 Occ.
rā·‘ō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
rā·‘ō·w·ṯê·ḵem — 2 Occ.
rā·šā‘ — 1 Occ.
ta·ḥă·rōš — 1 Occ.
ū·lə·rā·‘āh — 1 Occ.
ū·ḇə·rā·‘ā·ṯām — 1 Occ.
ū·ḇə·rā·‘ā·ṯêḵ — 1 Occ.
wā·rā‘ — 7 Occ.
ḇā·rā·‘āh — 1 Occ.
wə·hā·rā‘ — 2 Occ.
wə·hā·rā·‘ō·wṯ — 3 Occ.
ḇə·rā‘ — 4 Occ.
wə·rā·‘āh — 8 Occ.
wə·rā·‘aṯ — 1 Occ.
ḇə·rā·‘ā·ṯêḵ — 1 Occ.
wə·rā·‘ā·ṯōw — 1 Occ.
wə·rā·‘îm — 3 Occ.
wə·rā·‘ō·wṯ — 4 Occ.
Additional Entries
rin·naṯ — 1 Occ.
bə·ris·sāh — 1 Occ.
mê·ris·sāh — 1 Occ.
rə·sî·sê — 1 Occ.
rə·sî·sîm — 1 Occ.
ris·nōw — 1 Occ.
wā·re·sen — 1 Occ.
wə·re·sen — 2 Occ.
re·sen — 1 Occ.
lā·rōs — 1 Occ.
bā·rā·‘āh — 1 Occ.
bə·rā‘ — 5 Occ.
bə·rā·‘āh — 9 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯām — 1 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯî — 1 Occ.
bə·rā·‘ā·ṯōw — 3 Occ.
bə·rā·‘ō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
hā·rā‘ — 93 Occ.
hā·rā·‘āh — 89 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page