bə·‘aṣ·mō·w·ṯāw
Englishman's Concordance
bə·‘aṣ·mō·w·ṯāw — 2 Occurrences

Psalm 109:18
HEB: בְּקִרְבּ֑וֹ וְ֝כַשֶּׁ֗מֶן בְּעַצְמוֹתָֽיו׃
NAS: And like oil into his bones.
KJV: and like oil into his bones.
INT: his body oil his bones

Proverbs 12:4
HEB: בַּעְלָ֑הּ וּכְרָקָ֖ב בְּעַצְמוֹתָ֣יו מְבִישָֽׁה׃
NAS: [him] is like rottenness in his bones.
KJV: [is] as rottenness in his bones.
INT: of her husband rottenness his bones shames

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6106
126 Occurrences


‘ă·ṣā·may — 3 Occ.
‘ă·ṣā·māw — 2 Occ.
‘ă·ṣā·me·hā — 1 Occ.
‘ă·ṣā·mê·nū — 1 Occ.
‘ă·ṣā·mîm — 2 Occ.
‘ă·ṣā·mō·wṯ — 4 Occ.
‘ā·ṣem — 1 Occ.
‘aṣ·mām — 1 Occ.
‘aṣ·mə·ḵā — 2 Occ.
‘aṣ·mê·ḵem — 1 Occ.
‘aṣ·mî — 5 Occ.
‘aṣ·mōw — 2 Occ.
‘aṣ·mō·wṯ — 18 Occ.
‘aṣ·mō·ṯay — 10 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯām — 2 Occ.
‘aṣ·mō·ṯāw — 7 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
‘aṣ·mō·ṯê·hem — 3 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
ba·‘ă·ṣā·may — 2 Occ.
ba·‘e·ṣem — 1 Occ.
bə·‘aṣ·mō·wṯ — 1 Occ.
bə·‘aṣ·mō·w·ṯay — 3 Occ.
bə·‘aṣ·mō·w·ṯāw — 2 Occ.
bə·‘e·ṣem — 15 Occ.
‘e·ṣem — 8 Occ.
hā·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
hā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 5 Occ.
ka·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
la·‘ă·ṣā·me·hā — 1 Occ.
lā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
lā·‘ā·ṣem — 1 Occ.
lə·‘aṣ·mō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mê·‘ă·ṣā·may — 1 Occ.
mê·‘aṣ·mō·w·ṯāy — 1 Occ.
ū·ḵə·‘e·ṣem — 1 Occ.
ū·ḇa·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
wa·‘ă·ṣā·may — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mî- — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·wṯ — 2 Occ.
wə·‘aṣ·mō·w·ṯay — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·ṯê·hem — 1 Occ.
wə·‘e·ṣem — 3 Occ.
wə·hā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
Additional Entries
‘aṣ·mō·ṯay — 10 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯām — 2 Occ.
‘aṣ·mō·ṯāw — 7 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
‘aṣ·mō·ṯê·hem — 3 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
ba·‘ă·ṣā·may — 2 Occ.
ba·‘e·ṣem — 1 Occ.
bə·‘aṣ·mō·wṯ — 1 Occ.
bə·‘aṣ·mō·w·ṯay — 3 Occ.
bə·‘e·ṣem — 15 Occ.
‘e·ṣem — 8 Occ.
hā·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
hā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 5 Occ.
ka·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
la·‘ă·ṣā·me·hā — 1 Occ.
lā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
lā·‘ā·ṣem — 1 Occ.
lə·‘aṣ·mō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mê·‘ă·ṣā·may — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page