ḇə·la·ḥă·mî
Englishman's Concordance
ḇə·la·ḥă·mî — 1 Occurrence

Proverbs 9:5
HEB: לְ֭כוּ לַחֲמ֣וּ בְֽלַחֲמִ֑י וּ֝שְׁת֗וּ בְּיַ֣יִן
NAS: eat of my food And drink
KJV: eat of my bread, and drink
INT: Come eat of my food and drink of the wine

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3899
296 Occurrences


bal·lā·ḥem — 1 Occ.
bal·le·ḥem — 5 Occ.
bə·laḥ·me·ḵā — 1 Occ.
bə·laḥ·mōw — 2 Occ.
bə·le·ḥem — 1 Occ.
hal·lā·ḥem — 1 Occ.
hal·le·ḥem — 14 Occ.
kal·le·ḥem — 1 Occ.
kə·le·ḥem — 1 Occ.
lā·ḥem — 38 Occ.
laḥ·māh — 3 Occ.
laḥ·mām — 5 Occ.
laḥ·mə·ḵā — 7 Occ.
laḥ·mə·ḵem — 3 Occ.
laḥ·mê·nū — 4 Occ.
laḥ·mî — 8 Occ.
laḥ·mōw — 8 Occ.
lal·lā·ḥem — 1 Occ.
lal·le·ḥem — 3 Occ.
le·ḥem — 155 Occ.
lə·lā·ḥem — 1 Occ.
lə·laḥ·mə·ḵā — 1 Occ.
lə·le·ḥem — 3 Occ.
mə·ḇî·’îm — 1 Occ.
mil·laḥ·mōw — 1 Occ.
mil·le·ḥem — 2 Occ.
ū·lə·le·ḥem — 1 Occ.
ū·ḇal·lā·ḥem — 1 Occ.
wā·le·ḥem — 1 Occ.
wə·hal·le·ḥem — 1 Occ.
ḇə·la·ḥă·mî — 1 Occ.
wə·laḥ·me·ḵā — 1 Occ.
wə·laḥ·mî — 1 Occ.
ḇə·laḥ·mōw — 1 Occ.
wə·lal·le·ḥem — 1 Occ.
wə·le·ḥem — 16 Occ.
Additional Entries
lə·lā·ḥem — 1 Occ.
lə·laḥ·mə·ḵā — 1 Occ.
lə·le·ḥem — 3 Occ.
mə·ḇî·’îm — 1 Occ.
mil·laḥ·mōw — 1 Occ.
mil·le·ḥem — 2 Occ.
ū·lə·le·ḥem — 1 Occ.
ū·ḇal·lā·ḥem — 1 Occ.
wā·le·ḥem — 1 Occ.
wə·hal·le·ḥem — 1 Occ.
wə·laḥ·me·ḵā — 1 Occ.
wə·laḥ·mî — 1 Occ.
ḇə·laḥ·mōw — 1 Occ.
wə·lal·le·ḥem — 1 Occ.
wə·le·ḥem — 16 Occ.
lə·ḥem — 1 Occ.
lā·ḥem — 1 Occ.
laḥ·mî — 1 Occ.
wə·laḥ·mās — 1 Occ.
ū·lə·ḥê·nā·ṯêh — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page