Matthew 11
Study Bible
John's Inquiry

Καὶ  ἐγένετο  ὅτε  ἐτέλεσεν    Ἰησοῦς  διατάσσων  τοῖς  δώδεκα  μαθηταῖς  αὐτοῦ,  μετέβη  ἐκεῖθεν  τοῦ  διδάσκειν  καὶ  κηρύσσειν  ἐν  ταῖς  πόλεσιν  αὐτῶν. 

  δὲ  Ἰωάννης*  ἀκούσας  ἐν  τῷ  δεσμωτηρίῳ  τὰ  ἔργα  τοῦ  Χριστοῦ,  πέμψας  διὰ  τῶν  μαθητῶν  αὐτοῦ  εἶπεν  αὐτῷ  Σὺ  εἶ    ἐρχόμενος,    ἕτερον  προσδοκῶμεν;  καὶ  ἀποκριθεὶς    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτοῖς  Πορευθέντες  ἀπαγγείλατε  Ἰωάννῃ*    ἀκούετε  καὶ  βλέπετε·  τυφλοὶ  ἀναβλέπουσιν  καὶ  χωλοὶ  περιπατοῦσιν,  λεπροὶ  καθαρίζονται  καὶ  κωφοὶ  ἀκούουσιν,  καὶ  νεκροὶ  ἐγείρονται  καὶ  πτωχοὶ  εὐαγγελίζονται·  καὶ  μακάριός  ἐστιν  ὃς  ἐὰν  μὴ  σκανδαλισθῇ  ἐν  ἐμοί. 

Jesus Testifies about John

Τούτων  δὲ  πορευομένων  ἤρξατο    Ἰησοῦς  λέγειν  τοῖς  ὄχλοις  περὶ  Ἰωάννου*  Τί  ἐξήλθατε  εἰς  τὴν  ἔρημον  θεάσασθαι;  κάλαμον  ὑπὸ  ἀνέμου  σαλευόμενον;  ἀλλὰ  τί  ἐξήλθατε  ἰδεῖν;  ἄνθρωπον  ἐν  μαλακοῖς  ἠμφιεσμένον;  ἰδοὺ  οἱ  τὰ  μαλακὰ  φοροῦντες  ἐν  τοῖς  οἴκοις  τῶν  βασιλέων.  ‹εἰσίν›  ἀλλὰ  τί  ἐξήλθατε;  προφήτην ⇔  ἰδεῖν;  ναί,  λέγω  ὑμῖν,  καὶ  περισσότερον  προφήτου. 

10 οὗτός  ἐστιν  περὶ  οὗ  γέγραπται  Ἰδοὺ  ἐγὼ  ἀποστέλλω  τὸν  ἄγγελόν  μου  πρὸ  προσώπου  σου,  ὃς  κατασκευάσει  τὴν  ὁδόν  σου  ἔμπροσθέν  σου. 

11 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  οὐκ  ἐγήγερται  ἐν  γεννητοῖς  γυναικῶν  μείζων  Ἰωάννου*  τοῦ  Βαπτιστοῦ·    δὲ  μικρότερος  ἐν  τῇ  βασιλείᾳ  τῶν  οὐρανῶν  μείζων  αὐτοῦ  ἐστιν.  12 ἀπὸ  δὲ  τῶν  ἡμερῶν  Ἰωάννου*  τοῦ  Βαπτιστοῦ  ἕως  ἄρτι    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν  βιάζεται,  καὶ  βιασταὶ  ἁρπάζουσιν  αὐτήν.  13 πάντες  γὰρ  οἱ  προφῆται  καὶ    νόμος  ἕως  Ἰωάννου*  ἐπροφήτευσαν·  14 καὶ  εἰ  θέλετε  δέξασθαι,  αὐτός  ἐστιν  Ἠλίας*    μέλλων  ἔρχεσθαι.  15   ἔχων  ὦτα  ἀκουέτω. 

