John 21:17
New International Version
The third time he said to him, "Simon son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things; you know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep.

New Living Translation
A third time he asked him, "Simon son of John, do you love me?" Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said, "Then feed my sheep.

English Standard Version
He said to him the third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was grieved because he said to him the third time, “Do you love me?” and he said to him, “Lord, you know everything; you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep.

Berean Study Bible
Jesus asked a third time, “Simon son of John, do you love Me?” Peter was deeply hurt that Jesus had asked him a third time, “Do you love Me?” “Lord, You know all things,” he replied. “You know I love You.” Jesus said to him, “Feed My sheep.

New American Standard Bible
He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love Me?" Peter was grieved because He said to him the third time, "Do you love Me?" And he said to Him, "Lord, You know all things; You know that I love You." Jesus said to him, "Tend My sheep.

King James Bible
He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

Holman Christian Standard Bible
He asked him the third time, "Simon, son of John, do you love Me?" Peter was grieved that He asked him the third time, "Do you love Me?" He said, "Lord, You know everything! You know that I love You." "Feed My sheep," Jesus said.

International Standard Version
He asked him a third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was deeply hurt that he had asked him a third time, "Do you love me?" So he told him, "Lord, you know everything. You know that I love you!" Jesus told him, "Feed my sheep.

NET Bible
Jesus said a third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that Jesus asked him a third time, "Do you love me?" and said, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus replied, "Feed my sheep.

Aramaic Bible in Plain English
He said a third time, “Shimeon Bar Yonah, do you love me?” And Kaypha was saddened that he said to him the third time, “Do you love me?” And he said to him, “My lord, you discern everything; you know that I love you.” Yeshua said to him, “Shepherd my ewes for me.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus asked him a third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter felt sad because Jesus had asked him a third time, "Do you love me?" So Peter said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus told him, "Feed my sheep.

Jubilee Bible 2000
He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep.

King James 2000 Bible
He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, do you love me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Do you love me? And he said unto him, Lord, you know all things; you know that I love you. Jesus said unto him, Feed my sheep.

American King James Version
He said to him the third time, Simon, son of Jonas, love you me? Peter was grieved because he said to him the third time, Love you me? And he said to him, Lord, you know all things; you know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep.

American Standard Version
He saith unto him the third time, Simon,'son of John, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

Douay-Rheims Bible
He said to him the third time: Simon, son of John, lovest thou me? Peter was grieved, because he had said to him the third time: Lovest thou me? And he said to him: Lord, thou knowest all things: thou knowest that I love thee. He said to him: Feed my sheep.

Darby Bible Translation
He says to him the third time, Simon, [son] of Jonas, art thou attached to me? Peter was grieved because he said to him the third time, Art thou attached to me? and said to him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I am attached to thee. Jesus says to him, Feed my sheep.

English Revised Version
He saith unto him the third time, Simon, son of John, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

Webster's Bible Translation
He saith to him the third time, Simon son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said to him the third time, Lovest thou me? And he said to him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith to him, Feed my sheep.

Weymouth New Testament
A third time Jesus put the question: "Simon, son of John, am I dear to you?" It grieved Peter that Jesus asked him the third time, "Am I dear to you?" "Master," he replied, "you know everything, you can see that you are dear to me." "Then feed my much-loved sheep," said Jesus.

World English Bible
He said to him the third time, "Simon, son of Jonah, do you have affection for me?" Peter was grieved because he asked him the third time, "Do you have affection for me?" He said to him, "Lord, you know everything. You know that I have affection for you." Jesus said to him, "Feed my sheep.

Young's Literal Translation
He saith to him the third time, 'Simon, son of Jonas, dost thou dearly love me?' Peter was grieved that he said to him the third time, 'Dost thou dearly love me?' and he said to him, 'Lord, thou hast known all things; thou dost know that I dearly love thee.' Jesus saith to him, 'Feed my sheep;

Johannes 21:17 Afrikaans PWL
Hy vra hom die derde maal: “Shim’on, seun van Yoganan, het jy My lief?” Kefa het hartseer geword omdat Hy hom die derde keer vra: “Het jy My lief?” Hy antwoord Hom: “Meester, U onderskei alles, U weet dat ek U liefhet.” Yeshua sê vir hom: “Wees ’n herder vir My ooie.”

