1 Corinthians 11
Study Bible
Roles in Worship

μιμηταί  μου  γίνεσθε,  καθὼς  κἀγὼ  Χριστοῦ. 

Ἐπαινῶ  δὲ  ὑμᾶς  ὅτι  πάντα  μου  μέμνησθε  καὶ  καθὼς  παρέδωκα  ὑμῖν  τὰς  παραδόσεις  κατέχετε.  Θέλω  δὲ  ὑμᾶς  εἰδέναι  ὅτι  παντὸς  ἀνδρὸς    κεφαλὴ    Χριστός  ἐστιν,  κεφαλὴ  δὲ  γυναικὸς    ἀνήρ,  κεφαλὴ  δὲ  τοῦ  Χριστοῦ    Θεός.  πᾶς  ἀνὴρ  προσευχόμενος    προφητεύων  κατὰ  κεφαλῆς  ἔχων  καταισχύνει  τὴν  κεφαλὴν  αὐτοῦ.  πᾶσα  δὲ  γυνὴ  προσευχομένη    προφητεύουσα  ἀκατακαλύπτῳ  τῇ  κεφαλῇ  καταισχύνει  τὴν  κεφαλὴν  αὐτῆς·  ἓν  γάρ  ἐστιν  καὶ  τὸ  αὐτὸ  τῇ  ἐξυρημένῃ.  εἰ  γὰρ  οὐ  κατακαλύπτεται  γυνή,  καὶ  κειράσθω·  εἰ  δὲ  αἰσχρὸν  γυναικὶ  τὸ  κείρασθαι    ξυρᾶσθαι,  κατακαλυπτέσθω.  ἀνὴρ  μὲν  γὰρ  οὐκ  ὀφείλει  κατακαλύπτεσθαι  τὴν  κεφαλήν,  εἰκὼν  καὶ  δόξα  Θεοῦ  ὑπάρχων·    γυνὴ  δὲ  δόξα  ἀνδρός  ἐστιν.  οὐ  γάρ  ἐστιν  ἀνὴρ  ἐκ  γυναικός,  ἀλλὰ  γυνὴ  ἐξ  ἀνδρός·  καὶ  γὰρ  οὐκ  ἐκτίσθη  ἀνὴρ  διὰ  τὴν  γυναῖκα,  ἀλλὰ  γυνὴ  διὰ  τὸν  ἄνδρα.  10 διὰ  τοῦτο  ὀφείλει    γυνὴ  ἐξουσίαν  ἔχειν  ἐπὶ  τῆς  κεφαλῆς  διὰ  τοὺς  ἀγγέλους.  11 πλὴν  οὔτε  γυνὴ  χωρὶς  ἀνδρὸς  οὔτε  ἀνὴρ  χωρὶς  γυναικὸς  ἐν  Κυρίῳ·  12 ὥσπερ  γὰρ    γυνὴ  ἐκ  τοῦ  ἀνδρός,  οὕτως  καὶ    ἀνὴρ  διὰ  τῆς  γυναικός·  τὰ  δὲ  πάντα  ἐκ  τοῦ  Θεοῦ.  13 ἐν  ὑμῖν  αὐτοῖς  κρίνατε·  πρέπον  ἐστὶν  γυναῖκα  ἀκατακάλυπτον  τῷ  Θεῷ  προσεύχεσθαι;  14 οὐδὲ    φύσις  αὐτὴ  διδάσκει  ὑμᾶς  ὅτι  ἀνὴρ  μὲν  ἐὰν  κομᾷ,  ἀτιμία  αὐτῷ  ἐστιν,  15 γυνὴ  δὲ  ἐὰν  κομᾷ,  δόξα  αὐτῇ  ἐστιν;  ὅτι    κόμη  ἀντὶ  περιβολαίου  δέδοται  αὐτῇ.  16 Εἰ  δέ  τις  δοκεῖ  φιλόνεικος  εἶναι,  ἡμεῖς  τοιαύτην  συνήθειαν  οὐκ  ἔχομεν,  οὐδὲ  αἱ  ἐκκλησίαι  τοῦ  Θεοῦ. 

