Matthew 10
Study Bible
The Twelve Apostles

Καὶ  προσκαλεσάμενος  τοὺς  δώδεκα  μαθητὰς  αὐτοῦ  ἔδωκεν  αὐτοῖς  ἐξουσίαν  πνευμάτων  ἀκαθάρτων  ὥστε  ἐκβάλλειν  αὐτὰ  καὶ  θεραπεύειν  πᾶσαν  νόσον  καὶ  πᾶσαν  μαλακίαν. 

Τῶν  δὲ  δώδεκα  ἀποστόλων  τὰ  ὀνόματά  ἐστιν  ταῦτα·  πρῶτος  Σίμων    λεγόμενος  Πέτρος  καὶ  Ἀνδρέας    ἀδελφὸς  αὐτοῦ,  καὶ  Ἰάκωβος    τοῦ  Ζεβεδαίου  καὶ  Ἰωάννης*    ἀδελφὸς  αὐτοῦ,  Φίλιππος  καὶ  Βαρθολομαῖος,  Θωμᾶς  καὶ  Μαθθαῖος    τελώνης,  Ἰάκωβος    τοῦ  Ἁλφαίου  καὶ  Θαδδαῖος,  Σίμων    Καναναῖος  καὶ  Ἰούδας    Ἰσκαριώτης    καὶ  παραδοὺς  αὐτόν. 

The Ministry of the Twelve

Τούτους  τοὺς  δώδεκα  ἀπέστειλεν    Ἰησοῦς  παραγγείλας  αὐτοῖς  λέγων  Εἰς  ὁδὸν  ἐθνῶν  μὴ  ἀπέλθητε  καὶ  εἰς  πόλιν  Σαμαριτῶν*  μὴ  εἰσέλθητε·  πορεύεσθε  δὲ  μᾶλλον  πρὸς  τὰ  πρόβατα  τὰ  ἀπολωλότα  οἴκου  Ἰσραήλ.  πορευόμενοι  δὲ  κηρύσσετε  λέγοντες  ὅτι  Ἤγγικεν    βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν.  ἀσθενοῦντας  θεραπεύετε,  νεκροὺς  ἐγείρετε,  λεπροὺς  καθαρίζετε,  δαιμόνια  ἐκβάλλετε·  δωρεὰν  ἐλάβετε,  δωρεὰν  δότε.  Μὴ  κτήσησθε  χρυσὸν  μηδὲ  ἄργυρον  μηδὲ  χαλκὸν  εἰς  τὰς  ζώνας  ὑμῶν,  10 μὴ  πήραν  εἰς  ὁδὸν  μηδὲ  δύο  χιτῶνας  μηδὲ  ὑποδήματα  μηδὲ  ῥάβδον·  ἄξιος  γὰρ    ἐργάτης  τῆς  τροφῆς  αὐτοῦ.  11 εἰς  ἣν  δ’  ἂν  πόλιν    κώμην  εἰσέλθητε,  ἐξετάσατε  τίς  ἐν  αὐτῇ  ἄξιός  ἐστιν·  κἀκεῖ  μείνατε  ἕως  ἂν  ἐξέλθητε.  12 εἰσερχόμενοι  δὲ  εἰς  τὴν  οἰκίαν  ἀσπάσασθε  αὐτήν·  13 καὶ  ἐὰν  μὲν      οἰκία  ἀξία,  ἐλθάτω    εἰρήνη  ὑμῶν  ἐπ’  αὐτήν·  ἐὰν  δὲ  μὴ    ἀξία,    εἰρήνη  ὑμῶν  πρὸς  ὑμᾶς  ἐπιστραφήτω.  14 καὶ  ὃς  ἂν  μὴ  δέξηται  ὑμᾶς  μηδὲ  ἀκούσῃ  τοὺς  λόγους  ὑμῶν,  ἐξερχόμενοι  ἔξω  τῆς  οἰκίας    τῆς  πόλεως  ἐκείνης  ἐκτινάξατε  τὸν  κονιορτὸν  τῶν  ποδῶν  ὑμῶν.  15 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  ἀνεκτότερον  ἔσται  γῇ  Σοδόμων  καὶ  Γομόρρων  ἐν  ἡμέρᾳ  κρίσεως    τῇ  πόλει  ἐκείνῃ. 

