hiṯ·pal·lal·tā
Englishman's Concordance
hiṯ·pal·lal·tā — 2 Occurrences

2 Kings 19:20
HEB: יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֨ר הִתְפַּלַּ֧לְתָּ אֵלַ֛י אֶל־
NAS: Because you have prayed to Me about
KJV: of Israel, [That] which thou hast prayed to me against Sennacherib
INT: of Israel Because have prayed about about

Isaiah 37:21
HEB: יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר֙ הִתְפַּלַּ֣לְתָּ אֵלַ֔י אֶל־
NAS: Because you have prayed to Me about
KJV: of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib
INT: of Israel Because have prayed about about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6419
84 Occurrences


bə·hiṯ·pal·lōw — 1 Occ.
’eṯ·pal·lāl — 1 Occ.
p̄il·lā·lə·tî — 1 Occ.
hiṯ·pal·lal·tā — 2 Occ.
hiṯ·pal·lā·lə·tî — 1 Occ.
hiṯ·pal·lêl — 5 Occ.
lə·hiṯ·pal·lêl — 8 Occ.
miṯ·pal·lêl — 4 Occ.
pil·lalt — 1 Occ.
tiṯ·pal·lêl — 3 Occ.
ū·ḵə·hiṯ·pal·lêl — 1 Occ.
ū·p̄il·lōw — 1 Occ.
ū·miṯ·pal·lêl — 2 Occ.
ū·miṯ·pal·lîm — 1 Occ.
wā·’eṯ·pal·lāh — 1 Occ.
wā·’eṯ·pal·lêl — 4 Occ.
way·yiṯ·pal·lêl — 16 Occ.
wan·niṯ·pal·lêl — 1 Occ.
wat·tiṯ·pal·lêl — 2 Occ.
way·p̄al·lêl — 1 Occ.
wə·’eṯ·pal·lêl — 1 Occ.
wə·hiṯ·pal·lal·tem — 1 Occ.
wə·hiṯ·pal·lêl — 3 Occ.
wə·hiṯ·pal·lū — 10 Occ.
wə·yiṯ·pal·lêl — 3 Occ.
wə·yiṯ·pal·lū — 1 Occ.
yiṯ·pal·lā·lū — 1 Occ.
yiṯ·pal·lel- — 5 Occ.
yiṯ·pal·lū — 2 Occ.
Additional Entries
pə·lî·lî — 1 Occ.
pə·lî·lî·yāh — 1 Occ.
bap·pe·leḵ — 1 Occ.
p̄ā·leḵ — 1 Occ.
p̄e·leḵ — 1 Occ.
lə·p̄il·kōw — 1 Occ.
pe·leḵ — 6 Occ.
bə·hiṯ·pal·lōw — 1 Occ.
’eṯ·pal·lāl — 1 Occ.
p̄il·lā·lə·tî — 1 Occ.
hiṯ·pal·lā·lə·tî — 1 Occ.
hiṯ·pal·lêl — 5 Occ.
lə·hiṯ·pal·lêl — 8 Occ.
miṯ·pal·lêl — 4 Occ.
pil·lalt — 1 Occ.
tiṯ·pal·lêl — 3 Occ.
ū·ḵə·hiṯ·pal·lêl — 1 Occ.
ū·p̄il·lōw — 1 Occ.
ū·miṯ·pal·lêl — 2 Occ.
ū·miṯ·pal·lîm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page