John 21:18
New International Version
Very truly I tell you, when you were younger you dressed yourself and went where you wanted; but when you are old you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go."

New Living Translation
"I tell you the truth, when you were young, you were able to do as you liked; you dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will dress you and take you where you don't want to go."

English Standard Version
Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go.”

Berean Study Bible
Truly, truly, I tell you, when you were young, you dressed yourself and walked where you wanted; but when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go.”

New American Standard Bible
"Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished; but when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you, and bring you where you do not wish to go."

King James Bible
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

Holman Christian Standard Bible
"I assure you: When you were young, you would tie your belt and walk wherever you wanted. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will tie you and carry you where you don't want to go."

International Standard Version
"Truly, I tell you emphatically, when you were young, you would fasten your belt and go wherever you liked. But when you get old, you will stretch out your hands, and someone else will fasten your belt and take you where you don't want to go."

NET Bible
I tell you the solemn truth, when you were young, you tied your clothes around you and went wherever you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands, and others will tie you up and bring you where you do not want to go."

Aramaic Bible in Plain English
“Amen, amen, I tell you, that when you were young, you were girding your loins and you were walking where you wanted, but when you are old, you shall reach out your hands and others shall gird your loins for you and shall escort you to where you do not want.”

GOD'S WORD® Translation
I can guarantee this truth: When you were young, you would get ready to go where you wanted. But when you're old, you will stretch out your hands, and someone else will get you ready to take you where you don't want to go."

Jubilee Bible 2000
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou didst gird thyself and walk where thou wouldest, but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee where thou wouldest not.

King James 2000 Bible
Verily, verily, I say unto you, When you were young, you dressed yourself, and walked where you would: but when you shall be old, you shall stretch forth your hands, and another shall dress you, and carry you where you would not.

American King James Version
Truly, truly, I say to you, When you were young, you gird yourself, and walked where you would: but when you shall be old, you shall stretch forth your hands, and another shall gird you, and carry you where you would not.

American Standard Version
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

Douay-Rheims Bible
Amen, amen I say to thee, when thou wast younger, thou didst gird thyself, and didst walk where thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and lead thee whither thou wouldst not.

Darby Bible Translation
Verily, verily, I say to thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst where thou desiredst; but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and bring thee where thou dost not desire.

English Revised Version
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

Webster's Bible Translation
Verily, verily, I say to thee, When thou wast young, thou didst gird thyself and walk whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldst not.

Weymouth New Testament
"In most solemn truth I tell you that whereas, when you were young, you used to put on your girdle and walk whichever way you chose, when you have grown old you will stretch out your arms and some one else will put a girdle round you and carry you where you have no wish to go."

World English Bible
Most certainly I tell you, when you were young, you dressed yourself, and walked where you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you, and carry you where you don't want to go."

Young's Literal Translation
verily, verily, I say to thee, When thou wast younger, thou wast girding thyself and wast walking whither thou didst will, but when thou mayest be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another will gird thee, and shall carry thee whither thou dost not will;'

Johannes 21:18 Afrikaans PWL
“Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir jou sê: toe jy jonger was, het jy jouself aangetrek en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en ’n ander een sal jou aantrek en vat waarheen jy nie wil nie.”

Gjoni 21:18 Albanian
Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se, kur ti ishe i ri, e ngjeshje vetveten dhe shkoje ku të doje; po kur të jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjetër do të të ngjeshë e do të të çojë atje ku ti nuk do të doje''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 21:18 Arabic: Smith & Van Dyke
الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. ولكن متى شخت فانك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 21:18 Armenian (Western): NT
Ճշմա՛րտապէս, ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ քեզի. “Երբ դեռատի էիր, ինքնիրմէ՛դ գօտի կը կապէիր, եւ ո՛ւր ուզէիր՝ կ՚երթայիր. բայց երբ ծերանաս՝ պիտի երկարես ձեռքերդ, ուրի՛շը գօտի պիտի կապէ քեզի, ու պիտի տանի հո՛ն՝ ուր չես ուզեր”»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  21:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eguiaz eguiaz erraiten drauat, gazteago incenean, guerricatzen incén, eta bahindoan norat nahi baihincén: baina çahar adinean, hedaturen dituc eure escuac, eta bercec guerricaturen au, eta eramanen au nahi eztuquean lekura.