Gjoni 21:17 Albanian
E pyeti për të tretën herë: ''Simon nga Jona, a më do ti mua?''. Pjetri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: ''A më do ti mua?'', dhe iu përgjigj: ''Zot, ti di çdo gjë, ti di se unë të dua''. Jezusi i tha: ''Kulloti delet e mia.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 21:17 Arabic: Smith & Van Dyke
قال له ثالثة يا سمعان بن يونا أتحبني. فحزن بطرس لانه قال له ثالثة أتحبني فقال له يا رب انت تعلم كل شيء. انت تعرف اني احبك. قال له يسوع ارع غنمي.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 21:17 Armenian (Western): NT
Ըսաւ անոր երրորդ անգամ. «Սիմո՛ն, Յովնանի՛ որդի, կը սիրե՞ս զիս»: Պետրոս տրտմեցաւ որ երեք անգամ ըսաւ իրեն. «Կը սիրե՞ս զիս», եւ ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, դուն ամէ՛ն բան գիտես, դուն գիտես թէ կը սիրեմ քեզ»: Յիսուս ըսաւ անոր. «Արածէ՛ իմ ոչխարներս:

Euangelioa S. Ioannen araura.  21:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Erraiten drauca herenean, Simon Ionaren semeá, on dariztac niri? Triste cedin Pierris ceren erran baitzieçón herenean, On dariztac niri? Eta erran cieçón, Iauna, hic gauça guciac badaquizquic, hic badaquic ecen on dariçadala. Diotsa Iesusec, Bazcaitzac ene ardiac.

Dyr Johanns 21:17 Bavarian
Und non ayn dritts Maal gfraagt yr n: "Also, Simen Johannsnsun, du haast mi +schoon lieb?" Dös verdroß önn Peetersn schoon, däß n dyr Herr ietz ayn dritts Maal gfraagt hiet: "Haast mi +schoon lieb?" Er gaab iem an: "Herr, du waisst diend allss; du waisst aau, däß i di liebhaan." Daa gsait iem dyr Iesen: "Also, naacherd ötz meine Schaaf!

Йоан 21:17 Bulgarian
Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: [Обичаш] ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌第三次問他:「約翰的兒子西門,你喜愛我嗎?」彼得感到憂傷,因為耶穌第三次是對他說:「你喜愛我嗎?」彼得說:「主啊,你知道一切,你知道我喜愛你。」耶穌對他說:「餵養我的羊。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣第三次问他:“约翰的儿子西门,你喜爱我吗?”彼得感到忧伤,因为耶稣第三次是对他说:“你喜爱我吗?”彼得说:“主啊,你知道一切,你知道我喜爱你。”耶稣对他说:“喂养我的羊。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
第三次對他說:「約翰的兒子西門,你愛我嗎?」彼得因為耶穌第三次對他說「你愛我嗎」,就憂愁,對耶穌說:「主啊,你是無所不知的,你知道我愛你。」耶穌說:「你餵養我的羊。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
第三次对他说:“约翰的儿子西门,你爱我吗?”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”,就忧愁,对耶稣说:“主啊,你是无所不知的,你知道我爱你。”耶稣说:“你喂养我的羊。

約 翰 福 音 21:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
第 三 次 對 他 說 : 約 翰 的 兒 子 西 門 ﹐ 你 愛 我 麼 ? 彼 得 因 為 耶 穌 第 三 次 對 他 說 你 愛 我 麼 , 就 憂 愁 , 對 耶 穌 說 : 主 阿 , 你 是 無 所 不 知 的 ; 你 知 道 我 愛 你 。 耶 穌 說 : 你 餵 養 我 的 羊 。

約 翰 福 音 21:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
第 三 次 对 他 说 : 约 翰 的 儿 子 西 门 , 你 爱 我 麽 ? 彼 得 因 为 耶 稣 第 三 次 对 他 说 你 爱 我 麽 , 就 忧 愁 , 对 耶 稣 说 : 主 阿 , 你 是 无 所 不 知 的 ; 你 知 道 我 爱 你 。 耶 稣 说 : 你 喂 养 我 的 羊 。

Evanðelje po Ivanu 21:17 Croatian Bible
Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put: Voliš li me? pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje!

