Luke 16
Study Bible
The Parable of the Unrighteous Steward

Ἔλεγεν  δὲ  καὶ  πρὸς  τοὺς  μαθητάς  Ἄνθρωπός  τις  ἦν  πλούσιος  ὃς  εἶχεν  οἰκονόμον,  καὶ  οὗτος  διεβλήθη  αὐτῷ  ὡς  διασκορπίζων  τὰ  ὑπάρχοντα  αὐτοῦ.  καὶ  φωνήσας  αὐτὸν  εἶπεν  αὐτῷ  Τί  τοῦτο  ἀκούω  περὶ  σοῦ;  ἀπόδος  τὸν  λόγον  τῆς  οἰκονομίας  σου·  οὐ  γὰρ  δύνῃ  ἔτι  οἰκονομεῖν.  εἶπεν  δὲ  ἐν  ἑαυτῷ    οἰκονόμος  Τί  ποιήσω,  ὅτι    κύριός  μου  ἀφαιρεῖται  τὴν  οἰκονομίαν  ἀπ’  ἐμοῦ;  σκάπτειν  οὐκ  ἰσχύω,  ἐπαιτεῖν  αἰσχύνομαι.  ἔγνων  τί  ποιήσω,  ἵνα  ὅταν  μετασταθῶ  ἐκ  τῆς  οἰκονομίας  δέξωνταί  με  εἰς  τοὺς  οἴκους  ἑαυτῶν.  καὶ  προσκαλεσάμενος  ἕνα  ἕκαστον  τῶν  χρεοφειλετῶν  τοῦ  κυρίου  ἑαυτοῦ  ἔλεγεν  τῷ  πρώτῳ  Πόσον  ὀφείλεις  τῷ  κυρίῳ  μου;    δὲ  εἶπεν  Ἑκατὸν  βάτους  ἐλαίου.    δὲ  εἶπεν  αὐτῷ  Δέξαι  σου  τὰ  γράμματα  καὶ  καθίσας  ταχέως  γράψον  πεντήκοντα.  ἔπειτα  ἑτέρῳ  εἶπεν  Σὺ  δὲ  πόσον  ὀφείλεις;    δὲ  εἶπεν  Ἑκατὸν  κόρους  σίτου.  λέγει  αὐτῷ  Δέξαι  σου  τὰ  γράμματα  καὶ  γράψον  ὀγδοήκοντα.  καὶ  ἐπῄνεσεν    κύριος  τὸν  οἰκονόμον  τῆς  ἀδικίας  ὅτι  φρονίμως  ἐποίησεν·  ὅτι  οἱ  υἱοὶ  τοῦ  αἰῶνος  τούτου  φρονιμώτεροι  ὑπὲρ  τοὺς  υἱοὺς  τοῦ  φωτὸς  εἰς  τὴν  γενεὰν  τὴν  ἑαυτῶν  εἰσιν.  Καὶ  ἐγὼ  ὑμῖν  λέγω,  ἑαυτοῖς  ποιήσατε  φίλους  ἐκ  τοῦ  μαμωνᾶ  τῆς  ἀδικίας,  ἵνα  ὅταν  ἐκλίπῃ  δέξωνται  ὑμᾶς  εἰς  τὰς  αἰωνίους  σκηνάς. 

10   πιστὸς  ἐν  ἐλαχίστῳ  καὶ  ἐν  πολλῷ  πιστός  ἐστιν,  καὶ    ἐν  ἐλαχίστῳ  ἄδικος  καὶ  ἐν  πολλῷ  ἄδικός  ἐστιν.  11 εἰ  οὖν  ἐν  τῷ  ἀδίκῳ  μαμωνᾷ  πιστοὶ  οὐκ  ἐγένεσθε,  τὸ  ἀληθινὸν  τίς  ὑμῖν  πιστεύσει;  12 καὶ  εἰ  ἐν  τῷ  ἀλλοτρίῳ  πιστοὶ  οὐκ  ἐγένεσθε,  τὸ  ὑμέτερον*  τίς  δώσει ⇔  ὑμῖν;  13 Οὐδεὶς  οἰκέτης  δύναται  δυσὶ  κυρίοις  δουλεύειν·    γὰρ  τὸν  ἕνα  μισήσει  καὶ  τὸν  ἕτερον  ἀγαπήσει,    ἑνὸς  ἀνθέξεται  καὶ  τοῦ  ἑτέρου  καταφρονήσει.  οὐ  δύνασθε  Θεῷ  δουλεύειν  καὶ  μαμωνᾷ. 

The Law and the Prophets

14 Ἤκουον  δὲ  ταῦτα  πάντα  οἱ  Φαρισαῖοι  φιλάργυροι  ὑπάρχοντες,  καὶ  ἐξεμυκτήριζον  αὐτόν.  15 καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Ὑμεῖς  ἐστε  οἱ  δικαιοῦντες  ἑαυτοὺς  ἐνώπιον  τῶν  ἀνθρώπων,    δὲ  Θεὸς  γινώσκει  τὰς  καρδίας  ὑμῶν·  ὅτι  τὸ  ἐν  ἀνθρώποις  ὑψηλὸν  βδέλυγμα  ἐνώπιον  τοῦ  Θεοῦ. 

