wə·nid·daḥ·tem
Englishman's Concordance
wə·nid·daḥ·tem — 1 Occurrence

Jeremiah 49:5
HEB: מִכָּל־ סְבִיבָ֑יִךְ וְנִדַּחְתֶּם֙ אִ֣ישׁ לְפָנָ֔יו
NAS: you; And each of you will be driven out headlong,
KJV: from all those that be about thee; and ye shall be driven out every man
INT: all around will be driven and each headlong

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5080
51 Occurrences


’ad·dî·ḥêm — 2 Occ.
had·dî·ḥê·mōw — 1 Occ.
had·dî·ḥî — 1 Occ.
han·nid·da·ḥaṯ — 2 Occ.
hid·daḥ·tām — 1 Occ.
hid·daḥ·tem — 1 Occ.
hid·daḥ·tî — 2 Occ.
hid·daḥ·tî·ḵā — 1 Occ.
hid·daḥ·tîm — 4 Occ.
hid·dî·ḥă·ḵā — 1 Occ.
hid·dî·ḥām — 1 Occ.
hid·dî·ḥū — 1 Occ.
lə·had·dî·aḥ — 1 Occ.
lə·had·dî·ḥă·ḵā — 2 Occ.
lin·dō·aḥ — 1 Occ.
mə·nud·dāḥ — 1 Occ.
mud·dāḥ — 1 Occ.
nid·dāḥ — 1 Occ.
nid·da·ḥă·ḵā — 1 Occ.
nid·da·ḥă·ḵem — 1 Occ.
nid·dā·ḥāh — 1 Occ.
nid·dā·ḥay — 1 Occ.
nid·dā·ḥîm — 2 Occ.
nid·də·ḥāh — 1 Occ.
nid·də·ḥê — 1 Occ.
nid·də·ḥōw — 1 Occ.
nid·də·ḥū- — 2 Occ.
tad·dî·ḥen·nū — 1 Occ.
way·yad·daḥ — 1 Occ.
way·yad·dî·ḥū — 1 Occ.
wat·tad·di·ḥūm — 1 Occ.
wə·han·nid·dā·ḥāh — 2 Occ.
wə·han·nid·dā·ḥîm — 1 Occ.
wə·hid·daḥ·tî — 1 Occ.
wə·hid·daḥ·tîw — 1 Occ.
wə·hid·dî·aḥ — 1 Occ.
wə·nid·daḥ·tā — 2 Occ.
wə·nid·daḥ·tem — 1 Occ.
wə·nid·də·ḥāh — 1 Occ.
yid·daḥ — 1 Occ.
Additional Entries
tad·dî·ḥen·nū — 1 Occ.
way·yad·daḥ — 1 Occ.
way·yad·dî·ḥū — 1 Occ.
wat·tad·di·ḥūm — 1 Occ.
wə·han·nid·dā·ḥāh — 2 Occ.
wə·han·nid·dā·ḥîm — 1 Occ.
wə·hid·daḥ·tî — 1 Occ.
wə·hid·daḥ·tîw — 1 Occ.
wə·hid·dî·aḥ — 1 Occ.
wə·nid·daḥ·tā — 2 Occ.
wə·nid·də·ḥāh — 1 Occ.
yid·daḥ — 1 Occ.
bin·ḏî·ḇîm — 1 Occ.
lə·nā·ḏîḇ — 1 Occ.
nā·ḏîḇ — 7 Occ.
nə·ḏîḇ — 3 Occ.
nə·ḏî·ḇāh — 1 Occ.
nə·ḏî·ḇê — 3 Occ.
nə·ḏî·ḇê·mōw — 1 Occ.
nə·ḏî·ḇîm — 7 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page