Luke 16:24
New International Version
So he called to him, 'Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.'

New Living Translation
"The rich man shouted, 'Father Abraham, have some pity! Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames.'

English Standard Version
And he called out, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame.’

Berean Study Bible
So he cried out, ‘Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am in agony in this fire.’

New American Standard Bible
"And he cried out and said, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame.'

King James Bible
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

Holman Christian Standard Bible
Father Abraham!' he called out, Have mercy on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this flame!'

International Standard Version
So he shouted, 'Father Abraham, have mercy on me! Send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool off my tongue, because I am suffering in this fire.'

NET Bible
So he called out, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in anguish in this fire.'

Aramaic Bible in Plain English
“And he called in a loud voice and he said, 'My father, Abraham, have pity on me and send Lazar to dip the tip of his finger in water and moisten my tongue for me; behold, I am suffering in this flame.' “

GOD'S WORD® Translation
He yelled, 'Father Abraham! Have mercy on me! Send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool off my tongue. I am suffering in this fire.'

Jubilee Bible 2000
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

King James 2000 Bible
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

American King James Version
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

American Standard Version
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.

Douay-Rheims Bible
And he cried, and said: Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, to cool my tongue: for I am tormented in this flame.

Darby Bible Translation
And he crying out said, Father Abraham, have compassion on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering in this flame.

English Revised Version
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.

Webster's Bible Translation
And he cried, and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue: for I am tormented in this flame.

Weymouth New Testament
So he cried aloud, and said, "'Father Abraham, take pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony in this flame.'

World English Bible
He cried and said, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue! For I am in anguish in this flame.'

Young's Literal Translation
and having cried, he said, Father Abraham, deal kindly with me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and may cool my tongue, because I am distressed in this flame.

Lukas 16:24 Afrikaans PWL
Hy roep uit in ’n harde stem en sê: ‘My vader Avraham, gee om vir my en stuur El’azar sodat hy die punt van sy vinger in water kan indruk en my tong afkoel, want ek word gemartel in hierdie vuur.’

Luka 16:24 Albanian
Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O atë Abraham, ki mëshirë për mua, dhe dërgoje Llazarin të lagë majën e gishtit të vet në ujë që të më freskojë gjuhën, sepse po vuaj tmerrësisht në këtë flakë.

ﻟﻮﻗﺎ 16:24 Arabic: Smith & Van Dyke
فنادى وقال يا ابي ابراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرّد لساني لاني معذب في هذا اللهيب.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 16:24 Armenian (Western): NT
Ուստի գոչեց. “Հա՛յր Աբրահամ, ողորմէ՜ ինծի ու ղրկէ՛ Ղազարոսը, որպէսզի ջուրի մէջ թաթխէ իր մատին ծայրը եւ զովացնէ լեզուս, որովհետեւ կը տանջուիմ այս բոցին մէջ”:

Euangelioa S. Luc-en araura.  16:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan harc oihuz cegoela erran ceçan, Aita Abrahám, auc misericordia niçaz, eta igor eçac Lazaro, busta deçan bere erhi mocoa vrean, eta refresca dieçadan mihia, ecen tormentatzen nauc gar hunetan.

Dyr Laux 16:24 Bavarian
Daa schrir yr: 'Vater Abryham, dyrbarm di diend ob mir und schick myr önn Lazern! Wenn yr weenigstns s Fingerspitzl eyn s Wasser eintauchet und mir dyrmit mein Zung küelet! Was maintß, was i in dönn Feuer aushaltn mueß!'

Лука 16:24 Bulgarian
И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就呼喚說:『我父亞伯拉罕,可憐我吧!請打發拉撒路用指頭蘸點水,涼一下我的舌頭吧,因為我在這火焰裡,極其痛苦!』

中文标准译本 (CSB Simplified)
就呼唤说:‘我父亚伯拉罕,可怜我吧!请打发拉撒路用指头蘸点水,凉一下我的舌头吧,因为我在这火焰里,极其痛苦!’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就喊著說:『我祖亞伯拉罕哪,可憐我吧!打發拉撒路來,用指頭尖蘸點水,涼涼我的舌頭,因為我在這火焰裡極其痛苦。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就喊着说:‘我祖亚伯拉罕哪,可怜我吧!打发拉撒路来,用指头尖蘸点水,凉凉我的舌头,因为我在这火焰里极其痛苦。’

路 加 福 音 16:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 喊 著 說 : 我 祖 亞 伯 拉 罕 哪 , 可 憐 我 罷 ! 打 發 拉 撒 路 來 , 用 指 頭 尖 蘸 點 水 , 涼 涼 我 的 舌 頭 ; 因 為 我 在 這 火 燄 裡 , 極 其 痛 苦 。

路 加 福 音 16:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 喊 着 说 : 我 祖 亚 伯 拉 罕 哪 , 可 怜 我 罢 ! 打 发 拉 撒 路 来 , 用 指 头 尖 蘸 点 水 , 凉 凉 我 的 舌 头 ; 因 为 我 在 这 火 焰 里 , 极 其 痛 苦 。

Evanðelje po Luki 16:24 Croatian Bible
pa zavapi: 'Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.'