Dyr Johanns 21:18 Bavarian
Dös Aine waisst: Wiest non jung warst, grichtst di selber zamm und kunntst hingeen, wost grad gwillst. Wennst aber alt wordn bist, ströckst deine Höndd aus; und ayn Anderner nimmt di bei n Gwand und zieght di hin, wost nit hin willst."

Йоан 21:18 Bulgarian
Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我確確實實地告訴你:你年輕的時候,自己束上腰帶,到你願意去的地方;但你年老的時候,要伸出雙手,別人要把你束上,帶你到不願意去的地方。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
我确确实实地告诉你:你年轻的时候,自己束上腰带,到你愿意去的地方;但你年老的时候,要伸出双手,别人要把你束上,带你到不愿意去的地方。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我實實在在地告訴你:你年少的時候,自己束上帶子,隨意往來;但年老的時候,你要伸出手來,別人要把你束上,帶你到不願意的地方。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我实实在在地告诉你:你年少的时候,自己束上带子,随意往来;但年老的时候,你要伸出手来,别人要把你束上,带你到不愿意的地方。”

約 翰 福 音 21:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 實 實 在 在 的 告 訴 你 , 你 年 少 的 時 候 , 自 己 束 上 帶 子 , 隨 意 往 來 ; 但 年 老 的 時 候 , 你 要 伸 出 手 來 , 別 人 要 把 你 束 上 , 帶 你 到 不 願 意 去 的 地 方 。

約 翰 福 音 21:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 实 实 在 在 的 告 诉 你 , 你 年 少 的 时 候 , 自 己 束 上 带 子 , 随 意 往 来 ; 但 年 老 的 时 候 , 你 要 伸 出 手 来 , 别 人 要 把 你 束 上 , 带 你 到 不 愿 意 去 的 地 方 。

Evanðelje po Ivanu 21:18 Croatian Bible
Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.

Jan 21:18 Czech BKR
Amen, amen pravím tobě: Když jsi byl mladší, opasovals se a chodíval jsi, kams chtěl; ale když se zstaráš, ztáhneš ruce své, a jiný tě opáše, a povede, kamž ty nechceš.

Johannes 21:18 Danish
Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var yngre, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du vilde; men naar du bliver gammel, skal du udrække dine Hænder, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil.«

Johannes 21:18 Dutch Staten Vertaling
Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

Westcott and Hort 1881
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος ζώσει ⇔ σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτόν, καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

Greek Orthodox Church 1904
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτόν, καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτε ἦς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αμην αμην λεγω σοι οτε ης νεωτερος εζωννυες σεαυτον και περιεπατεις οπου ηθελες οταν δε γηρασης εκτενεις τας χειρας σου και αλλος ζωσει σε και οισει οπου ου θελεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αμην αμην λεγω σοι οτε ης νεωτερος εζωννυες σεαυτον και περιεπατεις οπου ηθελες οταν δε γηρασης εκτενεις τας χειρας σου και αλλος σε ζωσει και οισει οπου ου θελεις

