Luke 5:12
New International Version
While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean."

New Living Translation
In one of the villages, Jesus met a man with an advanced case of leprosy. When the man saw Jesus, he bowed with his face to the ground, begging to be healed. "Lord," he said, "if you are willing, you can heal me and make me clean."

English Standard Version
While he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, “Lord, if you will, you can make me clean.”

Berean Study Bible
While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell facedown and begged Him, “Lord, if You are willing, You can make me clean.”

New American Standard Bible
While He was in one of the cities, behold, there was a man covered with leprosy; and when he saw Jesus, he fell on his face and implored Him, saying, "Lord, if You are willing, You can make me clean."

King James Bible
And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

Holman Christian Standard Bible
While He was in one of the towns, a man was there who had a serious skin disease all over him. He saw Jesus, fell facedown, and begged Him: "Lord, if You are willing, You can make me clean."

International Standard Version
One day, while Jesus was in one of the cities, a man covered with leprosy saw Jesus and fell on his face, begging him, "Lord, if you want to, you can make me clean."

NET Bible
While Jesus was in one of the towns, a man came to him who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he bowed down with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean."

Aramaic Bible in Plain English
And when Yeshua was in one of the cities, a certain man who was full of leprosy came in and saw Yeshua and he fell down on his face and he begged of him and he said to him, “My Lord, if you are willing, you can purify me.”

GOD'S WORD® Translation
One day Jesus was in a city where there was a man covered with a serious skin disease. When the man saw Jesus, he bowed with his face to the ground. He begged Jesus, "Sir, if you want to, you can make me clean."

Jubilee Bible 2000
And it came to pass when he was in a certain city, behold a man full of leprosy who, seeing Jesus, fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

King James 2000 Bible
And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if you will, you can make me clean.

American King James Version
And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and sought him, saying, Lord, if you will, you can make me clean.

American Standard Version
And it came to pass, while he was in one of the cities, behold, a man full of leprosy: and when he saw Jesus, he fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

Douay-Rheims Bible
And it came to pass, when he was ina certain city, behold a man full of leprosy, who seeing Jesus, and falling on his face, besought him, saying: Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

Darby Bible Translation
And it came to pass as he was in one of the cities, that behold, there was a man full of leprosy, and seeing Jesus, falling upon his face, he besought him saying, Lord, if thou wilt, thou art able to cleanse me.

English Revised Version
And it came to pass, while he was in one of the cities, behold, a man full of leprosy: and when he saw Jesus, he fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

Webster's Bible Translation
And it came to pass, when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy: who seeing Jesus, fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

Weymouth New Testament
On another occasion, when He was in one of the towns, there was a man there covered with leprosy, who, seeing Jesus, threw himself at His feet and implored Him, saying, "Sir, if only you are willing, you are able to make me clean."

World English Bible
It happened, while he was in one of the cities, behold, there was a man full of leprosy. When he saw Jesus, he fell on his face, and begged him, saying, "Lord, if you want to, you can make me clean."

Young's Literal Translation
And it came to pass, in his being in one of the cities, that lo, a man full of leprosy, and having seen Jesus, having fallen on his face, he besought him, saying, 'Sir, if thou mayest will, thou art able to cleanse me;'

Lukas 5:12 Afrikaans PWL
Terwyl Yeshua in een van die dorpe was, kom daar ’n man, oortrek met melaatsheid en toe hy Yeshua sien, val hy op sy gesig en smeek Hom en sê: “My Meester, as U wil, kan U my reinig.”

Luka 5:12 Albanian
Ndodhi që, ndërsa Jezusi ndodhej në një nga ato qytete, erdhi një njeri i mbushur plot me lebër, i cili, kur e pa Jezusin, ra me fytyrë për dhe dhe iu lut duke thënë: ''Zot, po të duash, ti mund të më pastrosh''.

ﻟﻮﻗﺎ 5:12 Arabic: Smith & Van Dyke
وكان في احدى المدن فاذا رجل مملوء برصا. فلما رأى يسوع خرّ على وجهه وطلب اليه قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 5:12 Armenian (Western): NT
Երբ ինք քաղաքի մը մէջ էր՝ ահա՛ մարդ մը, բորոտութեամբ լեցուն, տեսնելով Յիսուսը՝ ինկաւ երեսի վրայ, աղերսեց անոր եւ ըսաւ. «Տէ՛ր, եթէ ուզես՝ կրնա՛ս մաքրել զիս»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  5:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guertha cedin hura hiri batetan cela, huná, guiçon sorhayotassunez bethebat ethor baitzedin: eta ikussi çuenean Iesus, bere buruä beguitharte gainera egotziric othoitz ceçan hura, cioela, Iauna, baldin nahi baduc, chahu ahal neçaquec.