Lukáš 16:24 Czech BKR
I zvolav bohatec, řekl: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou, a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého v vodě, a svlaží jazyk můj; nebo se mučím v tomto plameni.

Lukas 16:24 Danish
Og han raabte og sagde: Fader Abraham! forbarm dig over mig, og send Lazarus, for at han kan dyppe det yderste af sin Finger i Vand og læske min Tunge; thi jeg pines svarlig i denne Lue.

Lukas 16:24 Dutch Staten Vertaling
En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

Westcott and Hort 1881
καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἴπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

Tischendorf 8th Edition
καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη

Stephanus Textus Receptus 1550
και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και αυτος φωνησας ειπε, Πατερ Αβρααμ, ελεησον με, και πεμψον Λαζαρον, ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος, και καταψυξη την γλωσσαν μου· οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen Pater Abraam, eleēson me kai pempson Lazaron hina bapsē to akron tou daktylou autou hydatos kai katapsyxē tēn glōssan mou, hoti odynōmai en tē phlogi tautē.

kai autos phonesas eipen Pater Abraam, eleeson me kai pempson Lazaron hina bapse to akron tou daktylou autou hydatos kai katapsyxe ten glossan mou, hoti odynomai en te phlogi taute.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen Pater Abraam, eleēson me kai pempson Lazaron hina bapsē to akron tou daktylou autou hydatos kai katapsyxē tēn glōssan mou, hoti odynōmai en tē phlogi tautē.

kai autos phonesas eipen Pater Abraam, eleeson me kai pempson Lazaron hina bapse to akron tou daktylou autou hydatos kai katapsyxe ten glossan mou, hoti odynomai en te phlogi taute.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē

kai autos phOnEsas eipen pater abraam eleEson me kai pempson lazaron ina bapsE to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxE tEn glOssan mou oti odunOmai en tE phlogi tautE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē

kai autos phOnEsas eipen pater abraam eleEson me kai pempson lazaron ina bapsE to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxE tEn glOssan mou oti odunOmai en tE phlogi tautE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē

kai autos phOnEsas eipen pater abraam eleEson me kai pempson lazaron ina bapsE to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxE tEn glOssan mou oti odunOmai en tE phlogi tautE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē

kai autos phOnEsas eipen pater abraam eleEson me kai pempson lazaron ina bapsE to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxE tEn glOssan mou oti odunOmai en tE phlogi tautE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:24 Westcott/Hort - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē

kai autos phOnEsas eipen pater abraam eleEson me kai pempson lazaron ina bapsE to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxE tEn glOssan mou oti odunOmai en tE phlogi tautE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē

kai autos phOnEsas eipen pater abraam eleEson me kai pempson lazaron ina bapsE to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxE tEn glOssan mou oti odunOmai en tE phlogi tautE

Lukács 16:24 Hungarian: Karoli
És õ kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az õ ujjának hegyét vízbe, és hûsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

La evangelio laŭ Luko 16:24 Esperanto
Kaj li ekkriis, kaj diris:Patro Abraham, kompatu min, kaj sendu Lazaron, por ke li trempu en akvon la pinton de sia fingro, por malvarmigi mian langon; cxar mi tre suferas en cxi tiu flamo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 16:24 Finnish: Bible (1776)
Ja hän huusi, sanoen: isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Latsarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäis minun kieleni; sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä.

Luc 16:24 French: Darby
Et s'ecriant, il dit: Pere Abraham, aie pitie de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraichisse ma langue, car je suis tourmente dans cette flamme.

Luc 16:24 French: Louis Segond (1910)
Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement dans cette flamme.

Luc 16:24 French: Martin (1744)
Et s'écriant, il dit : Père Abraham aie pitié de moi, et envoie Lazare, qui mouillant dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue; car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme.

Lukas 16:24 German: Modernized
rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, daß er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieser Flamme!

Lukas 16:24 German: Luther (1912)
Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, daß er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieser Flamme.

Lukas 16:24 German: Textbibel (1899)
Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner, und schicke Lazarus, daß er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche, und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme.

Luca 16:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell’acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma.

Luca 16:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli, gridando, disse: Padre Abrahamo, abbi pietà di me, e manda Lazaro, acciocchè intinga la punta del dito nell’acqua; e mi rinfreschi la lingua; perciocchè io son tormentato in questa fiamma.

