yê·‘ō·rū
Englishman's Concordance
yê·‘ō·rū — 3 Occurrences

Job 14:12
HEB: יָקִ֑יצוּ וְלֹֽא־ יֵ֝עֹ֗רוּ מִשְּׁנָתָֽם׃
NAS: nor be aroused out of his sleep.
KJV: they shall not awake, nor be raised out of their sleep.
INT: awake nor be aroused of his sleep

Jeremiah 50:41
HEB: וּמְלָכִ֣ים רַבִּ֔ים יֵעֹ֖רוּ מִיַּרְכְּתֵי־ אָֽרֶץ׃
NAS: kings Will be aroused from the remote parts
KJV: kings shall be raised up from the coasts
INT: kings and many Will be aroused the remote of the earth

Joel 3:12
HEB: יֵע֙וֹרוּ֙ וְיַעֲל֣וּ הַגּוֹיִ֔ם
NAS: Let the nations be aroused And come
KJV: Let the heathen be wakened, and come up
INT: be aroused and come the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5782
80 Occurrences


’ā·‘î·rāh — 2 Occ.
bā·‘îr — 1 Occ.
‘êr — 2 Occ.
hā·‘î·rāh — 1 Occ.
ha·‘î·rō·w·ṯî — 1 Occ.
ha·‘î·rō·ṯi·hū — 1 Occ.
hā·‘î·rū — 1 Occ.
hê·‘îr — 5 Occ.
hiṯ·‘ō·wr·rî — 2 Occ.
mê·‘îr — 5 Occ.
mə·‘î·rām — 1 Occ.
miṯ·‘ō·w·rêr — 1 Occ.
nê·‘ō·wr — 1 Occ.
‘ō·w·rar·tî·ḵā — 1 Occ.
‘ō·w·rêr — 5 Occ.
‘ō·wr·rāh — 1 Occ.
tā·‘î·rū — 3 Occ.
tə·‘ō·w·rêr — 1 Occ.
tə·‘ō·rə·rū — 1 Occ.
tə·‘ō·wr·rū — 2 Occ.
‘ū·rāh — 5 Occ.
‘ū·rî — 12 Occ.
way·yā·‘ar — 3 Occ.
way·‘î·rê·nî — 1 Occ.
wə·hiṯ·‘ō·rar·tî — 1 Occ.
wə·‘ō·w·rar·tî — 1 Occ.
wə·‘ō·w·rêr — 1 Occ.
wə·‘ū·rāh — 1 Occ.
wə·yā·‘êr — 1 Occ.
yā·‘îr — 7 Occ.
yə·‘ō·‘ê·rū — 1 Occ.
yê·‘ō·wr — 3 Occ.
yê·‘ō·rū — 3 Occ.
yə·‘ū·ren·nū — 1 Occ.
yiṯ·‘ō·rār — 1 Occ.
Additional Entries
way·yā·‘ar — 3 Occ.
way·‘î·rê·nî — 1 Occ.
wə·hiṯ·‘ō·rar·tî — 1 Occ.
wə·‘ō·w·rar·tî — 1 Occ.
wə·‘ō·w·rêr — 1 Occ.
wə·‘ū·rāh — 1 Occ.
wə·yā·‘êr — 1 Occ.
yā·‘îr — 7 Occ.
yə·‘ō·‘ê·rū — 1 Occ.
yê·‘ō·wr — 3 Occ.
yə·‘ū·ren·nū — 1 Occ.
yiṯ·‘ō·rār — 1 Occ.
ṯê·‘ō·wr — 1 Occ.
kə·‘ūr — 1 Occ.
bā·‘ō·wr — 12 Occ.
bə·‘ō·wr- — 4 Occ.
bə·‘ō·w·rî — 1 Occ.
hā·‘ō·wr — 14 Occ.
lə·‘ō·rōw — 1 Occ.
mê·‘ō·wr — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page