Jan 21:17 Czech BKR
Řekl jemu po třetí: Šimone Jonášův, miluješ-li mne? I zarmoutil se Petr proto, že jemu řekl po třetí: Miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: Pasiž ovce mé.

Johannes 21:17 Danish
Han siger tredje Gang til ham: »Simon, Johannes's Søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje Gang sagde til ham: »Har du mig kær?« Og han sagde til ham: »Herre! du kender alle Ting, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus siger til ham: »Vogt mine Faar!

Johannes 21:17 Dutch Staten Vertaling
Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου.

Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά μου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάνου / Ἰωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν / λέγει αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς Βόσκε τὰ προβάτιά / πρόβατά μου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἴπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς με; Καὶ εἴπεν αὐτῷ, Κύριε, σὺ πάντα ο ἴδας· σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

Greek Orthodox Church 1904
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον· Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον· φιλεῖς με; καὶ λέγει αὐτῷ· κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ· βόσκε τὰ προβάτιά μου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, σὺ πάντα οἶδας· σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς με καὶ εἶπεν αὐτῷ Κύριε σὺ πάντα οἶδας σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Βόσκε τὰ πρόβατά μου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει αυτω το τριτον σιμων ιωαννου φιλεις με ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις με και ειπεν αυτω κυριε παντα συ οιδας συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω ιησους βοσκε τα προβατια μου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει αυτω το τριτον σιμων ιωαννου φιλεις με ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις με και λεγει αυτω κυριε παντα συ οιδας συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω βοσκε τα προβατια μου

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγει αυτω το τριτον σιμων ιωνα φιλεις με ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις με και ειπεν αυτω κυριε συ παντα οιδας συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω ο ιησους βοσκε τα προβατα μου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγει αυτω το τριτον, Σιμων Ιωνα, φιλεις με; ελυπηθη ο Πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον, φιλεις με; και ειπεν αυτω, Κυριε, συ παντα οιδας· συ γινωσκεις οτι φιλω σε. λεγει αυτω ο Ιησους, Βοσκε τα προβατα μου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγει αυτω το τριτον σιμων ιωνα φιλεις με ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις με και ειπεν αυτω κυριε συ παντα οιδας συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω ο ιησους βοσκε τα προβατα μου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει αυτω το τριτον σιμων ιωαννου φιλεις με ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις με και {VAR1: ειπεν } {VAR2: λεγει } αυτω κυριε παντα συ οιδας συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω {VAR1: ιησους } {VAR2: [ο ιησους] } βοσκε τα {VAR1: προβατια } {VAR2: προβατα } μου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei autō to triton Simōn Iōanou, phileis me? elypēthē ho Petros hoti eipen autō to triton Phileis me? kai eipen autō Kyrie, panta sy oidas, sy ginōskeis hoti philō se. legei autō Iēsous Boske ta probatia mou.

legei auto to triton Simon Ioanou, phileis me? elypethe ho Petros hoti eipen auto to triton Phileis me? kai eipen auto Kyrie, panta sy oidas, sy ginoskeis hoti philo se. legei auto Iesous Boske ta probatia mou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei autō to triton Simōn Iōanou, phileis me? elypēthē ho Petros hoti eipen autō to triton Phileis me? kai eipen autō Kyrie, panta sy oidas, sy ginōskeis hoti philō se. legei autō Iēsous Boske ta probatia mou.