Stephanus Textus Receptus 1550
αμην αμην λεγω σοι οτε ης νεωτερος εζωννυες σεαυτον και περιεπατεις οπου ηθελες οταν δε γηρασης εκτενεις τας χειρας σου και αλλος σε ζωσει και οισει οπου ου θελεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αμην αμην λεγω σοι, οτε ης νεωτερος, εζωννυες σεαυτον, και περιεπατεις οπου ηθελες· οταν δε γηρασης, εκτενεις τας χειρας σου, και αλλος σε ζωσει, και οισει οπου ου θελεις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αμην αμην λεγω σοι οτε ης νεωτερος εζωννυες σεαυτον και περιεπατεις οπου ηθελες οταν δε γηρασης εκτενεις τας χειρας σου και αλλος σε ζωσει και οισει οπου ου θελεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αμην αμην λεγω σοι οτε ης νεωτερος εζωννυες σεαυτον και περιεπατεις οπου ηθελες οταν δε γηρασης εκτενεις τας χειρας σου και αλλος {VAR1: ζωσει σε } {VAR2: σε ζωσει } και οισει οπου ου θελεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
amēn amēn legō soi, hote ēs neōteros, ezōnnyes seauton kai periepateis hopou ētheles; hotan de gērasēs, ekteneis tas cheiras sou, kai allos zōsei se kai oisei hopou ou theleis.

amen amen lego soi, hote es neoteros, ezonnyes seauton kai periepateis hopou etheles; hotan de gerases, ekteneis tas cheiras sou, kai allos zosei se kai oisei hopou ou theleis.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
amēn amēn legō soi, hote ēs neōteros, ezōnnyes seauton kai periepateis hopou ētheles; hotan de gērasēs, ekteneis tas cheiras sou, kai allos zōsei se kai oisei hopou ou theleis.

amen amen lego soi, hote es neoteros, ezonnyes seauton kai periepateis hopou etheles; hotan de gerases, ekteneis tas cheiras sou, kai allos zosei se kai oisei hopou ou theleis.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
amēn amēn legō soi ote ēs neōteros ezōnnues seauton kai periepateis opou ētheles otan de gērasēs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zōsei kai oisei opou ou theleis

amEn amEn legO soi ote Es neOteros ezOnnues seauton kai periepateis opou Etheles otan de gErasEs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zOsei kai oisei opou ou theleis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
amēn amēn legō soi ote ēs neōteros ezōnnues seauton kai periepateis opou ētheles otan de gērasēs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zōsei kai oisei opou ou theleis

amEn amEn legO soi ote Es neOteros ezOnnues seauton kai periepateis opou Etheles otan de gErasEs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zOsei kai oisei opou ou theleis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
amēn amēn legō soi ote ēs neōteros ezōnnues seauton kai periepateis opou ētheles otan de gērasēs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zōsei kai oisei opou ou theleis

amEn amEn legO soi ote Es neOteros ezOnnues seauton kai periepateis opou Etheles otan de gErasEs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zOsei kai oisei opou ou theleis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
amēn amēn legō soi ote ēs neōteros ezōnnues seauton kai periepateis opou ētheles otan de gērasēs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zōsei kai oisei opou ou theleis

amEn amEn legO soi ote Es neOteros ezOnnues seauton kai periepateis opou Etheles otan de gErasEs ekteneis tas cheiras sou kai allos se zOsei kai oisei opou ou theleis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:18 Westcott/Hort - Transliterated
amēn amēn legō soi ote ēs neōteros ezōnnues seauton kai periepateis opou ētheles otan de gērasēs ekteneis tas cheiras sou kai allos zōsei se kai oisei opou ou theleis

amEn amEn legO soi ote Es neOteros ezOnnues seauton kai periepateis opou Etheles otan de gErasEs ekteneis tas cheiras sou kai allos zOsei se kai oisei opou ou theleis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
amēn amēn legō soi ote ēs neōteros ezōnnues seauton kai periepateis opou ētheles otan de gērasēs ekteneis tas cheiras sou kai allos {WH: zōsei se } {UBS4: se zōsei } kai oisei opou ou theleis

amEn amEn legO soi ote Es neOteros ezOnnues seauton kai periepateis opou Etheles otan de gErasEs ekteneis tas cheiras sou kai allos {WH: zOsei se} {UBS4: se zOsei} kai oisei opou ou theleis

János 21:18 Hungarian: Karoli
Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.