Comfort in Persecution

16 Ἰδοὺ  ἐγὼ  ἀποστέλλω  ὑμᾶς  ὡς  πρόβατα  ἐν  μέσῳ  λύκων·  γίνεσθε  οὖν  φρόνιμοι  ὡς  οἱ  ὄφεις  καὶ  ἀκέραιοι  ὡς  αἱ  περιστεραί.  17 Προσέχετε  δὲ  ἀπὸ  τῶν  ἀνθρώπων·  παραδώσουσιν  γὰρ  ὑμᾶς  εἰς  συνέδρια,  καὶ  ἐν  ταῖς  συναγωγαῖς  αὐτῶν  μαστιγώσουσιν  ὑμᾶς·  18 καὶ  ἐπὶ  ἡγεμόνας  δὲ  καὶ  βασιλεῖς  ἀχθήσεσθε  ἕνεκεν  ἐμοῦ,  εἰς  μαρτύριον  αὐτοῖς  καὶ  τοῖς  ἔθνεσιν.  19 ὅταν  δὲ  παραδῶσιν  ὑμᾶς,  μὴ  μεριμνήσητε  πῶς    τί  λαλήσητε·  δοθήσεται  γὰρ  ὑμῖν  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ὥρᾳ  τί  λαλήσητε·  20 οὐ  γὰρ  ὑμεῖς  ἐστε  οἱ  λαλοῦντες  ἀλλὰ  τὸ  Πνεῦμα  τοῦ  Πατρὸς  ὑμῶν  τὸ  λαλοῦν  ἐν  ὑμῖν. 

21 παραδώσει  δὲ  ἀδελφὸς  ἀδελφὸν  εἰς  θάνατον  καὶ  πατὴρ  τέκνον,  καὶ  ἐπαναστήσονται  τέκνα  ἐπὶ  γονεῖς  καὶ  θανατώσουσιν  αὐτούς.  22 καὶ  ἔσεσθε  μισούμενοι  ὑπὸ  πάντων  διὰ  τὸ  ὄνομά  μου·    δὲ  ὑπομείνας  εἰς  τέλος,  οὗτος  σωθήσεται. 

23 ὅταν  δὲ  διώκωσιν  ὑμᾶς  ἐν  τῇ  πόλει  ταύτῃ,  φεύγετε  εἰς  τὴν  ἑτέραν·  ἀμὴν  γὰρ  λέγω  ὑμῖν,  οὐ  μὴ  τελέσητε  τὰς  πόλεις  τοῦ  Ἰσραὴλ  ἕως  ‹ἂν›  ἔλθῃ    Υἱὸς  τοῦ  ἀνθρώπου. 

24 Οὐκ  ἔστιν  μαθητὴς  ὑπὲρ  τὸν  διδάσκαλον  οὐδὲ  δοῦλος  ὑπὲρ  τὸν  κύριον  αὐτοῦ.  25 ἀρκετὸν  τῷ  μαθητῇ  ἵνα  γένηται  ὡς    διδάσκαλος  αὐτοῦ,  καὶ    δοῦλος  ὡς    κύριος  αὐτοῦ.  εἰ  τὸν  οἰκοδεσπότην  Βεελζεβοὺλ  ἐπεκάλεσαν,  πόσῳ  μᾶλλον  τοὺς  οἰκιακοὺς  αὐτοῦ. 

