ū·ḇiz·rō·w·‘î
Englishman's Concordance
ū·ḇiz·rō·w·‘î — 1 Occurrence

Jeremiah 27:5
HEB: בְּכֹחִי֙ הַגָּד֔וֹל וּבִזְרוֹעִ֖י הַנְּטוּיָ֑ה וּנְתַתִּ֕יהָ
NAS: and by My outstretched arm, and I will give
KJV: and by my outstretched arm, and have given
INT: power my great arm my outstretched will give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2220
91 Occurrences


biz·rō·w·a‘ — 4 Occ.
biz·rō·‘ōw — 1 Occ.
haz·zə·rō·a‘ — 3 Occ.
liz·rō·‘ōw — 1 Occ.
miz·zə·rō·w·a‘ — 1 Occ.
ū·ḇiz·rō·w·a‘ — 9 Occ.
ū·ḇiz·rō·‘ă·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇiz·rō·w·‘î — 1 Occ.
ū·zə·rō·w·a‘ — 3 Occ.
ū·zə·rō·‘ă·ḵā — 4 Occ.
ū·zə·rō·‘ay — 1 Occ.
ū·zə·rō·w·‘ām — 1 Occ.
ū·zə·rō·‘îm — 1 Occ.
ū·zə·rō·‘ōw — 7 Occ.
ū·zə·rō·‘ō·wṯ — 4 Occ.
ū·zə·rō·‘ō·ṯāw — 1 Occ.
wə·haz·zə·rō·a‘ — 1 Occ.
ḇiz·rō·a‘ — 1 Occ.
zə·rō·w·a‘ — 13 Occ.
zə·rō·w·‘ă·ḵā — 4 Occ.
zə·rō·‘ām — 1 Occ.
zə·rō·‘āw — 1 Occ.
zə·rō·w·‘e·ḵā — 1 Occ.
zə·rō·‘ê — 1 Occ.
zə·rō·w·‘î — 3 Occ.
zə·rō·‘ōw — 7 Occ.
zə·rō·‘ōṯ — 5 Occ.
zə·rō·‘ō·ṯāy — 2 Occ.
zə·rō·w·‘ō·ṯām — 1 Occ.
zə·rō·w·‘ō·w·ṯāw — 4 Occ.
zə·rō·w·‘ō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
zə·rō·‘ō·w·ṯe·hā — 1 Occ.
Additional Entries
zê·rî·ṯā·nū — 1 Occ.
zê·rū — 2 Occ.
zō·reh — 2 Occ.
biz·rō·w·a‘ — 4 Occ.
biz·rō·‘ōw — 1 Occ.
haz·zə·rō·a‘ — 3 Occ.
liz·rō·‘ōw — 1 Occ.
miz·zə·rō·w·a‘ — 1 Occ.
ū·ḇiz·rō·w·a‘ — 9 Occ.
ū·ḇiz·rō·‘ă·ḵā — 2 Occ.
ū·zə·rō·w·a‘ — 3 Occ.
ū·zə·rō·‘ă·ḵā — 4 Occ.
ū·zə·rō·‘ay — 1 Occ.
ū·zə·rō·w·‘ām — 1 Occ.
ū·zə·rō·‘îm — 1 Occ.
ū·zə·rō·‘ōw — 7 Occ.
ū·zə·rō·‘ō·wṯ — 4 Occ.
ū·zə·rō·‘ō·ṯāw — 1 Occ.
wə·haz·zə·rō·a‘ — 1 Occ.
ḇiz·rō·a‘ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page