ḇə·’ar·ṣōw
Englishman's Concordance
ḇə·’ar·ṣōw — 1 Occurrence

Deuteronomy 23:7
HEB: גֵ֖ר הָיִ֥יתָ בְאַרְצֽוֹ׃
NAS: because you were an alien in his land.
KJV: because thou wast a stranger in his land.
INT: were an alien become his land

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 776
2503 Occurrences


’aḏ·maṯ — 1 Occ.
’ă·rā·ṣō·wṯ — 5 Occ.
’ā·reṣ — 108 Occ.
’ā·rə·ṣāh — 35 Occ.
’ar·ṣāh — 58 Occ.
’ar·ṣām — 24 Occ.
’ar·ṣêḵ — 3 Occ.
’ar·ṣe·ḵā — 18 Occ.
’ar·ṣə·ḵem — 11 Occ.
’ar·ṣê·nū — 2 Occ.
’ar·ṣî — 11 Occ.
’ar·ṣōw — 32 Occ.
’ar·ṣō·wṯ — 3 Occ.
bā·’ă·rā·ṣō·wṯ — 12 Occ.
bā·’ā·reṣ — 155 Occ.
bə·’ar·ṣām — 10 Occ.
bə·’ar·ṣêḵ — 1 Occ.
bə·’ar·ṣe·ḵā — 8 Occ.
bə·’ar·ṣə·ḵem — 7 Occ.
bə·’ar·ṣê·nū — 2 Occ.
bə·’ar·ṣî — 4 Occ.
bə·’ar·ṣōw — 3 Occ.
bə·’ar·ṣōṯ — 3 Occ.
bə·’ar·ṣō·ṯām — 3 Occ.
bə·’e·reṣ- — 229 Occ.
ḵā·’ā·reṣ — 2 Occ.
ḵə·’e·reṣ — 1 Occ.
’e·reṣ — 379 Occ.
hā·’ă·rā·ṣōṯ — 47 Occ.
hā·’ā·reṣ — 934 Occ.
kə·’ar·ṣə·ḵem — 2 Occ.
kə·’e·reṣ — 4 Occ.
lā·’ā·reṣ — 51 Occ.
lə·’ar·ṣāh — 2 Occ.
lə·’ar·ṣə·ḵā — 2 Occ.
lə·’ar·ṣōw — 10 Occ.
lə·’e·reṣ — 4 Occ.
mê·’ā·reṣ — 2 Occ.
mê·’ar·ṣām — 1 Occ.
mê·’ar·ṣə·ḵā — 2 Occ.
mê·’ar·ṣōw — 7 Occ.
mê·’ar·ṣō·wṯ — 1 Occ.
mê·’e·reṣ — 158 Occ.
mê·hā·’ā·reṣ — 5 Occ.
ṣe·ḏeq — 1 Occ.
ū·lə·’ar·ṣām — 1 Occ.
ū·lə·’ar·ṣêḵ — 2 Occ.
ū·lə·’ar·ṣî — 1 Occ.
ū·mê·’ă·rā·ṣō·wṯ — 1 Occ.
ū·mê·’ar·ṣōw — 1 Occ.
ū·mê·’e·reṣ — 7 Occ.
ū·ḇā·’ā·reṣ — 7 Occ.
ū·ḇə·’ar·ṣə·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·’e·reṣ — 5 Occ.
ḇa·’ă·rā·ṣō·wṯ — 1 Occ.
ḇā·’ā·reṣ — 45 Occ.
wə·’ar·ṣāh — 1 Occ.
wə·’ar·ṣêḵ — 1 Occ.
ḇə·’ar·ṣe·ḵā — 5 Occ.
wə·’ar·ṣê·nū — 3 Occ.
ḇə·’ar·ṣōw — 1 Occ.
ḇə·’e·reṣ- — 18 Occ.
wə·hā·’ā·reṣ — 38 Occ.
wə·lā·’ā·reṣ — 1 Occ.
Additional Entries
ū·mê·’e·reṣ — 7 Occ.
ū·ḇā·’ā·reṣ — 7 Occ.
ū·ḇə·’ar·ṣə·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·’e·reṣ — 5 Occ.
ḇa·’ă·rā·ṣō·wṯ — 1 Occ.
ḇā·’ā·reṣ — 45 Occ.
wə·’ar·ṣāh — 1 Occ.
wə·’ar·ṣêḵ — 1 Occ.
ḇə·’ar·ṣe·ḵā — 5 Occ.
wə·’ar·ṣê·nū — 3 Occ.
ḇə·’e·reṣ- — 18 Occ.
wə·hā·’ā·reṣ — 38 Occ.
wə·lā·’ā·reṣ — 1 Occ.
’ar·ṣā — 1 Occ.
wə·’ar·qā — 1 Occ.
’ā·’ōr — 1 Occ.
’ā·rāh- — 2 Occ.
’ā·rō·wr — 1 Occ.
’ā·rō·w·ṯî·hā — 1 Occ.
’ā·rūr — 31 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page