LUKAS 16:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berserulah ia, katanya: Ya Bapaku Ibrahim, kasihankanlah hamba dan suruhlah kiranya Lazarus datang, supaya dicelupkannya ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidah hamba; karena hamba merasa sengsara di dalam nyala api ini.

Luke 16:24 Kabyle: NT
Iɛeggeḍ yenna-yas : « A baba Ibṛahim, ḥunn fell-i ceggeɛ-ed Laɛẓar ad iger ulamma d ixef n uḍad-is deg waman ad issismeḍ iles-iw, aql-i nneɛtabeɣ aṭas deg uḥǧaǧu-yagi n tmes. »

누가복음 16:24 Korean
불러 가로되 `아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 고민하나이다'

Lucas 16:24 Latin: Vulgata Clementina
et ipse clamans dixit : Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma.

Sv. Lūkass 16:24 Latvian New Testament
Tad viņš sauca, sacīdams: Tēvs, Ābraham, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai viņš, sava pirksta galu ūdenī iemērcis, dzesē manu mēli, jo es ciešu mokas šais liesmās!

Evangelija pagal Lukà 16:24 Lithuanian
Jis ėmė šaukti: ‘Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje piršto galą, atvėsintų man liežuvį, nes baisiai kenčiu šioje liepsnoje’.

Luke 16:24 Maori
Na ka karanga ia, ka mea, E pa, e Aperahama, kia aroha ki ahau, tonoa mai hoki a Raharuhi ki te tou i te pito o tona matihao ki te wai, hei whakamatao i toku arero; e mamae ana hoki ahau i tenei mura.

Lukas 16:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da ropte han: Fader Abraham! forbarm dig over mig og send Lasarus, forat han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge! for jeg pines storlig i denne lue.

Lucas 16:24 Spanish: La Biblia de las Américas
Y gritando, dijo: ``Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama.

Lucas 16:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y gritando, dijo: 'Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama.'

Lucas 16:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy atormentado en esta llama.

Lucas 16:24 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía á Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy atormentado en esta llama.

Lucas 16:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque soy atormentado en esta llama.

Lucas 16:24 Bíblia King James Atualizada Português
Então, gritou: ‘Pai Abraão! Tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas!’

Lucas 16:24 Portugese Bible
E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.   

Luca 16:24 Romanian: Cornilescu
şi a strigat: ,Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să-şi moaie vîrful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav sînt chinuit în văpaia aceasta.`

От Луки 16:24 Russian: Synodal Translation (1876)
и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надомною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь впламени сем.

От Луки 16:24 Russian koi8r
и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.

Luke 16:24 Shuar New Testament
Wßiniak untsumuk "Apawß Apraamß Wßitnentrurta, timiai. Rßsaruka tsara uwejejai entsan uchupir winia iniairun imichturat akupturkata. Wisha jui jinium pujusan ti waitiajai" timiai.'

Lukas 16:24 Swedish (1917)
Då ropade han och sade: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.'

Luka 16:24 Swahili NT
Basi, akaita kwa sauti: Baba Abrahamu, nionee huruma; umtume Lazaro angalau achovye ncha ya kidole chake katika maji, auburudishe ulimi wangu, maana ninateseka mno katika moto huu.

Lucas 16:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito.

Ǝlinjil wa n Luqa 16:24 Tawallamat Tamajaq NT
Ad iɣarru Ibrahim, igann-as: Ya Abba Ibrahim, hǝnǝttǝt-i, tǝzǝmmizǝla-du sǝr-i Lazarǝs y ad issǝlmǝɣ kuddeɣ imi n adad-net daɣ aman, issǝsmǝd-i sǝr-ǝs ilǝs-in, fǝlas alɣazab a tagga daɣ tǝmsay ta.

ลูกา 16:24 Thai: from KJV
เศรษฐีจึงร้องว่า `อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้'

Luka 16:24 Turkish
‹Ey babamız İbrahim, acı bana!› diye seslendi. ‹Lazarı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.›

Лука 16:24 Ukrainian: NT
І покликнувши він, каже: Отче Аврааме, помилуй мене та пішли Лазаря, нехай умочить конець пальця свого в воду та прохолодить язик мій; бо я мучусь у поломї сьому.

Luke 16:24 Uma New Testament
Pekio' -nami topo'ua' toei, na'uli': `Mama Abraham! Poka'ahi' -a-kuwo! Hubui-i Lazarus mpotubu' karawe-na hi rala ue pai' tumai natudohi-ka-kuwo jila' -ku. Pepa rahi-mi ku'epe rala apu tohe'i!'

Lu-ca 16:24 Vietnamese (1934)
bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.

Luke 16:23
Top of Page
Top of Page