Dyr Laux 5:12 Bavarian
Wie dyr Iesen iewet daadl in aynn Dorf war, kaam ainer dyrher, wo auf und auf voll Aussaz war. Wie yr önn Iesenn saah, warf yr si vor iem nider und gabitt n: "Herr, wennst willst, kanst mi rain machen!"

Лука 5:12 Bulgarian
И когато беше в един от градовете, ето, човек, който беше цял прокажен, като видя Исуса, падна на лицето си и Му се помоли, казвайки: Господи, ако искаш можеш да ме очистиш.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
有一次,耶穌在一個城裡,忽然有個渾身長滿痲瘋的人,看見耶穌就把臉伏在地上,央求他說:「主啊,如果你願意,你就能潔淨我。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
有一次,耶稣在一个城里,忽然有个浑身长满麻风的人,看见耶稣就把脸伏在地上,央求他说:“主啊,如果你愿意,你就能洁净我。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有一回,耶穌在一個城裡,有人滿身長了大痲瘋,看見他,就俯伏在地,求他說:「主若肯,必能叫我潔淨了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有一回,耶稣在一个城里,有人满身长了大麻风,看见他,就俯伏在地,求他说:“主若肯,必能叫我洁净了。”

路 加 福 音 5:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 一 回 , 耶 穌 在 一 個 城 裡 , 有 人 滿 身 長 了 大 痲 瘋 , 看 見 他 , 就 俯 伏 在 地 , 求 他 說 : 主 若 肯 , 必 能 叫 我 潔 淨 了 。

路 加 福 音 5:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 一 回 , 耶 稣 在 一 个 城 里 , 有 人 满 身 长 了 大 ? 疯 , 看 见 他 , 就 俯 伏 在 地 , 求 他 说 : 主 若 肯 , 必 能 叫 我 洁 净 了 。

Evanðelje po Luki 5:12 Croatian Bible
I dok bijaše u jednom gradu, gle čovjeka puna gube! Ugledavši Isusa, padne ničice i zamoli ga: Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.

Lukáš 5:12 Czech BKR
I stalo se, když byl v jednom městě, a aj, byl tam muž plný malomocenství. A uzřev Ježíše, padl na tvář, a prosil ho, řka: Pane, kdybys chtěl, můžeš mne očistiti.

Lukas 5:12 Danish
Og det skete, medens han var i en af Byerne, se, da var der en Mand fuld af Spedalskhed; og da han saa Jesus, faldt han paa sit Ansigt, bad ham og sagde: »Herre! om du vil, kan du rense mig.«

Lukas 5:12 Dutch Staten Vertaling
En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἴναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων· κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων και ιδου ανηρ πληρης λεπρας ιδων δε τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων και ιδου ανηρ πληρης λεπρας ιδων δε τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

Stephanus Textus Receptus 1550
και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων και ιδου ανηρ πληρης λεπρας και ιδων τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και εγενετο, εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων, και ιδου, ανηρ πληρης λεπρας· και ιδων τον Ιησουν, πεσων επι προσωπον, εδεηθη αυτου, λεγων, Κυριε, εαν θελης, δυνασαι με καθαρισαι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων και ιδου ανηρ πληρης λεπρας και ιδων τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων και ιδου ανηρ πληρης λεπρας ιδων δε τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κυριε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras; idōn de ton Iēsoun, pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn Kyrie, ean thelēs, dynasai me katharisai.

Kai egeneto en to einai auton en mia ton poleon kai idou aner pleres lepras; idon de ton Iesoun, peson epi prosopon edeethe autou legon Kyrie, ean theles, dynasai me katharisai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras; idōn de ton Iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn Kyrie, ean thelēs dynasai me katharisai.