La evangelio laŭ Johano 21:18 Esperanto
Vere, vere, mi diras al vi:Kiam vi estis juna, vi zonis vin, kaj iris, kien vi volis; sed kiam vi maljunigxos, vi etendos viajn manojn, kaj alia vin zonos, kaj portos vin, kien vi ne volos.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 21:18 Finnish: Bible (1776)
Totisesti, totisesti sanon minä sinulle: kuin sinä olit nuori, niin sinä vyötit itses ja menit, kuhunkas tahdoit; mutta kuin vanhenet, niin sinä ojennat kätes, ja toinen vyöttää sinun, ja vie, kuhunka et sinä tahdo.

Jean 21:18 French: Darby
En verite, en verite, je te dis: Quand tu etais jeune, tu te ceignais, et tu allais ou tu voulais; mais quand tu seras devenu vieux, tu etendras les mains, et un autre te ceindra, et te conduira ou tu ne veux pas.

Jean 21:18 French: Louis Segond (1910)
En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas.

Jean 21:18 French: Martin (1744)
En vérité, en vérité je te dis, quand tu étais plus jeune tu te ceignais, et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas.

Johannes 21:18 German: Modernized
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Da du jünger warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hin wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst.

Johannes 21:18 German: Luther (1912)
Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Da du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst.

Johannes 21:18 German: Textbibel (1899)
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: als du jung warest, gürtetest du dich selbst, und wandeltest wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, so wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst.

Giovanni 21:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
In verità, in verità ti dico che quand’eri più giovane, ti cingevi da te e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani, e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti.

Giovanni 21:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
In verità, in verità, io ti dico, che quando tu eri giovane, tu ti cingevi, e andavi ove volevi; ma, quando sarai vecchio, tu stenderai le tue mani, ed un altro ti cingerà, e ti condurrà là ove tu non vorresti.

YOHANES 21:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Tatkala engkau muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, lalu pergi barang ke mana-mana kehendak hatimu; tetapi apabila engkau sudah tua kelak, engkau akan mengulurkan tanganmu, lalu seorang lain akan mengikatkan pinggangmu, dan membawa engkau barang ke mana yang tiada engkau suka."

John 21:18 Kabyle: NT
Qqaṛeɣ-ak s tideț : asmi me??iyeḍ, tețbeggiseḍ i yiman-ik weḥd-ek, tețṛuḥuḍ anda tebɣiḍ. Lameɛna asm'ara tuɣaleḍ d amɣaṛ, aț-țḍelqeḍ iɣallen-ik i wayeḍ akken a k-yebges yerna a k yawi ɣer wanda ur tebɣiḍ ara aț-țṛuḥeḍ.

요한복음 21:18 Korean
`내가 진실로 진실로 네게 이르노니 젊어서는 네가 스스로 띠 띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 네게 띠 띠우고 원치 아니하는 곳으로 데려가리라'

Ioannes 21:18 Latin: Vulgata Clementina
Amen, amen dico tibi : cum esses junior, cingebas te, et ambulabas ubi volebas : cum autem senueris, extendes manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo tu non vis.

Sv. Jānis 21:18 Latvian New Testament
Patiesi, patiesi es tev saku: kad tu biji jauns, tad pats apjozies un gāji, kur vēlējies. Bet kad tu paliksi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un citi tevi apjozīs un vedīs, kur tu nevēlies.

Evangelija pagal Jonà 21:18 Lithuanian
Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, ir kitas tave perjuos ir ves, kur tu nenori”.

John 21:18 Maori
He pono, he pono taku e mea nei ki a koe, I tou tamarikitanga, i whitiki koe i a koe, i haere ki tau wahi i pai ai: ka koroheketia koe, ka whakamarokia e koe ou ringa, he tangata ke hoki mana koe e whitiki, e kawe ki te wahi e kore ai koe e pai.