legei auto to triton Simon Ioanou, phileis me? elypethe ho Petros hoti eipen auto to triton Phileis me? kai eipen auto Kyrie, panta sy oidas, sy ginoskeis hoti philo se. legei auto Iesous Boske ta probatia mou.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei autō to triton simōn iōannou phileis me elupēthē o petros oti eipen autō to triton phileis me kai legei autō kurie panta su oidas su ginōskeis oti philō se legei autō boske ta probatia mou

legei autO to triton simOn iOannou phileis me elupEthE o petros oti eipen autO to triton phileis me kai legei autO kurie panta su oidas su ginOskeis oti philO se legei autO boske ta probatia mou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legei autō to triton simōn iōna phileis me elupēthē o petros oti eipen autō to triton phileis me kai eipen autō kurie su panta oidas su ginōskeis oti philō se legei autō o iēsous boske ta probata mou

legei autO to triton simOn iOna phileis me elupEthE o petros oti eipen autO to triton phileis me kai eipen autO kurie su panta oidas su ginOskeis oti philO se legei autO o iEsous boske ta probata mou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legei autō to triton simōn iōna phileis me elupēthē o petros oti eipen autō to triton phileis me kai eipen autō kurie su panta oidas su ginōskeis oti philō se legei autō o iēsous boske ta probata mou

legei autO to triton simOn iOna phileis me elupEthE o petros oti eipen autO to triton phileis me kai eipen autO kurie su panta oidas su ginOskeis oti philO se legei autO o iEsous boske ta probata mou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legei autō to triton simōn iōna phileis me elupēthē o petros oti eipen autō to triton phileis me kai eipen autō kurie su panta oidas su ginōskeis oti philō se legei autō o iēsous boske ta probata mou

legei autO to triton simOn iOna phileis me elupEthE o petros oti eipen autO to triton phileis me kai eipen autO kurie su panta oidas su ginOskeis oti philO se legei autO o iEsous boske ta probata mou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:17 Westcott/Hort - Transliterated
legei autō to triton simōn iōannou phileis me elupēthē o petros oti eipen autō to triton phileis me kai eipen autō kurie panta su oidas su ginōskeis oti philō se legei autō iēsous boske ta probatia mou

legei autO to triton simOn iOannou phileis me elupEthE o petros oti eipen autO to triton phileis me kai eipen autO kurie panta su oidas su ginOskeis oti philO se legei autO iEsous boske ta probatia mou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei autō to triton simōn iōannou phileis me elupēthē o petros oti eipen autō to triton phileis me kai {WH: eipen } {UBS4: legei } autō kurie panta su oidas su ginōskeis oti philō se legei autō {WH: iēsous } {UBS4: [o iēsous] } boske ta {WH: probatia } {UBS4: probata } mou

legei autO to triton simOn iOannou phileis me elupEthE o petros oti eipen autO to triton phileis me kai {WH: eipen} {UBS4: legei} autO kurie panta su oidas su ginOskeis oti philO se legei autO {WH: iEsous} {UBS4: [o iEsous]} boske ta {WH: probatia} {UBS4: probata} mou

János 21:17 Hungarian: Karoli
Monda néki harmadszor [is]: Simon, Jónának [fia], szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor [is] mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

La evangelio laŭ Johano 21:17 Esperanto
Li diris al li la trian fojon:Simon, filo de Jona, cxu vi min amas? Petro cxagrenigxis, ke li diris al li la trian fojon:CXu vi min amas? kaj respondis al li:Sinjoro, vi scias cxion; vi scias, ke mi vin amas. Jesuo diris al li:Pasxtu miajn sxafojn.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 21:17 Finnish: Bible (1776)
Hän sanoi kolmannen kerran hänelle: Simon Jonan poika! rakastatkos minua? Pietari tuli murheelliseksi, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle: rakastatkos minua? ja sanoi hänelle: Herra, sinä tiedät kaikki: sinä tiedät, että minä rakastan sinua. Jesus sanoi hänelle: ruoki minun lampaitani.

Jean 21:17 French: Darby
Il lui dit pour la troisieme fois: Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attriste de ce qu'il lui disait pour la troisieme fois: M'aimes-tu? Et il lui dit: Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jesus lui dit: Pais mes brebis.

Jean 21:17 French: Louis Segond (1910)
Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis.

Jean 21:17 French: Martin (1744)
Il lui dit pour la troisième fois : Simon [fils] de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois : m'aimes-tu? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : pais mes brebis.

Johannes 21:17 German: Modernized
Spricht er zum drittenmal zu ihm: Simon Johanna, hast du mich lieb? Petrus ward traurig, daß er zum drittenmal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: HERR, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe.