Kai egeneto en to einai auton en mia ton poleon kai idou aner pleres lepras; idon de ton Iesoun peson epi prosopon edeethe autou legon Kyrie, ean theles dynasai me katharisai.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras idōn de ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai

kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idou anEr plErEs lepras idOn de ton iEsoun pesOn epi prosOpon edeEthE autou legOn kurie ean thelEs dunasai me katharisai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras kai idōn ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai

kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idou anEr plErEs lepras kai idOn ton iEsoun pesOn epi prosOpon edeEthE autou legOn kurie ean thelEs dunasai me katharisai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras kai idōn ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai

kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idou anEr plErEs lepras kai idOn ton iEsoun pesOn epi prosOpon edeEthE autou legOn kurie ean thelEs dunasai me katharisai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras kai idōn ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai

kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idou anEr plErEs lepras kai idOn ton iEsoun pesOn epi prosOpon edeEthE autou legOn kurie ean thelEs dunasai me katharisai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:12 Westcott/Hort - Transliterated
kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras idōn de ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai

kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idou anEr plErEs lepras idOn de ton iEsoun pesOn epi prosOpon edeEthE autou legOn kurie ean thelEs dunasai me katharisai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras idōn de ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai

kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idou anEr plErEs lepras idOn de ton iEsoun pesOn epi prosOpon edeEthE autou legOn kurie ean thelEs dunasai me katharisai

Lukács 5:12 Hungarian: Karoli
És lõn, hogy mikor az egyik városban vala, ímé [vala ott] egy poklossággal teljes ember: és mikor meglátta Jézust, arczra borulva kéré õt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!

La evangelio laŭ Luko 5:12 Esperanto
Kaj dum li estis en unu el la urboj, jen viro plena de lepro; kaj vidante Jesuon, li falis sur la vizagxon kaj petegis lin, dirante:Sinjoro, se vi volas, vi povas min purigi.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 5:12 Finnish: Bible (1776)
Ja tapahtui, kuin hän oli yhdessä kaupungissa, katso, niin siinä oli mies spitalia täynnä; ja kuin hän näki Jesuksen, lankesi hän kasvoillensa, rukoili häntä, sanoen: Herra, jos sinä tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa.

Luc 5:12 French: Darby
Et il arriva, comme il etait dans une des villes, que voici un homme plein de lepre; et voyant Jesus, il se jeta sur sa face et le supplia, disant: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net.

Luc 5:12 French: Louis Segond (1910)
Jésus était dans une des villes; et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.

Luc 5:12 French: Martin (1744)
Or il arriva que comme il était dans une des villes [de ce pays-là], voici, un homme plein de lèpre voyant Jésus, se jeta [en terre] sur sa face, et le pria, disant : Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net.

Lukas 5:12 German: Modernized
Und es begab sich, da er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voll Aussatzes. Da der Jesum sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: HERR, willst du, so kannst du mich reinigen.

Lukas 5:12 German: Luther (1912)
Und es begab sich, da er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Da der Jesum sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: HERR, willst du, so kannst du mich reinigen.

Lukas 5:12 German: Textbibel (1899)
Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe da war ein Mann, voll Aussatz; da er aber Jesus sah, warf er sich nieder aufs Angesicht, und bat ihn: Herr, so du willst, kannst du mich reinigen.

Luca 5:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù e gettatosi con la faccia a terra, lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi.

Luca 5:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
OR avvenne che mentre egli era in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gettatosi sopra la faccia in terra, lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi.

LUKAS 5:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berlakulah tatkala Ia di dalam sebuah negeri, bahwa adalah seorang yang kena bala zaraat dengan dahsyatnya; apabila dilihatnya Yesus, maka sujudlah orang itu serta memohonkan kepada-Nya, katanya, "Ya Tuhan, jikalau kiranya Tuhan kehendaki, niscaya Tuhan dapat mentahirkan hamba."

Luke 5:12 Kabyle: NT
Mi gella Sidna Ɛisa deg yiwet n taddart n at Jlili, yusa-d yiwen wergaz ihelken lbeṛs, mi gwala Sidna Ɛisa, yuzzel ɣuṛ-es yeɣli ɣer iḍaṛṛen-is, yenna-yas : A Sidi, ma tebɣiḍ, tzemreḍ a yi-tesseḥluḍ.

누가복음 5:12 Korean
예수께서 한 동네에 계실 때에 온 몸에 문둥병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 가로되 `주여 원하시면 나를 깨끗케 하실 수 있나이다' 하니

Lucas 5:12 Latin: Vulgata Clementina
Et factum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum, et procidens in faciem, rogavit eum, dicens : Domine, si vis, potes me mundare.

