ū·maḥ·šə·ḇō·ṯê·hem
Englishman's Concordance
ū·maḥ·šə·ḇō·ṯê·hem — 1 Occurrence

Isaiah 66:18
HEB: וְאָנֹכִ֗י מַעֲשֵׂיהֶם֙ וּמַחְשְׁבֹ֣תֵיהֶ֔ם בָּאָ֕ה לְקַבֵּ֥ץ
NAS: For I know their works and their thoughts; the time is coming
KJV: For I [know] their works and their thoughts: it shall come,
INT: I their works and their thoughts is coming to gather

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4284
56 Occurrences


ham·ma·ḥă·šā·ḇōṯ — 1 Occ.
ma·ḥă·šā·ḇāh — 2 Occ.
ma·ḥă·šā·ḇeṯ — 2 Occ.
ma·ḥă·šā·ḇōṯ — 11 Occ.
ma·ḥă·šaḇ·tōw — 2 Occ.
ma·ḥă·še·ḇeṯ — 3 Occ.
maḥ·šə·ḇōṯ — 15 Occ.
maḥ·šə·ḇō·w·ṯay — 1 Occ.
maḥ·šə·ḇō·ṯām — 4 Occ.
maḥ·šə·ḇō·ṯāw — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·w·ṯê·ḵem — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·w·ṯê·hem — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
mim·maḥ·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·maḥ·šə·ḇō·ṯay — 1 Occ.
ū·maḥ·šə·ḇō·w·ṯāw — 2 Occ.
ū·maḥ·šə·ḇō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ū·maḥ·šə·ḇō·ṯê·hem — 1 Occ.
Additional Entries
maḥ·šə·ḇō·ṯām — 4 Occ.
maḥ·šə·ḇō·ṯāw — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·w·ṯê·ḵem — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·w·ṯê·hem — 2 Occ.
maḥ·šə·ḇō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
mim·maḥ·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·maḥ·šə·ḇō·ṯay — 1 Occ.
ū·maḥ·šə·ḇō·w·ṯāw — 2 Occ.
ū·maḥ·šə·ḇō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
bə·ma·ḥă·šak·kîm — 2 Occ.
ma·ḥă·šak·kê- — 1 Occ.
maḥ·šāḵ — 2 Occ.
ḇə·ma·ḥă·šak·kîm — 1 Occ.
ḇə·maḥ·šāḵ — 1 Occ.
maḥ·śōp̄ — 1 Occ.
ma·ḥaṯ — 2 Occ.
ū·ma·ḥaṯ — 1 Occ.
lim·ḥit·tāh — 1 Occ.
mə·ḥit·tāh — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page