1 Corinthians 11:22
New International Version
Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter!

New Living Translation
What? Don't you have your own homes for eating and drinking? Or do you really want to disgrace God's church and shame the poor? What am I supposed to say? Do you want me to praise you? Well, I certainly will not praise you for this!

English Standard Version
What! Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not.

Berean Study Bible
Don’t you have your own homes in which to eat and drink? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What can I say to you? Shall I praise you for this? No, I will not!

New American Standard Bible
What! Do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? In this I will not praise you.

King James Bible
What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

Holman Christian Standard Bible
Don't you have houses to eat and drink in? Or do you look down on the church of God and embarrass those who have nothing? What should I say to you? Should I praise you? I do not praise you for this!

International Standard Version
You have homes in which to eat and drink, don't you? Or do you despise God's church and humiliate those who have nothing? What should I say to you? Should I praise you? I will not praise you for this!

NET Bible
Do you not have houses so that you can eat and drink? Or are you trying to show contempt for the church of God by shaming those who have nothing? What should I say to you? Should I praise you? I will not praise you for this!

Aramaic Bible in Plain English
Do you not have houses in which to eat and drink or do you despise the Church of God and shame those who have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you!

GOD'S WORD® Translation
Don't you have homes in which to eat and drink? Do you despise God's church and embarrass people who don't have anything to eat? What can I say to you? Should I praise you? I won't praise you for this.

Jubilee Bible 2000
What? Do ye not have houses to eat and to drink in? or do ye despise the congregation {Gr. ekklesia – called out ones} of God and shame those that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

King James 2000 Bible
What? have you not houses to eat and to drink in? or despise you the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

American King James Version
What? have you not houses to eat and to drink in? or despise you the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

American Standard Version
What, have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and put them to shame that have not? What shall I say to you? shall I praise you? In this I praise you not.

Douay-Rheims Bible
What, have you not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God; and put them to shame that have not ? What shall I say to you? Do I praise you? In this I praise you not.

Darby Bible Translation
Have ye not then houses for eating and drinking? or do ye despise the assembly of God, and put to shame them who have not? What shall I say to you? shall I praise you? In this [point] I do not praise.

English Revised Version
What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and put them to shame that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

Webster's Bible Translation
What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.

Weymouth New Testament
Why, have you no homes in which to eat and drink? Or do you wish to show your contempt for the Church of God and make those who have no homes feel ashamed? What shall I say to you? Shall I praise you? In this matter I certainly do not praise you.

World English Bible
What, don't you have houses to eat and to drink in? Or do you despise God's assembly, and put them to shame who don't have? What shall I tell you? Shall I praise you? In this I don't praise you.

Young's Literal Translation
why, have ye not houses to eat and to drink in? or the assembly of God do ye despise, and shame those not having? what may I say to you? shall I praise you in this? I do not praise!

1 Korinthiërs 11:22 Afrikaans PWL
Het julle dan nie huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God en maak julle dié skaam wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle loof? Hierin loof ek julle nie,

1 e Korintasve 11:22 Albanian
A nuk keni, pra, shtëpi për të ngrënë e për të pirë? Apo përbuzni kishën e Perëndisë dhe turpëroni ata që s'kanë asgjë? Çfarë t'ju them juve? T'ju lavdëroj? Për këtë nuk ju lëvdoj.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 11:22 Arabic: Smith & Van Dyke
أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا. ام تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم. ماذا اقول لكم. أامدحكم. على هذا لست امدحكم.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:22 Armenian (Western): NT
Միթէ տուն չունի՞ք՝ ուտելու եւ խմելու համար. կամ կ՚արհամարհէ՞ք Աստուծոյ եկեղեցին, եւ կ՚ամչցնէք չքաւորները: Ի՞նչ ըսեմ ձեզի, գովե՞մ ձեզ այս բանին համար. չեմ գովեր:

1 Corinthianoetara. 11:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ala eztituçue etcheac hetan iateco eta edateco? ala Iaincoaren Eliçá menospreciatzen duçue, eta ahalquetzen dituçue eztutenac? Cer erranen drauçuet? Laudaturen çaituztet hunetan? etzaituztet laudatzen.

De Krenter A 11:22 Bavarian
Künntß n nit dyrhaim össn und trinken? Older bedeutt enk de Kirchen Gottes +gar nix? Wolltß die diemüetignen, die wo +nix habnd? Was soll i n daa grad sagn? Also, lobn tue i enk daa aynmaal ganz +gwiß nit!