Johannes 21:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sannelig, sannelig sier jeg dig: Da du var yngre, bandt du selv op om dig og gikk dit du vilde; men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde op om dig og føre dig dit du ikke vil.

Juan 21:18 Spanish: La Biblia de las Américas
En verdad, en verdad te digo: cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías; pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá, y te llevará adonde no quieras.

Juan 21:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"En verdad te digo, que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías; pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá, y te llevará adonde no quieras."

Juan 21:18 Spanish: Reina Valera Gómez
De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías; pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras.

Juan 21:18 Spanish: Reina Valera 1909
De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más mozo, te ceñías, é ibas donde querías; mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará á donde no quieras.

Juan 21:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas donde querías; mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te pasará donde no querrías.

João 21:18 Bíblia King James Atualizada Português
Em verdade, em verdade Eu te afirmo: quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas; mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir.”

João 21:18 Portugese Bible
Em verdade, em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias; mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres.   

Ioan 21:18 Romanian: Cornilescu
Adevărat, adevărat, îţi spun că, atunci cînd erai mai tînăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar cînd vei îmbătrîni, îţi vei întinde mînile, şi altul te va încinge, şi te va duce unde nu vei voi.``

От Иоанна 21:18 Russian: Synodal Translation (1876)
Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, топрепоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

От Иоанна 21:18 Russian koi8r
Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

John 21:18 Shuar New Testament
Maa, nekas Tßjame. Natsa asamka iwiarmampram ame wakeramunam wΘuyame. Tura uuntach ajasmeka ame kunturam ayaparakmin Chφkich aentstamprattawai tura ame wΘtin nakitiam nui juramkiartatui."

Johannes 21:18 Swedish (1917)
Sannerligen, sannerligen säger jag dig: När du var yngre, omgjordade du dig själv och gick vart du ville; men när du bliver gammal, skall du nödgas sträcka ut dina händer, och en annan skall omgjorda dig och föra dig dit du icke vill.»

Yohana 21:18 Swahili NT
Kweli nakwambia, ulipokuwa kijana ulizoea kujifunga mshipi na kwenda kokote ulikotaka. Lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako, na mtu mwingine atakufunga na kukupeleka usikopenda kwenda."

Juan 21:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig; nguni't pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.

Ǝlinjil wa n Yaxya 21:18 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-ak as harwa taynaya, iman-nak as tǝlassa tabdoq-nak, tǝtakkaɣ edag was tare, mišan as tǝqqalaɣ aɣmar, ad tǝzzǝlaɣ ifassan-nak, assals-ik awedan iyyan tabdoq-nak, awǝy-kay s adag as wǝr tareɣ iki-net.»

ยอห์น 21:18 Thai: from KJV
เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เมื่อท่านยังหนุ่มท่านคาดเอวเอง และเดินไปไหนๆตามที่ท่านปรารถนา แต่เมื่อท่านแก่แล้วท่านจะเหยียดมือของท่านออก และคนอื่นจะคาดเอวท่าน และพาท่านไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป"

Yuhanna 21:18 Turkish
‹‹Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek.››

Йоан 21:18 Ukrainian: NT
Істино, істино глаголю тобі: Як був єси молодий, то підперізував ся сам, і ходив єси куди хотїв; як же зістарієш ся, то простягнеш руки твої, і инший тебе підпереже, й поведе, куди не схочеш.

John 21:18 Uma New Testament
Makono mpu'u lolita-ku toi: Bula-nu mongura-pidi, iko moto mpehoo' abe' hi hope' -nu, pai' -ko hilou hiapa konoa-nu. Aga ane motu'a-poko mpai', nutonu pale-nu rahoo' tau ntani' -na, pai' -ko rakeni hilou hi ka'umaa-na nupokonoi."

Giaêng 21:18 Vietnamese (1934)
Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn.

John 21:17
Top of Page
Top of Page