hā·r·’ū·ḇê·nî
Englishman's Concordance
hā·r·’ū·ḇê·nî — 3 Occurrences

1 Chronicles 11:42
HEB: בֶן־ שִׁיזָ֜א הָרֽאוּבֵנִ֗י רֹ֛אשׁ לָרֽאוּבֵנִ֖י
NAS: of Shiza the Reubenite, a chief
KJV: of Shiza the Reubenite, a captain
INT: the son of Shiza the Reubenite A chief of the Reubenites

1 Chronicles 12:38
HEB: לַ֠יַּרְדֵּן מִן־ הָראוּבֵנִ֨י וְהַגָּדִ֜י וַחֲצִ֣י ׀
INT: beyond Jordan Reubenites Gadites half

1 Chronicles 26:32
HEB: הַמֶּ֗לֶךְ עַל־ הָראוּבֵנִ֤י וְהַגָּדִי֙ וַחֲצִי֙
NAS: made them overseers of the Reubenites, the Gadites
KJV: made rulers over the Reubenites, the Gadites,
INT: and King of the Reubenites the Gadites and the half

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page