Fearing God Alone

26 μὴ  οὖν  φοβηθῆτε  αὐτούς·  οὐδὲν  γάρ  ἐστιν  κεκαλυμμένον    οὐκ  ἀποκαλυφθήσεται,  καὶ  κρυπτὸν    οὐ  γνωσθήσεται.  27   λέγω  ὑμῖν  ἐν  τῇ  σκοτίᾳ,  εἴπατε  ἐν  τῷ  φωτί·  καὶ    εἰς  τὸ  οὖς  ἀκούετε,  κηρύξατε  ἐπὶ  τῶν  δωμάτων.  28 καὶ  μὴ  φοβεῖσθε  ἀπὸ  τῶν  ἀποκτεννόντων  τὸ  σῶμα,  τὴν  δὲ  ψυχὴν  μὴ  δυναμένων  ἀποκτεῖναι·  φοβεῖσθε  δὲ  μᾶλλον  τὸν  δυνάμενον  καὶ  ψυχὴν  καὶ  σῶμα  ἀπολέσαι  ἐν  γεέννῃ.  29 οὐχὶ  δύο  στρουθία  ἀσσαρίου  πωλεῖται;  καὶ  ἓν  ἐξ  αὐτῶν  οὐ  πεσεῖται  ἐπὶ  τὴν  γῆν  ἄνευ  τοῦ  Πατρὸς  ὑμῶν.  30 ὑμῶν  δὲ  καὶ  αἱ  τρίχες  τῆς  κεφαλῆς  πᾶσαι  ἠριθμημέναι  εἰσίν.  31 μὴ  οὖν  φοβεῖσθε·  πολλῶν  στρουθίων  διαφέρετε  ὑμεῖς. 

Confessing Christ

32 Πᾶς  οὖν  ὅστις  ὁμολογήσει  ἐν  ἐμοὶ  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀνθρώπων,  ὁμολογήσω  κἀγὼ  ἐν  αὐτῷ  ἔμπροσθεν  τοῦ  Πατρός  μου  τοῦ  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς·  33 ὅστις  δ’  ἂν  ἀρνήσηταί  με  ἔμπροσθεν  τῶν  ἀνθρώπων,  ἀρνήσομαι  κἀγὼ  αὐτὸν  ἔμπροσθεν  τοῦ  Πατρός  μου  τοῦ  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς. 

The Sword of the Gospel

34 Μὴ  νομίσητε  ὅτι  ἦλθον  βαλεῖν  εἰρήνην  ἐπὶ  τὴν  γῆν·  οὐκ  ἦλθον  βαλεῖν  εἰρήνην  ἀλλὰ  μάχαιραν.  35 ἦλθον  γὰρ  διχάσαι  ἄνθρωπον  κατὰ  τοῦ  πατρὸς  αὐτοῦ  καὶ  θυγατέρα  κατὰ  τῆς  μητρὸς  αὐτῆς  καὶ  νύμφην  κατὰ  τῆς  πενθερᾶς  αὐτῆς,  36 καὶ  ἐχθροὶ  τοῦ  ἀνθρώπου  οἱ  οἰκιακοὶ  αὐτοῦ. 

Take up Your Cross

37   φιλῶν  πατέρα    μητέρα  ὑπὲρ  ἐμὲ  οὐκ  ἔστιν  μου  ἄξιος·  καὶ    φιλῶν  υἱὸν    θυγατέρα  ὑπὲρ  ἐμὲ  οὐκ  ἔστιν  μου  ἄξιος·  38 καὶ  ὃς  οὐ  λαμβάνει  τὸν  σταυρὸν  αὐτοῦ  καὶ  ἀκολουθεῖ  ὀπίσω  μου,  οὐκ  ἔστιν  μου  ἄξιος.  39   εὑρὼν  τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ  ἀπολέσει  αὐτήν,  καὶ    ἀπολέσας  τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ  ἕνεκεν  ἐμοῦ  εὑρήσει  αὐτήν. 

The Reward of Service

40   δεχόμενος  ὑμᾶς  ἐμὲ  δέχεται,  καὶ    ἐμὲ  δεχόμενος  δέχεται  τὸν  ἀποστείλαντά  με.  41   δεχόμενος  προφήτην  εἰς  ὄνομα  προφήτου  μισθὸν  προφήτου  λήμψεται,  καὶ    δεχόμενος  δίκαιον  εἰς  ὄνομα  δικαίου  μισθὸν  δικαίου  λήμψεται.  42 καὶ  ὃς  ἂν*  ποτίσῃ  ἕνα  τῶν  μικρῶν  τούτων  ποτήριον  ψυχροῦ  μόνον  εἰς  ὄνομα  μαθητοῦ,  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν,  οὐ  μὴ  ἀπολέσῃ  τὸν  μισθὸν  αὐτοῦ. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Matthew 9
Top of Page
Top of Page