way·yaṣ·ṣî·ḇê·nî
Englishman's Concordance
way·yaṣ·ṣî·ḇê·nî — 1 Occurrence

Lamentations 3:12
HEB: דָּרַ֤ךְ קַשְׁתּוֹ֙ וַיַּצִּיבֵ֔נִי כַּמַּטָּרָ֖א לַחֵֽץ׃
NAS: His bow And set me as a target
KJV: his bow, and set me as a mark
INT: bent his bow and set A target the arrow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5324
74 Occurrences


han·niṣ·ṣāḇ — 2 Occ.
han·niṣ·ṣā·ḇāh — 1 Occ.
han·niṣ·ṣā·ḇîm — 7 Occ.
han·niṣ·ṣā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
han·niṣ·ṣe·ḇeṯ — 1 Occ.
haṣ·ṣî·ḇî — 1 Occ.
hiṣ·ṣaḇ·tā — 2 Occ.
hiṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
hiṣ·ṣî·ḇū — 1 Occ.
lə·haṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
maṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
muṣ·ṣāḇ — 2 Occ.
niṣ·ṣāḇ — 22 Occ.
niṣ·ṣā·ḇāh — 2 Occ.
niṣ·ṣā·ḇîm — 8 Occ.
niṣ·ṣə·ḇāh — 1 Occ.
niṣ·ṣə·ḇū — 1 Occ.
ū·lə·haṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
way·yaṣ·ṣêḇ — 6 Occ.
way·yaṣ·ṣî·ḇê·nî — 1 Occ.
way·yaṣ·ṣi·ḇū — 2 Occ.
wat·taṣ·ṣî·ḇê·nî — 1 Occ.
wə·huṣ·ṣaḇ — 1 Occ.
wə·niṣ·ṣaḇ·tā — 3 Occ.
wə·niṣ·ṣə·ḇū — 1 Occ.
wə·yaṣ·ṣêḇ — 1 Occ.
yaṣ·ṣêḇ — 1 Occ.
yaṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
Additional Entries
lə·haṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
maṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
muṣ·ṣāḇ — 2 Occ.
niṣ·ṣāḇ — 22 Occ.
niṣ·ṣā·ḇāh — 2 Occ.
niṣ·ṣā·ḇîm — 8 Occ.
niṣ·ṣə·ḇāh — 1 Occ.
niṣ·ṣə·ḇū — 1 Occ.
ū·lə·haṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
way·yaṣ·ṣêḇ — 6 Occ.
way·yaṣ·ṣi·ḇū — 2 Occ.
wat·taṣ·ṣî·ḇê·nî — 1 Occ.
wə·huṣ·ṣaḇ — 1 Occ.
wə·niṣ·ṣaḇ·tā — 3 Occ.
wə·niṣ·ṣə·ḇū — 1 Occ.
wə·yaṣ·ṣêḇ — 1 Occ.
yaṣ·ṣêḇ — 1 Occ.
yaṣ·ṣîḇ — 1 Occ.
han·niṣ·ṣāḇ — 1 Occ.
niṣ·bə·ṯā — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page