Skaièiø knyga 35
Lithuanian
1Moabo lygumose prie Jordano, ties Jerichu, Viešpats kalbėjo Mozei: 2“Pasakyk izraelitams duoti levitams iš savo paveldėjimo miestus gyventi ir jų apylinkes ganykloms; 3jie gyvens miestuose, jų bandos ganysis miestų apylinkėse,

4kurios tęsis tūkstantį uolekčių aplink miestų mūrus. 5Ganyklos sieks po du tūkstančius uolekčių visomis kryptimis: į rytus, į pietus, į vakarus ir į šiaurę, o miestai bus viduryje.

6Iš tų miestų, kuriuos duosite levitams, atskirkite šešis prieglaudai, kad juose rastų apsaugą nusikaltę žmogžudyste. Be šitų duokite levitams dar keturiasdešimt du miestus. 7Iš viso duokite levitams keturiasdešimt aštuonis miestus su jų ganyklomis. 8Miestų, kuriuos duosite iš izraelitų nuosavybės levitams, daugiau paimsite iš tų giminių, kurios daugiau turi, ir mažiau iš tų, kurios mažiau turi; kiekvienas duos levitams miestų pagal savo paveldo dydį”.

9Viešpats tarė Mozei: 10“Pasakyk izraelitams, kad, įėję į Kanaano žemę, 11paskirtų prieglaudos miestus netyčia nužudžiusiems žmogų. 12Tokie miestai bus jums prieglauda nuo keršytojo, kad tas, kuris užmušė žmogų, nemirtų, kol nebus stojęs prieš bendruomenės teismą. 13Paskirkite šešis miestus prieglaudai, 14iš kurių trys bus Jordano rytų pusėje ir trys bus Kanaano žemėje. 15Tie šeši miestai bus prieglauda izraelitams, taip pat ateiviams ir svetimšaliams, kad kiekvienas, netyčia nužudęs žmogų, galėtų į juos atbėgti.

16Jei kas geležimi užmuštų žmogų, bus kaltinamas žmogžudyste ir baudžiamas mirtimi. 17Jei kas akmeniu užmuštų žmogų, jis bus nubaustas mirtimi. 18Jei kas bus nužudytas mediniu įrankiu, užmušėjas bus baudžiamas mirtimi. 19Kraujo keršytojas pats užmuš žudiką, kai tik jį sutiks. 20Jei kas iš neapykantos pastumtų žmogų ar, mesdamas kuo, jį užmuštų, 21arba ranka suduotų taip, kad jis numirtų, nusikaltėlis bus laikomas žmogžudžiu ir baudžiamas mirtimi. Kraujo keršytojas užmuš žudiką, kai tik sutiks.

22Jei kas neturėdamas priešiškumo kitą pastumtų, ar mestų į jį ką nors, prieš tai netykojęs, 23ar užgautų akmeniu, kokiu galima užmušti, jo nepastebėjęs, taip, kad šis numirtų, tačiau prieš tai nebuvo jo priešas ir netykojo jam pakenkti, 24tai bendruomenė darys teismą tarp žudiko ir kraujo keršytojo pagal šiuos nurodymus. 25Teismas išvaduos žudiką iš kraujo keršytojo rankų ir grąžins į prieglaudos miestą, kuriame jis pasiliks iki vyriausiojo kunigo, patepto šventu aliejumi, mirties. 26Jei žudikas išeis už prieglaudos miesto, į kurį pabėgo, sienų 27ir sutikęs kraujo keršytojas jį užmuš, jis bus nekaltas, 28nes anas privalėjo likti mieste ligi vyriausiojo kunigo mirties; po kunigo mirties žmogžudys sugrįš prie savo nuosavybės.

29Šį nuostatą privalo vykdyti visos jūsų kartos, kur jūs begyventumėte.

30Žmogžudys bus nubaustas, apklausus liudytojus; tačiau vieno liudytojo neužtenka, kad pasmerktų žmogų mirčiai. 31Žmogžudys negali būti išpirktas, jis turi mirti. 32Pabėgėliai negalės išsipirkti ir grįžti prie savo nuosavybės prieš vyriausiojo kunigo mirtį. 33Nesutepkite savo žemės, nes ji sutepama krauju ir negali būti apvalyta kitaip, kaip tik krauju to, kuris praliejo kraują. 34Nesutepkite žemės, kurią paveldėsite ir kurioje Aš gyvenu, nes Aš, Viešpats, gyvenu tarp Izraelio vaikų”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 34
Top of Page
Top of Page