Observing the Lord's Supper

17 Τοῦτο  δὲ  παραγγέλλων  οὐκ  ἐπαινῶ  ὅτι  οὐκ  εἰς  τὸ  κρεῖσσον  ἀλλὰ  εἰς  τὸ  ἧσσον  συνέρχεσθε.  18 πρῶτον  μὲν  γὰρ  συνερχομένων  ὑμῶν  ἐν  ἐκκλησίᾳ  ἀκούω  σχίσματα  ἐν  ὑμῖν  ὑπάρχειν,  καὶ  μέρος  τι  πιστεύω.  19 δεῖ  γὰρ  καὶ  αἱρέσεις  ἐν  ὑμῖν  εἶναι,  ἵνα  καὶ  οἱ  δόκιμοι  φανεροὶ  γένωνται  ἐν  ὑμῖν.  20 Συνερχομένων  οὖν  ὑμῶν  ἐπὶ  τὸ  αὐτὸ  οὐκ  ἔστιν  κυριακὸν  δεῖπνον  φαγεῖν·  21 ἕκαστος  γὰρ  τὸ  ἴδιον  δεῖπνον  προλαμβάνει  ἐν  τῷ  φαγεῖν,  καὶ  ὃς  μὲν  πεινᾷ,  ὃς  δὲ  μεθύει.  22 μὴ  γὰρ  οἰκίας  οὐκ  ἔχετε  εἰς  τὸ  ἐσθίειν  καὶ  πίνειν;    τῆς  ἐκκλησίας  τοῦ  Θεοῦ  καταφρονεῖτε,  καὶ  καταισχύνετε  τοὺς  μὴ  ἔχοντας;  τί  εἴπω  ὑμῖν;  ἐπαινέσω  ὑμᾶς;  ἐν  τούτῳ  οὐκ  ἐπαινῶ. 

23 ἐγὼ  γὰρ  παρέλαβον  ἀπὸ  τοῦ  Κυρίου,    καὶ  παρέδωκα  ὑμῖν,  ὅτι    Κύριος  Ἰησοῦς  ἐν  τῇ  νυκτὶ    παρεδίδετο  ἔλαβεν  ἄρτον  24 καὶ  εὐχαριστήσας  ἔκλασεν  καὶ  εἶπεν  Τοῦτό  μού  ἐστιν  τὸ  σῶμα  τὸ  ὑπὲρ  ὑμῶν·  τοῦτο  ποιεῖτε  εἰς  τὴν  ἐμὴν  ἀνάμνησιν.  25 ὡσαύτως  καὶ  τὸ  ποτήριον  μετὰ  τὸ  δειπνῆσαι,  λέγων  Τοῦτο  τὸ  ποτήριον    καινὴ  διαθήκη  ἐστὶν  ἐν  τῷ  ἐμῷ  αἵματι·  τοῦτο  ποιεῖτε,  ὁσάκις  ἐὰν  πίνητε,  εἰς  τὴν  ἐμὴν  ἀνάμνησιν.  26 ὁσάκις  γὰρ  ἐὰν  ἐσθίητε  τὸν  ἄρτον  τοῦτον  καὶ  τὸ  ποτήριον  πίνητε,  τὸν  θάνατον  τοῦ  Κυρίου  καταγγέλλετε,  ἄχρι  οὗ  ἔλθῃ. 

27 ὥστε  ὃς  ἂν  ἐσθίῃ  τὸν  ἄρτον    πίνῃ  τὸ  ποτήριον  τοῦ  Κυρίου  ἀναξίως,  ἔνοχος  ἔσται  τοῦ  σώματος  καὶ  τοῦ  αἵματος  τοῦ  Κυρίου.  28 δοκιμαζέτω  δὲ  ἄνθρωπος  ἑαυτόν,  καὶ  οὕτως  ἐκ  τοῦ  ἄρτου  ἐσθιέτω  καὶ  ἐκ  τοῦ  ποτηρίου  πινέτω·  29   γὰρ  ἐσθίων  καὶ  πίνων  κρίμα  ἑαυτῷ  ἐσθίει  καὶ  πίνει  μὴ  διακρίνων  τὸ  σῶμα.  30 διὰ  τοῦτο  ἐν  ὑμῖν  πολλοὶ  ἀσθενεῖς  καὶ  ἄρρωστοι  καὶ  κοιμῶνται  ἱκανοί.  31 εἰ  δὲ  ἑαυτοὺς  διεκρίνομεν,  οὐκ  ἂν  ἐκρινόμεθα·  32 κρινόμενοι  δὲ  ὑπὸ  τοῦ  Κυρίου  παιδευόμεθα,  ἵνα  μὴ  σὺν  τῷ  κόσμῳ  κατακριθῶμεν. 

33 ὥστε,  ἀδελφοί  μου,  συνερχόμενοι  εἰς  τὸ  φαγεῖν  ἀλλήλους  ἐκδέχεσθε.  34 εἴ  τις  πεινᾷ,  ἐν  οἴκῳ  ἐσθιέτω,  ἵνα  μὴ  εἰς  κρίμα  συνέρχησθε.  Τὰ  δὲ  λοιπὰ  ὡς  ἂν  ἔλθω  διατάξομαι. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

1 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page