Johannes 21:17 German: Luther (1912)
Spricht er zum drittenmal zu ihm: Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus ward traurig, daß er zum drittenmal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: HERR, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich liebhabe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!

Johannes 21:17 German: Textbibel (1899)
Sagt er zum drittenmale zu ihm: Simon Johannes', liebst du mich? Petrus ward bekümmert, weil er zum drittenmal zu ihm sagte: liebst du mich? und sagte zu ihm: Herr, du weißt alles; du erkennst, daß ich dich liebe. Sagt Jesus zu ihm: weide meine Schäfchen.

Giovanni 21:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Gli disse per la terza volta: Simon di Giovanni, mi ami tu? Pietro fu attristato ch’ei gli avesse detto per la terza volta: Mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa; tu conosci che io t’amo. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore.

Giovanni 21:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Gli disse la terza volta: Simon di Giona, m’ami tu? Pietro s’attristò ch’egli gli avesse detto fino a tre volte: M’ami tu? E gli disse: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai ch’io t’amo. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore.

YOHANES 21:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu Ia bertanya kepadanya pada kali yang ketiga, "Hai Simon, anak Yahya, adakah engkau mengasihi Aku?" Lalu Petrus pun berdukacitalah, oleh sebab sudah tiga kali Ia bertanya kepadanya, "Adakah engkau mengasihi Aku?" Maka sembah Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan, dan Tuhan juga mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Lalu bersabdalah Yesus kepadanya, "Peliharakanlah segala domba-Ku.

John 21:17 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yesteqsa-t tikkelt tis tlata, yenna-yas : A Semɛun mmi-s n Yunes, tḥemmleḍ-iyi ? Semɛun Buṭrus iɣaḍ-it lḥal, axaṭer ț-țikkelt tis tlata i t-id-yesteqsa : « Ma tḥemmleḍ-iyi ?». Dɣa yenna-yas : A Sidi, teẓriḍ kullec, teẓriḍ belli ḥemmleɣ-k ! Sidna Ɛisa yenna-yas : ?ḥadar ulli-inu.

요한복음 21:17 Korean
세 번째 가라사대 `요한의 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐 ?' 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 ? 하시므로 베드로가 근심하여 가로되 `주여, 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다' 예수께서 가라사대 `내 양을 먹이라'

Ioannes 21:17 Latin: Vulgata Clementina
Dicit ei tertio : Simon Joannis, amas me ? Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio : Amas me ? et dixit ei : Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te. Dixit ei : Pasce oves meas.

Sv. Jānis 21:17 Latvian New Testament
Un trešo reizi Viņš tam sacīja: Sīmani, Jonas dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, tāpēc ka Viņš trešo reizi tam sacīja: Vai tu mani mīli? Un tas Viņam sacīja: Kungs, Tu visu zini; Tu zini, ka es Tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis!

Evangelija pagal Jonà 21:17 Lithuanian
Jėzus paklausė trečią kartą: “Simonai, Jonos sūnau, ar myli mane?” Petras nuliūdo, kad Jis trečią kartą klausia: “Ar myli mane?”, ir atsakė: “Viešpatie, Tu viską žinai. Tu žinai, kad Tave myliu”. Jėzus jam tarė: “Ganyk mano avis.

John 21:17 Maori
Ka mea ia ki a ia, ko te toru o nga meatanga, E Haimona, tama a Hona, e aroha ana koe ki ahau? Ka pouri a Pita no te mea ka toru rawa ana meatanga ki a ia, E aroha ana koe ki ahau? Ka mea ano ki a ia, E te Ariki, e mohio ana koe ki nga mea katoa; e mohio ana koe e aroha ana ahau ki a koe. Ka mea a Ihu ki a ia, Whangainga aku hipi.

Johannes 21:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn! har du mig kjær? Peter blev bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du mig kjær? Og han sier til ham: Herre! du vet alt, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!

Juan 21:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

Juan 21:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús le dijo por tercera vez: "Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres?" Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: "¿Me quieres?" Y Le respondió: "Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que Te quiero." "Apacienta Mis ovejas," le dijo Jesús.

