ham·mā·yə·māh
Englishman's Concordance
ham·mā·yə·māh — 1 Occurrence

Exodus 8:20
HEB: הִנֵּ֖ה יוֹצֵ֣א הַמָּ֑יְמָה וְאָמַרְתָּ֣ אֵלָ֗יו
NAS: as he comes out to the water, and say
KJV: lo, he cometh forth to the water; and say
INT: behold comes to the water and say to him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4325
581 Occurrences


bam·mā·yim — 50 Occ.
bə·ma·yim — 7 Occ.
bə·mê — 4 Occ.
bə·mōw — 1 Occ.
ḵam·ma·yim — 6 Occ.
ham·mā·yə·māh — 1 Occ.
ham·mā·yim — 96 Occ.
ham·may·māh — 1 Occ.
kam·ma·yim — 12 Occ.
kə·ma·yim — 3 Occ.
lā·mā·yim — 1 Occ.
lam·ma·yim — 5 Occ.
lə·mā·yim — 1 Occ.
lə·mê — 6 Occ.
lə·mê·mê — 2 Occ.
ma·yim — 244 Occ.
mê — 54 Occ.
mê·may — 1 Occ.
mê·māw — 7 Occ.
mê·mê — 7 Occ.
mê·me·ḵā — 3 Occ.
mê·me·hā — 2 Occ.
mê·mê·hem — 3 Occ.
mê·mê·nū — 1 Occ.
[mî — 1 Occ.
mim·ma·yim — 5 Occ.
mim·mê — 2 Occ.
mim·mê·mê — 2 Occ.
šā·leḡ — 1 Occ.
ū·ma·yim — 18 Occ.
ū·mê — 2 Occ.
ū·mê·may — 1 Occ.
ū·mê·me·ḵā — 1 Occ.
ū·mê·mê·hem — 1 Occ.
ū·mim·mê — 1 Occ.
ū·ḇam·ma·yim — 6 Occ.
ū·ḇə·ma·yim — 3 Occ.
wā·mā·yim — 4 Occ.
ḇam·ma·yim — 7 Occ.
wə·ḵam·ma·yim — 1 Occ.
wə·ham·ma·yim — 7 Occ.
Additional Entries
ū·lə·mî·ḵā·yā·hū — 1 Occ.
mî·ḵal — 1 Occ.
mî·ḵal — 14 Occ.
ū·lə·mî·ḵal — 1 Occ.
ū·mî·ḵal — 3 Occ.
bam·mā·yim — 50 Occ.
bə·ma·yim — 7 Occ.
bə·mê — 4 Occ.
bə·mōw — 1 Occ.
ḵam·ma·yim — 6 Occ.
ham·mā·yim — 96 Occ.
ham·may·māh — 1 Occ.
kam·ma·yim — 12 Occ.
kə·ma·yim — 3 Occ.
lā·mā·yim — 1 Occ.
lam·ma·yim — 5 Occ.
lə·mā·yim — 1 Occ.
lə·mê — 6 Occ.
lə·mê·mê — 2 Occ.
ma·yim — 244 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page