16   νόμος  καὶ  οἱ  προφῆται  μέχρι  Ἰωάννου*·  ἀπὸ  τότε    βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ  εὐαγγελίζεται  καὶ  πᾶς  εἰς  αὐτὴν  βιάζεται.  17 εὐκοπώτερον  δέ  ἐστιν  τὸν  οὐρανὸν  καὶ  τὴν  γῆν  παρελθεῖν    τοῦ  νόμου  μίαν  κεραίαν  πεσεῖν. 

18 Πᾶς    ἀπολύων  τὴν  γυναῖκα  αὐτοῦ  καὶ  γαμῶν  ἑτέραν  μοιχεύει,  καὶ    ἀπολελυμένην  ἀπὸ  ἀνδρὸς  γαμῶν  μοιχεύει. 

The Parable of the Rich Man and Lazarus

19 Ἄνθρωπος  δέ  τις  ἦν  πλούσιος,  καὶ  ἐνεδιδύσκετο  πορφύραν  καὶ  βύσσον  εὐφραινόμενος  καθ’  ἡμέραν  λαμπρῶς.  20 πτωχὸς  δέ  τις  ὀνόματι  Λάζαρος  ἐβέβλητο  πρὸς  τὸν  πυλῶνα  αὐτοῦ  εἱλκωμένος  21 καὶ  ἐπιθυμῶν  χορτασθῆναι  ἀπὸ  τῶν  πιπτόντων  ἀπὸ  τῆς  τραπέζης  τοῦ  πλουσίου·  ἀλλὰ  καὶ  οἱ  κύνες  ἐρχόμενοι  ἐπέλειχον  τὰ  ἕλκη  αὐτοῦ.  22 ἐγένετο  δὲ  ἀποθανεῖν  τὸν  πτωχὸν  καὶ  ἀπενεχθῆναι  αὐτὸν  ὑπὸ  τῶν  ἀγγέλων  εἰς  τὸν  κόλπον  Ἀβραάμ·  ἀπέθανεν  δὲ  καὶ    πλούσιος  καὶ  ἐτάφη.  23 καὶ  ἐν  τῷ  ᾅδῃ*  ἐπάρας  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  αὐτοῦ,  ὑπάρχων  ἐν  βασάνοις,  ὁρᾷ  Ἀβραὰμ  ἀπὸ  μακρόθεν  καὶ  Λάζαρον  ἐν  τοῖς  κόλποις  αὐτοῦ.  24 καὶ  αὐτὸς  φωνήσας  εἶπεν  Πάτερ  Ἀβραάμ,  ἐλέησόν  με  καὶ  πέμψον  Λάζαρον  ἵνα  βάψῃ  τὸ  ἄκρον  τοῦ  δακτύλου  αὐτοῦ  ὕδατος  καὶ  καταψύξῃ  τὴν  γλῶσσάν  μου,  ὅτι  ὀδυνῶμαι  ἐν  τῇ  φλογὶ  ταύτῃ.  25 εἶπεν  δὲ  Ἀβραάμ  Τέκνον,  μνήσθητι  ὅτι  ἀπέλαβες  τὰ  ἀγαθά  σου  ἐν  τῇ  ζωῇ  σου,  καὶ  Λάζαρος  ὁμοίως  τὰ  κακά·  νῦν  δὲ  ὧδε  παρακαλεῖται  σὺ  δὲ  ὀδυνᾶσαι.  26 καὶ  ἐν  πᾶσι  τούτοις  μεταξὺ  ἡμῶν  καὶ  ὑμῶν  χάσμα  μέγα  ἐστήρικται,  ὅπως  οἱ  θέλοντες  διαβῆναι  ἔνθεν  πρὸς  ὑμᾶς  μὴ  δύνωνται,  μηδὲ  ἐκεῖθεν  πρὸς  ἡμᾶς  διαπερῶσιν.  27 εἶπεν  δέ  Ἐρωτῶ  σε  οὖν,  πάτερ,  ἵνα  πέμψῃς  αὐτὸν  εἰς  τὸν  οἶκον  τοῦ  πατρός  μου·  28 ἔχω  γὰρ  πέντε  ἀδελφούς·  ὅπως  διαμαρτύρηται  αὐτοῖς,  ἵνα  μὴ  καὶ  αὐτοὶ  ἔλθωσιν  εἰς  τὸν  τόπον  τοῦτον  τῆς  βασάνου.  29 λέγει  δὲ  Ἀβραάμ  Ἔχουσι  Μωϋσέα  καὶ  τοὺς  προφήτας·  ἀκουσάτωσαν  αὐτῶν.  30   δὲ  εἶπεν  Οὐχί,  πάτερ  Ἀβραάμ,  ἀλλ’  ἐάν  τις  ἀπὸ  νεκρῶν  πορευθῇ  πρὸς  αὐτοὺς,  μετανοήσουσιν.  31 εἶπεν  δὲ  αὐτῷ  Εἰ  Μωϋσέως  καὶ  τῶν  προφητῶν  οὐκ  ἀκούουσιν,  οὐδ’*  ἐάν  τις  ἐκ  νεκρῶν  ἀναστῇ  πεισθήσονται. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Luke 15
Top of Page
Top of Page