Juan 21:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

Juan 21:17 Spanish: Reina Valera 1909
Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Dícele Jesús: Apacienta mis ovejas.

Juan 21:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas.

João 21:17 Bíblia King James Atualizada Português
Pela terceira vez Jesus perguntou: “Simão, filho de João, tu me amas?” Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez “tu me amas”, e assegurou-lhe: “Senhor, Tu conheces todas as coisas e sabes que eu Te amo!” Comissionou-o Jesus: “Apascenta as minhas ovelhas.

João 21:17 Portugese Bible
Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas- me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas; tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas.   

Ioan 21:17 Romanian: Cornilescu
A treia oară i -a zis Isus: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?`` Petru s'a întristat că -i zisese a treia oară: ,,Mă iubeşti?`` Şi I -a răspuns: ,,Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte oile Mele!

От Иоанна 21:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

От Иоанна 21:17 Russian koi8r
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

John 21:17 Shuar New Testament
N· ataksha aniasmiayi "Junasa Uchirφ Semunka, ┐winia wakerutamek?" Pφtrusha menaintiu Inφam K·ntuts Enentßimiar Tφmiayi "Uunta, Ashφ nΘkame. Wi wakerajam nu Ame nΘkame." Jesussha Tφmiayi "Winia murikiur ayurata.

Johannes 21:17 Swedish (1917)
För tredje gången frågade han honom: »Simon, Johannes' son, har du mig kär?» Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången frågade honom: »Har du mig kär?» Och han svarade honom: »Herre, du vet allting; du vet att jag har dig kär.» Då sade Jesus till honom: »Föd mina får.

Yohana 21:17 Swahili NT
Akamwuliza mara ya tatu, "Simoni mwana wa Yohane! Je, wanipenda?" Hapo Petro akahuzunika kwa sababu alimwuliza mara ya tatu: "Wanipenda?" akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote; wewe wajua kwamba mimi nakupenda." Yesu akamwambia, "Tunza kondoo wangu!

Juan 21:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka't sa kaniya'y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa.

Ǝlinjil wa n Yaxya 21:17 Tawallamat Tamajaq NT
Ig-as y ǝsǝstan wa igi wa n karad inn-as: «Simɣon ag Yaxya, awak tǝreɣ-i?» Ǝɣšadan man ǝn Simɣon Butros fǝlas karad igitan das-iga Ɣaysa y ǝsǝstan wa. Inn-as: «Ǝmǝli, kay a issanan daɣ arat kul, tǝssânaɣ as ǝreq-qay.» Inn-as Ɣaysa: «Ǝssǝn za daɣ ayfǝd-in.

ยอห์น 21:17 Thai: from KJV
พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า "ซีโมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ" เปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า "ท่านรักเราหรือ" และเขาทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รักพระองค์" พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงเลี้ยงแกะของเราเถิด

Yuhanna 21:17 Turkish
Üçüncü kez ona, ‹‹Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?›› diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, ‹‹Beni seviyor musun?›› diye sormasına üzüldü. ‹‹Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin›› dedi. İsa ona, ‹‹Koyunlarımı otlat›› dedi.

Йоан 21:17 Ukrainian: NT
Рече йому втрете: Симоне Йонин, чи любиш мене? Засмутив ся Петр, що сказав йому втрете: Чи любиш мене? й каже Йому: Господи, Ти все знаєш; Ти знаєш, що люблю Тебе. Рече йому Ісус: Паси вівці мої.

John 21:17 Uma New Testament
Ngkai ree, Yesus mpekune' -i katolu ngkani-na: "Simon, ana' Yohanes, ha nupoka'ahi' mpu'u-a?" Peda' -mi nono-na Petrus, apa' Yesus mpekune' -i tolu ngkani ba napoka'ahi' mpu'u-i. Jadi', na'uli' Petrus: "Pue', nu'inca hawe'ea-na. Nu'inca kakupoka'ahi' -nu." Na'uli' Yesus: "Ane wae, podoo bima-ku.

Giaêng 21:17 Vietnamese (1934)
Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi -e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Ðức Chúa Trời phán rằng: Hãy chăn chiên ta.

John 21:16
Top of Page
Top of Page