wə·ḥay·yā·ṯām
Englishman's Concordance
wə·ḥay·yā·ṯām — 2 Occurrences

Job 36:14
HEB: בַּנֹּ֣עַר נַפְשָׁ֑ם וְ֝חַיָּתָ֗ם בַּקְּדֵשִֽׁים׃
KJV: in youth, and their life [is] among the unclean.
INT: youth They and their life the cult

Psalm 78:50
HEB: מִמָּ֣וֶת נַפְשָׁ֑ם וְ֝חַיָּתָ֗ם לַדֶּ֥בֶר הִסְגִּֽיר׃
KJV: but gave their life over
INT: death their soul their life to the plague gave

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2416
503 Occurrences


ba·ḥay·yîm — 6 Occ.
ba·ḥay·yîn — 1 Occ.
bə·ḥay·yāy — 3 Occ.
bə·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
bə·ḥay·yāw — 3 Occ.
bə·ḥay·ye·ḵā — 1 Occ.
bə·ḥay·ye·hā — 1 Occ.
bə·ḥay·yê·hem — 2 Occ.
bə·ḥê — 1 Occ.
ḥāy — 120 Occ.
ḥay·yāh — 23 Occ.
ḥay·yay — 17 Occ.
ḥay·yaṯ — 33 Occ.
ḥay·yā·ṯām — 2 Occ.
ḥay·yā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ḥay·yā·ṯî — 1 Occ.
ḥay·yā·ṯōw — 2 Occ.
ḥay·yāw — 16 Occ.
ḥay·yā·yə·ḵî — 1 Occ.
ḥay·ye·ḵā — 1 Occ.
ḥay·yê — 12 Occ.
ḥay·ye·ḵā — 12 Occ.
ḥay·yê·ḵem — 1 Occ.
ḥay·yeh — 1 Occ.
ḥay·yê·hem — 2 Occ.
ḥay·yê·nū — 1 Occ.
ḥay·yîm — 85 Occ.
ḥay·yō·wṯ — 5 Occ.
ḥa·yil — 1 Occ.
ḥay·ṯōw — 3 Occ.
ḥay·ṯōw- — 3 Occ.
ḥê — 6 Occ.
hā·ḥay — 12 Occ.
ha·ḥay·yāh — 26 Occ.
ha·ḥay·yîm — 27 Occ.
ha·ḥay·yō·wṯ — 7 Occ.
he·ḥāy — 3 Occ.
la·ḥay·yāh — 4 Occ.
la·ḥay·yîm — 1 Occ.
le·ḥāy — 1 Occ.
lə·ḥay·yaṯ — 2 Occ.
lə·ḥay·yê- — 2 Occ.
lə·ḥay·yîm — 5 Occ.
lə·ḥay·ṯōw- — 1 Occ.
mê·ḥay·yāy — 2 Occ.
mê·ḥay·yîm — 2 Occ.
ū·lə·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
ū·mê·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥay·yāh — 1 Occ.
wə·ḥay — 1 Occ.
wə·ḥay·yāh — 2 Occ.
ḇə·ḥay·yay — 3 Occ.
wə·ḥay·yaṯ — 7 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯām — 2 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯōw — 3 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯōw — 1 Occ.
ḇə·ḥay·yāw — 1 Occ.
wə·ḥay·yîm — 4 Occ.
wə·ḥay·ṯōw- — 1 Occ.
wə·ḥê — 9 Occ.
wə·ha·ḥay — 1 Occ.
wə·ha·ḥay·yō·wṯ — 1 Occ.
wə·la·ḥay·yāh — 1 Occ.
Additional Entries
lə·ḥay·ṯōw- — 1 Occ.
mê·ḥay·yāy — 2 Occ.
mê·ḥay·yîm — 2 Occ.
ū·lə·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
ū·mê·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥay·yāh — 1 Occ.
wə·ḥay — 1 Occ.
wə·ḥay·yāh — 2 Occ.
ḇə·ḥay·yay — 3 Occ.
wə·ḥay·yaṯ — 7 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯōw — 3 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯōw — 1 Occ.
ḇə·ḥay·yāw — 1 Occ.
wə·ḥay·yîm — 4 Occ.
wə·ḥay·ṯōw- — 1 Occ.
wə·ḥê — 9 Occ.
wə·ha·ḥay — 1 Occ.
wə·ha·ḥay·yō·wṯ — 1 Occ.
wə·la·ḥay·yāh — 1 Occ.
ḥay·yā — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page