16 Τίνι  δὲ  ὁμοιώσω  τὴν  γενεὰν  ταύτην;  ὁμοία  ἐστὶν  παιδίοις  καθημένοις  ἐν  ταῖς  ἀγοραῖς    προσφωνοῦντα  τοῖς  ἑτέροις  17 λέγουσιν  Ηὐλήσαμεν  ὑμῖν  καὶ  οὐκ  ὠρχήσασθε·  ἐθρηνήσαμεν  καὶ  οὐκ  ἐκόψασθε·  18 ἦλθεν  γὰρ  Ἰωάννης*  μήτε  ἐσθίων  μήτε  πίνων,  καὶ  λέγουσιν  Δαιμόνιον  ἔχει.  19 ἦλθεν    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐσθίων  καὶ  πίνων,  καὶ  λέγουσιν  Ἰδοὺ  ἄνθρωπος  φάγος  καὶ  οἰνοπότης,  τελωνῶν  φίλος  καὶ  ἁμαρτωλῶν.  καὶ  ἐδικαιώθη    σοφία  ἀπὸ  τῶν  ἔργων  αὐτῆς. 

Woe to the Unrepentant

20 Τότε  ἤρξατο  ὀνειδίζειν  τὰς  πόλεις  ἐν  αἷς  ἐγένοντο  αἱ  πλεῖσται  δυνάμεις  αὐτοῦ,  ὅτι  οὐ  μετενόησαν·  21 Οὐαί  σοι,  Χοραζίν*·  οὐαί  σοι,  Βηθσαϊδά*·  ὅτι  εἰ  ἐν  Τύρῳ  καὶ  Σιδῶνι  ἐγένοντο  αἱ  δυνάμεις  αἱ  γενόμεναι  ἐν  ὑμῖν,  πάλαι  ἂν  ἐν  σάκκῳ  καὶ  σποδῷ  μετενόησαν.  22 πλὴν  λέγω  ὑμῖν,  Τύρῳ  καὶ  Σιδῶνι  ἀνεκτότερον  ἔσται  ἐν  ἡμέρᾳ  κρίσεως    ὑμῖν.  23 καὶ  σύ,  Καφαρναούμ,  μὴ  ἕως  οὐρανοῦ  ὑψωθήσῃ;  ἕως  ᾅδου*  καταβήσῃ·  ὅτι  εἰ  ἐν  Σοδόμοις  ἐγενήθησαν  αἱ  δυνάμεις  αἱ  γενόμεναι  ἐν  σοί,  ἔμεινεν  ἂν  μέχρι  τῆς  σήμερον.  24 πλὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  γῇ  Σοδόμων  ἀνεκτότερον  ἔσται  ἐν  ἡμέρᾳ  κρίσεως    σοί. 

Rest for the Weary

25 Ἐν  ἐκείνῳ  τῷ  καιρῷ  ἀποκριθεὶς    Ἰησοῦς  εἶπεν  Ἐξομολογοῦμαί  σοι,  Πάτερ,  Κύριε  τοῦ  οὐρανοῦ  καὶ  τῆς  γῆς,  ὅτι  ἔκρυψας  ταῦτα  ἀπὸ  σοφῶν  καὶ  συνετῶν,  καὶ  ἀπεκάλυψας  αὐτὰ  νηπίοις·  26 ναί,    Πατήρ,  ὅτι  οὕτως  εὐδοκία  ἐγένετο  ἔμπροσθέν  σου.  27 Πάντα  μοι  παρεδόθη  ὑπὸ  τοῦ  Πατρός  μου,  καὶ  οὐδεὶς  ἐπιγινώσκει  τὸν  Υἱὸν  εἰ  μὴ    Πατήρ,  οὐδὲ  τὸν  Πατέρα  τις  ἐπιγινώσκει  εἰ  μὴ    Υἱὸς  καὶ    ἐὰν  βούληται    Υἱὸς  ἀποκαλύψαι. 

28 Δεῦτε  πρός  με  πάντες  οἱ  κοπιῶντες  καὶ  πεφορτισμένοι,  κἀγὼ  ἀναπαύσω  ὑμᾶς.  29 ἄρατε  τὸν  ζυγόν  μου  ἐφ’  ὑμᾶς  καὶ  μάθετε  ἀπ’  ἐμοῦ,  ὅτι  πραΰς  εἰμι  καὶ  ταπεινὸς  τῇ  καρδίᾳ,  καὶ  εὑρήσετε  ἀνάπαυσιν  ταῖς  ψυχαῖς  ὑμῶν·  30   γὰρ  ζυγός  μου  χρηστὸς  καὶ  τὸ  φορτίον  μου  ἐλαφρόν  ἐστιν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 10
Top of Page
Top of Page