1 Коринтяни 11:22 Bulgarian
Що! къщи ли нямате, гдето да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и посрамяте тия, които нямат нищо? Що да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалвам.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
難道你們沒有家,可以在那裡吃喝嗎?還是你們輕視神的教會,羞辱那些沒有什麼的人呢?我要對你們怎麼說呢?要稱讚你們嗎?在這事上,我不稱讚你們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
难道你们没有家,可以在那里吃喝吗?还是你们轻视神的教会,羞辱那些没有什么的人呢?我要对你们怎么说呢?要称赞你们吗?在这事上,我不称赞你们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們要吃喝,難道沒有家嗎?還是藐視神的教會,叫那沒有的羞愧呢?我向你們可怎麼說呢?可因此稱讚你們嗎?我不稱讚!

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们要吃喝,难道没有家吗?还是藐视神的教会,叫那没有的羞愧呢?我向你们可怎么说呢?可因此称赞你们吗?我不称赞!

歌 林 多 前 書 11:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 要 吃 喝 , 難 道 沒 有 家 麼 ? 還 是 藐 視 神 的 教 會 , 叫 那 沒 有 的 羞 愧 呢 ? 我 向 你 們 可 怎 麼 說 呢 ? 可 因 此 稱 讚 你 們 麼 ? 我 不 稱 讚 !

歌 林 多 前 書 11:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 要 吃 喝 , 难 道 没 有 家 麽 ? 还 是 藐 视 神 的 教 会 , 叫 那 没 有 的 羞 愧 呢 ? 我 向 你 们 可 怎 麽 说 呢 ? 可 因 此 称 赞 你 们 麽 ? 我 不 称 赞 !

Prva poslanica Korinæanima 11:22 Croatian Bible
Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.

První Korintským 11:22 Czech BKR
A což pak domů nemáte k jedení a ku pití? Čili církev Boží tupíte, a zahanbujete ty, kteříž nemají hojnosti pokrmů? Což vám dím? Chváliti budu vás? V tom jistě nechválím.

1 Korinterne 11:22 Danish
Have I da ikke Huse til at spise og drikke i? eller foragte I Guds Menighed og beskæmme dem, som intet have? Hvad skal jeg sige eder? Skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

1 Corinthiërs 11:22 Dutch Staten Vertaling
Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet.

Nestle Greek New Testament 1904
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

Westcott and Hort 1881
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; Ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; Tί ὑμῖν εἴπω; Ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; Οὐκ ἐπαινῶ.

Greek Orthodox Church 1904
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; οὐκ ἐπαινῶ.

Tischendorf 8th Edition
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί ὑμῖν εἴπω; ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; οὐκ ἐπαινῶ.

Stephanus Textus Receptus 1550
μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας τί ὑμῖν εἴπω ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους μη εχοντας τι ειπω υμιν επαινεσω υμας εν τουτω ουκ επαινω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους μη εχοντας τι ειπω υμιν επαινεσω υμας εν τουτω ουκ επαινω

Stephanus Textus Receptus 1550
μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους μη εχοντας τι υμιν ειπω επαινεσω υμας εν τουτω ουκ επαινω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν; η της εκκλησιας του Θεου καταφρονειτε, και καταισχυνετε τους μη εχοντας; τι υμιν ειπω; επαινεσω υμας εν τουτω; ουκ επαινω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους μη εχοντας τι υμιν ειπω επαινεσω υμας εν τουτω ουκ επαινω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το εσθιειν και πινειν η της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε και καταισχυνετε τους μη εχοντας τι ειπω υμιν επαινεσω υμας εν τουτω ουκ επαινω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein? ē tēs ekklēsias tou Theou kataphroneite, kai kataischynete tous mē echontas? ti eipō hymin? epainesō hymas? en toutō ouk epainō.

me gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein? e tes ekklesias tou Theou kataphroneite, kai kataischynete tous me echontas? ti eipo hymin? epaineso hymas? en touto ouk epaino.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein? ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite, kai kataischynete tous mē echontas? ti eipō hymin? epainesō hymas? en toutō ouk epainō.

me gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein? e tes ekklesias tou theou kataphroneite, kai kataischynete tous me echontas? ti eipo hymin? epaineso hymas? en touto ouk epaino.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mē echontas ti eipō umin epainesō umas en toutō ouk epainō

mE gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein E tEs ekklEsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mE echontas ti eipO umin epainesO umas en toutO ouk epainO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mē echontas ti umin eipō epainesō umas en toutō ouk epainō

mE gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein E tEs ekklEsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mE echontas ti umin eipO epainesO umas en toutO ouk epainO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mē echontas ti umin eipō epainesō umas en toutō ouk epainō

mE gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein E tEs ekklEsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mE echontas ti umin eipO epainesO umas en toutO ouk epainO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mē echontas ti umin eipō epainesō umas en toutō ouk epainō

mE gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein E tEs ekklEsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mE echontas ti umin eipO epainesO umas en toutO ouk epainO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Westcott/Hort - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mē echontas ti eipō umin epainesō umas en toutō ouk epainō

mE gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein E tEs ekklEsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mE echontas ti eipO umin epainesO umas en toutO ouk epainO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mē gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein ē tēs ekklēsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mē echontas ti eipō umin epainesō umas en toutō ouk epainō

mE gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein E tEs ekklEsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mE echontas ti eipO umin epainesO umas en toutO ouk epainO

1 Korintusi 11:22 Hungarian: Karoli
Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek.

Al la korintanoj 1 11:22 Esperanto
Kio? cxu vi ne havas domojn, en kiuj vi povas mangxi kaj trinki? aux cxu vi malestimas la eklezion de Dio, kaj hontigas la nehavantojn? Kion mi diros? cxu mi vin lauxdos en tio? Mi ja vin ne lauxdas.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 11:22 Finnish: Bible (1776)
Vai eikö teillä huoneita ole, joissa te syödä ja juoda saatte? Taikka katsotteko te ylön Jumalan seurakunnan ja häpäisette ne, joilla ei mitään ole? Mitä minun pitää teille sanoman? Pitääkö minun teitä kiittämän? Tässä en minä kiitä.

1 Corinthiens 11:22 French: Darby
N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou meprisez-vous l'assemblee de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas.

1 Corinthiens 11:22 French: Louis Segond (1910)
N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Eglise de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point.

1 Corinthiens 11:22 French: Martin (1744)
N'avez-vous donc pas de maisons pour manger et pour boire? ou méprisez-vous l'Eglise de Dieu? et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? que vous dirai-je? vous louerai-je? je ne vous loue point en ceci.

1 Korinther 11:22 German: Modernized
Habt ihr aber nicht Häuser, da ihr essen und trinken möget? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämet die, so da nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierinnen lobe ich euch nicht.

1 Korinther 11:22 German: Luther (1912)
Habt ihr aber nicht Häuser, da ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämet die, so da nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht.

1 Korinther 11:22 German: Textbibel (1899)
Habt ihr etwa keine Häuser zum Essen und Trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und legt es auf die Beschämung derer an, die nichts haben? Was soll ich zu euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin kann ich es nicht.

1 Corinzi 11:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io? In questo io non vi lodo.

1 Corinzi 11:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, non avete voi delle case per mangiare, e per bere? ovvero, sprezzate voi la chiesa di Dio, e fate vergogna a quelli che non hanno? che dirovvi? loderovvi in ciò? io non vi lodo.

1 KOR 11:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tiadakah ada bagimu rumah, tempat kamu makan dan minum? Atau kamu hinakankah sidang jemaat Allah, dan mempermalukan orang yang tiada menaruh apa-apa? Apakah hendak kukatakan kepadamu? Aku pujikah kamu? Di dalam hal ini tiada aku memuji kamu.

1 Corinthians 11:22 Kabyle: NT
Amek ! Ur tesɛim ara ixxamen nwen iwakken aț-țeččem aț-țeswem ? Neɣ tebɣam aț-țesseɣlim lqima n tejmaɛt n Sidi Ṛebbi, aț-țesneḥcamem wid ur nesɛi acemma ? D acu ara wen-d-iniɣ, a kkun cekkṛeɣ ? Ur kkun-țcekkiṛeɣ ara ɣef wayagi !

고린도전서 11:22 Korean
너희가 먹고 마실 집이 없느냐 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐 내가 너희에게 무슨 말을 하랴 너희를 칭찬하랴 이것으로 칭찬하지 않노라

I Corinthios 11:22 Latin: Vulgata Clementina
Numquid domos non habetis ad manducandum, et bibendum ? aut ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos qui non habent ? Quid dicam vobis ? laudo vos ? in hoc non laudo.

Korintiešiem 1 11:22 Latvian New Testament
Vai jums nav māju, kur ēst un dzert? Vai jūs nicināt Dieva Baznīcu un apkaunojat tos, kam nekā nav? Ko lai jums saku? Vai lai cildinu? Šai ziņā es jūs necildinu.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 11:22 Lithuanian
Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal norite paniekinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti stokojančius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne! Už tai nepagirsiu.

