bə·ṭō·w·ḇaṯ
Englishman's Concordance
bə·ṭō·w·ḇaṯ — 1 Occurrence

Psalm 106:5
HEB: לִרְא֤וֹת ׀ בְּט֘וֹבַ֤ת בְּחִירֶ֗יךָ לִ֭שְׂמֹחַ
KJV: That I may see the good of thy chosen,
INT: may see the good of your chosen may rejoice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2896
562 Occurrences


baṭ·ṭō·wḇ — 6 Occ.
baṭ·ṭō·w·ḇāh — 1 Occ.
bə·ṭō·w·ḇā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
bə·ṭō·wḇ — 2 Occ.
bə·ṭō·w·ḇaṯ — 1 Occ.
hă·ṭō·wḇ — 4 Occ.
hă·ṭō·w·ḇāh — 1 Occ.
hă·ṭō·w·ḇîm — 1 Occ.
haṭ·ṭō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
haṭ·ṭō·wḇ — 46 Occ.
haṭ·ṭō·w·ḇāh — 39 Occ.
haṭ·ṭō·w·ḇîm — 6 Occ.
haṭ·ṭō·ḇō·wṯ — 5 Occ.
kaṭ·ṭō·wḇ — 6 Occ.
kə·ṭō·wḇ — 4 Occ.
laṭ·ṭō·wḇ — 2 Occ.
laṭ·ṭō·w·ḇāh — 1 Occ.
laṭ·ṭō·w·ḇîm — 1 Occ.
lə·ṭō·wḇ — 10 Occ.
lə·ṭō·ḇāh — 15 Occ.
miṭ·ṭō·wḇ — 5 Occ.
miṭ·ṭō·w·ḇāh — 1 Occ.
šeṭ·ṭō·wḇ — 1 Occ.
ṭō·w·ḇāh — 3 Occ.
ṭō·w·ḇaṯ- — 2 Occ.
ṭō·w·ḇā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ṭō·w·ḇā·ṯî — 1 Occ.
ṭō·w·ḇō·ṯāw — 1 Occ.
ṭō·wḇ — 271 Occ.
ṭō·w·ḇāh — 45 Occ.
ṭō·w·ḇām — 1 Occ.
ṭō·ḇaṯ — 5 Occ.
ṭō·ḇîm — 23 Occ.
ṭō·ḇōṯ — 7 Occ.
wā·ṭō·wḇ — 5 Occ.
ḇaṭ·ṭō·wḇ — 3 Occ.
wə·haṭ·ṭō·wḇ — 4 Occ.
wə·laṭ·ṭō·wḇ — 1 Occ.
wə·ṭō·ḇā·ṯām — 2 Occ.
wə·ṭō·w·ḇê — 2 Occ.
wə·ṭō·wḇ — 15 Occ.
wə·ṭō·w·ḇāh — 2 Occ.
wə·ṭō·w·ḇaṯ — 1 Occ.
wə·ṭō·w·ḇê — 1 Occ.
wə·ṭō·ḇîm — 2 Occ.
wə·ṭō·ḇō·wṯ — 3 Occ.
w·ṭō·w·ḇîm — 1 Occ.
Additional Entries
ṭō·ḇū — 2 Occ.
ṭō·wḇ — 11 Occ.
ṭō·w·ḇāh — 1 Occ.
ū·mê·ṭîḇ — 2 Occ.
wə·hê·ṭi·ḇō·ṯî — 1 Occ.
wə·ṭō·wḇ — 3 Occ.
baṭ·ṭō·wḇ — 6 Occ.
baṭ·ṭō·w·ḇāh — 1 Occ.
bə·ṭō·w·ḇā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
bə·ṭō·wḇ — 2 Occ.
hă·ṭō·wḇ — 4 Occ.
hă·ṭō·w·ḇāh — 1 Occ.
hă·ṭō·w·ḇîm — 1 Occ.
haṭ·ṭō·ḇō·wṯ — 1 Occ.
haṭ·ṭō·wḇ — 46 Occ.
haṭ·ṭō·w·ḇāh — 39 Occ.
haṭ·ṭō·w·ḇîm — 6 Occ.
haṭ·ṭō·ḇō·wṯ — 5 Occ.
kaṭ·ṭō·wḇ — 6 Occ.
kə·ṭō·wḇ — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page