ū·lə·ḥā·ḵə·māh
Englishman's Concordance
ū·lə·ḥā·ḵə·māh — 1 Occurrence

1 Kings 10:23
HEB: הָאָ֑רֶץ לְעֹ֖שֶׁר וּלְחָכְמָֽה׃
NAS: of the earth in riches and in wisdom.
KJV: for riches and for wisdom.
INT: of the earth riches wisdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2451
149 Occurrences


ba·ḥā·ḵə·māh — 3 Occ.
bə·ḥā·ḵə·māh — 9 Occ.
bə·ḥā·ḵə·mā·ṯāh — 1 Occ.
bə·ḥā·ḵə·mā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
bə·ḥā·ḵə·mā·ṯōw — 4 Occ.
ḥā·ḵə·maṯ- — 12 Occ.
ḥā·ḵə·mā·ṯām — 2 Occ.
ḥā·ḵə·maṯ·ḵem — 1 Occ.
ḥā·ḵə·mā·ṯêḵ — 1 Occ.
ḥā·ḵə·mā·ṯe·ḵā — 8 Occ.
ḥā·ḵə·mā·ṯî — 1 Occ.
ḥā·ḵə·mā·ṯōw — 3 Occ.
ḥāḵ·māh — 74 Occ.
ha·ḥā·ḵə·māh — 5 Occ.
kə·ḥā·ḵə·maṯ — 1 Occ.
kə·ḥā·ḵə·mā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
la·ḥā·ḵə·māh — 3 Occ.
lə·ḥā·ḵə·māh — 1 Occ.
lə·ḥā·ḵə·mā·ṯî — 1 Occ.
mê·ḥā·ḵə·māh — 2 Occ.
mê·ḥā·ḵə·maṯ — 1 Occ.
ū·lə·ḥā·ḵə·māh — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥā·ḵə·mā·ṯî — 1 Occ.
ḇa·ḥā·ḵə·māh — 1 Occ.
wə·ḥā·ḵə·māh — 6 Occ.
wə·ḥā·ḵə·maṯ — 2 Occ.
wə·ḥā·ḵə·mā·ṯōw — 1 Occ.
wə·ha·ḥā·ḵə·māh — 2 Occ.
Additional Entries
ḥā·ḵə·mā·ṯōw — 3 Occ.
ḥāḵ·māh — 74 Occ.
ha·ḥā·ḵə·māh — 5 Occ.
kə·ḥā·ḵə·maṯ — 1 Occ.
kə·ḥā·ḵə·mā·ṯe·ḵā — 1 Occ.
la·ḥā·ḵə·māh — 3 Occ.
lə·ḥā·ḵə·māh — 1 Occ.
lə·ḥā·ḵə·mā·ṯî — 1 Occ.
mê·ḥā·ḵə·māh — 2 Occ.
mê·ḥā·ḵə·maṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥā·ḵə·mā·ṯî — 1 Occ.
ḇa·ḥā·ḵə·māh — 1 Occ.
wə·ḥā·ḵə·māh — 6 Occ.
wə·ḥā·ḵə·maṯ — 2 Occ.
wə·ḥā·ḵə·mā·ṯōw — 1 Occ.
wə·ha·ḥā·ḵə·māh — 2 Occ.
ḥā·ḵə·mə·ṯā — 3 Occ.
kə·ḥā·ḵə·maṯ — 2 Occ.
ḇə·ḥā·ḵə·māh — 3 Occ.
ḥaḵ·mō·w·nî — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page