1 Corinthians 11:22 Maori
He aha? Kahore koia o koutou whare e kai ai, e inu ai koutou? e whakahawea ana ranei koutou ki te hahi a te Atua, e mea ana hoki kia whakama te hunga kahore nei a ratou mea? Kia pehea atu taku kupu ki a koutou? kia whakamoemiti oti ahau ki a kou tou mo tenei mea? e kore ra ahau e whakamoemiti.

1 Korintierne 11:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Har I da ikke hus til å ete og drikke i? eller forakter I Guds menighet og vanærer dem som intet har? Hvad skal jeg si til eder? skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

1 Corintios 11:22 Spanish: La Biblia de las Américas
¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré.

1 Corintios 11:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré.

1 Corintios 11:22 Spanish: Reina Valera Gómez
¿Acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo.

1 Corintios 11:22 Spanish: Reina Valera 1909
Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿ó menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis á los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿os alabaré? En esto no os alabo.

1 Corintios 11:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
A la verdad, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la Iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.

1 Coríntios 11:22 Bíblia King James Atualizada Português
Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou, de fato, desprezais a Igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes! Como celebrar a Ceia do Senhor

1 Coríntios 11:22 Portugese Bible
Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo.   

1 Corinteni 11:22 Romanian: Cornilescu
Ce? N'aveţi case pentruca să mîncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu, şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n'au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.

1-е Коринфянам 11:22 Russian: Synodal Translation (1876)
Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю.

1-е Коринфянам 11:22 Russian koi8r
Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю.

1 Corinthians 11:22 Shuar New Testament
Yurumkan ishichik itiaana nu Iniatsßarchamek. Atum aitkiarum N·nisan Yusa jeen Yurumßshtiniaiti. Natsantaiti. Warφ, Chφkich jea ßtsuk ai Yurumßtin. ┐Warimpait. Jujai Shφirash ßujsatjarum? Atsß. Jujai shiir ßujsachminiaitjarme.

1 Korinthierbrevet 11:22 Swedish (1917)
Haven I då icke edra hem, där I kunnen äta ock dricka? Eller är det så, att I förakten Guds församling och viljen komma dem att blygas, som intet hava? Vad skall jag då säga till eder? Skall jag prisa eder? Nej, i detta stycke prisar jag eder icke.

1 Wakorintho 11:22 Swahili NT
Je, hamwezi kula na kunywa nyumbani kwenu! Au je, mnalidharau kanisa la Mungu na kuwaaibisha hao wasio na kitu? Niwaambie nini? Niwasifu? La hasha! Si kuhusu jambo hili.

1 Mga Taga-Corinto 11:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Dios, at hinihiya ninyo ang mga wala ng anoman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo baga'y aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 11:22 Tawallamat Tamajaq NT
Awak inan a wǝr tǝlem a daɣ tǝtšam, tašwim? Meɣ mǝlka a tǝgam Ǝlkǝnisat ǝn Mǝššina, tǝzabazam tǝkarakit win daɣ-as wǝr nǝla arat? Ma dawan-z-anna za? A tǝram a dawan-aga tǝmmalen olaɣnen fǝl as tǝgam adi? Wala ǝnǝmihaz!

Imensewan win saktan n Ǝmǝli

1 โครินธ์ 11:22 Thai: from KJV
อะไรกันนี่ ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือ หรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้า และทำให้คนที่ขัดสนได้รับความอับอาย จะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรแก่ท่าน จะให้ชมท่านหรือ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย

1 Korintliler 11:22 Turkish
Yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrının topluluğunu hor mu görüyorsunuz, yiyeceği olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda övemem!

1 Коринтяни 11:22 Ukrainian: NT
Хиба бо домів не маєте, щоб їсти й пити? чи церквою Божою гордуєте і осоромлюєте неимущих? Що ж вам сказати? чи похвалити вас у сьому? Не похвалю.

1 Corinthians 11:22 Uma New Testament
Ha uma-koi tomia-e? Agina ngkoni' pai' nginu moto-mokoi rala tomi-ni ntuku' konoa-ni. Napa pai' hewa toe kehi-ni hi pogamparaa-e? Ba nipokedi' -ra-rana hingka doo-ni to napobagia Alata'ala? Doko' ni'eai' -ra to uma nakariai-e? Napa to kana ku'uli' -kokoi tohe'i-e? Ha taoa-na ku'une' -koi? Uma-hanae'! Hi gau' -ni tohe'e uma-koi ku'une'.

1 Coâ-rinh-toâ 11:22 Vietnamese (1934)
Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Ðức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu.

1 Corinthians 11:21
Top of Page
Top of Page