wə·’an·šê·hem
Englishman's Concordance
wə·’an·šê·hem — 1 Occurrence

Jeremiah 40:8
HEB: הַמַּ֣עֲכָתִ֔י הֵ֖מָּה וְאַנְשֵׁיהֶֽם׃
KJV: of a Maachathite, they and their men.
INT: of the Maacathite they and their men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 582
222 Occurrences


’ă·nā·šāw — 1 Occ.
’ă·nā·šê·nū — 1 Occ.
’ă·nā·šîm — 39 Occ.
’an·šê — 47 Occ.
’an·šê·hen — 1 Occ.
bə·’an·šê — 1 Occ.
’ĕ·nō·wōš — 26 Occ.
hā·’ă·nā·šîm — 39 Occ.
hā·’îš — 2 Occ.
’îš — 22 Occ.
’î·šāh — 1 Occ.
’î·šî — 1 Occ.
’î·šîm — 1 Occ.
la·’ă·nā·šāw — 1 Occ.
la·’ă·nā·šîm — 1 Occ.
lā·’îš — 2 Occ.
lə·’an·šê — 1 Occ.
le·’ĕ·nō·wōš — 2 Occ.
lə·’îš — 3 Occ.
lə·’î·šāh — 1 Occ.
mê·’an·šê — 1 Occ.
mê·’ĕ·nō·wōš — 4 Occ.
ū·mê·’an·šê — 1 Occ.
wa·’ă·nā·šāw — 5 Occ.
wa·’ă·nā·šîm — 3 Occ.
ḇā·’îš — 1 Occ.
wə·’an·šê — 6 Occ.
wə·’an·šê·hem — 1 Occ.
ḇe·’ĕ·nō·wōš — 1 Occ.
wə·hā·’ă·nā·šîm — 6 Occ.
Additional Entries
le·’ĕ·nō·wōš — 2 Occ.
lə·’îš — 3 Occ.
lə·’î·šāh — 1 Occ.
mê·’an·šê — 1 Occ.
mê·’ĕ·nō·wōš — 4 Occ.
ū·mê·’an·šê — 1 Occ.
wa·’ă·nā·šāw — 5 Occ.
wa·’ă·nā·šîm — 3 Occ.
ḇā·’îš — 1 Occ.
wə·’an·šê — 6 Occ.
ḇe·’ĕ·nō·wōš — 1 Occ.
wə·hā·’ă·nā·šîm — 6 Occ.
’ĕ·nō·wōš — 7 Occ.
han·ne·’ĕ·nā·ḥîm — 1 Occ.
hê·’ā·naḥ — 1 Occ.
ne·’ĕ·nāḥ — 1 Occ.
ne·’ĕ·nā·ḥāh — 1 Occ.
ne·’ĕ·nā·ḥîm — 2 Occ.
ne·’en·ḥāh — 2 Occ.
ne·’en·ḥū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page