Sv. Lūkass 5:12 Latvian New Testament
Un notika, kad Viņš bija vienā pilsētā, lūk, kāds cilvēks, kas bija spitālības pilns, ieraudzīja Jēzu, krita uz sava vaiga un lūdza Viņu sacīdams: Kungs, ja Tu vēlies, Tu vari mani šķīstīt.

Evangelija pagal Lukà 5:12 Lithuanian
Jam esant viename mieste, atėjo vyras, visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo: “Viešpatie, jei nori, gali mane apvalyti!”

Luke 5:12 Maori
Na, i a ia i tetahi o nga pa, na ko etahi tangata kapi tonu i te repera; a, i tona kitenga i a Ihu, ka takoto tapapa, ka inoi ki a ia, ka mea, E te Ariki, ki te pai koe, e taea ahau e koe te mea kia ma.

Lukas 5:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det skjedde da han var i en av byene, se, da var det en mann som var full av spedalskhet; og da han så Jesus, falt han ned på sitt ansikt, bad ham og sa: Herre! om du vil, kan du rense mig.

Lucas 5:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra; y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.

Lucas 5:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y Le rogó: "Señor, si quieres, puedes limpiarme."

Lucas 5:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró sobre su rostro, y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.

Lucas 5:12 Spanish: Reina Valera 1909
Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo á Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.

Lucas 5:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.

Lucas 5:12 Bíblia King James Atualizada Português
Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: “Senhor! Se for da tua vontade, sei que podes me purificar”.

Lucas 5:12 Portugese Bible
Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo.   

Luca 5:12 Romanian: Cornilescu
Isus era într'una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L -a văzut, s'a aruncat cu faţa la pămînt, L -a rugat, şi I -a zis: ,,Doamne dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.``

От Луки 5:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

От Луки 5:12 Russian koi8r
Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

Luke 5:12 Shuar New Testament
Ukunam Jesus Chφkich pΘprunam pujai tunamaru aishman taa Jesusan Wßiniak tikishmatar Nunkß shushuma Pankßi Jesusan Tφmiayi "Uuntß, wakerutakmeka Pßchitsuk Tsußramniaitme."

Lukas 5:12 Swedish (1917)
Och medan han var i en av städerna, hände sig, att där kom en man som var full av spetälska. När denne fick se Jesus, föll han ned på sitt ansikte och bad honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»

Luka 5:12 Swahili NT
Ikawa, Yesu alipokuwa katika mmojawapo wa miji ya huko, mtu mmoja mwenye ukoma mwili mzima akamwona. Basi, mtu huyo akaanguka kifudifudi akamwomba Yesu: "Mheshimiwa, ukitaka, waweza kunitakasa."

Lucas 5:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito, may isang lalake na lipos ng ketong: at nang makita niya si Jesus, ay nagpatirapa siya, at namanhik sa kaniya, na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring linisin mo ako.

Ǝlinjil wa n Luqa 5:12 Tawallamat Tamajaq NT
Iha Ɣaysa aɣrǝm iyyan, as t-inay alǝs as tǝlsa tǝwǝrna ǝn kǝtru elam-net ketnet. Ikk-ay-du issǝjad dat-ǝs, onsay-tu, inn-as: «Ǝmǝli, as tareɣ adi, tǝfrâgaɣ a di-tǝzzuzǝyaɣ, izdaga.»

ลูกา 5:12 Thai: from KJV
ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเมืองหนึ่ง ดูเถิด มีคนเป็นโรคเรื้อนเต็มทั้งตัว เมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดิน อ้อนวอนทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า เพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้"

Luka 5:12 Turkish
İsa kentlerden birindeyken, her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsayı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı: ‹‹Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin›› dedi.

Лука 5:12 Ukrainian: NT
І сталось, як був Він ув однім городі, аж ось чоловік увесь у проказі. І, побачивши Ісуса, упавши на лице, благав Його, кажучи; Господи, коли хочеш, можеш мене очистити.

Luke 5:12 Uma New Testament
Hangkani, bula-na Yesus hi rala ngata, rata hadua tauna to mohaki' poko' hobo' woto-na. Kampohilo-na Yesus, powingkotu' -nami, lio-na dungku hi tana'. Merapi' -i hi Yesus, na'uli': "Pue', ane ma'ala, paka'uri' -a-kuwo!"

Lu-ca 5:12 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đương ở trong thành kia, có một người mắc bịnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất, mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch!

Luke 5:11
Top of Page
Top of Page