KATA LOUKAN 5
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1egeneto de en tō ton ochlon epikeisthai autō tou akouein ton logon tou theou kai autos ēn estōs para tēn limnēn gennēsaret 2kai eiden duo ploia estōta para tēn limnēn oi de alieis apobantes ap autōn apeplunan ta diktua 3embas de eis en tōn ploiōn o ēn tou simōnos ērōtēsen auton apo tēs gēs epanagagein oligon kai kathisas edidasken ek tou ploiou tous ochlous 4ōs de epausato lalōn eipen pros ton simōna epanagage eis to bathos kai chalasate ta diktua umōn eis agran 5kai apokritheis o simōn eipen autō epistata di olēs tēs nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tō rēmati sou chalasō to diktuon 6kai touto poiēsantes sunekleisan ichthuōn plēthos polu dierrēgnuto de to diktuon autōn 7kai kateneusan tois metochois tois en tō eterō ploiō tou elthontas sullabesthai autois kai ēlthon kai eplēsan amphotera ta ploia ōste buthizesthai auta 8idōn de simōn petros prosepesen tois gonasin tou iēsou legōn exelthe ap emou oti anēr amartōlos eimi kurie 9thambos gar perieschen auton kai pantas tous sun autō epi tē agra tōn ichthuōn ē sunelabon 10omoiōs de kai iakōbon kai iōannēn uious zebedaiou oi ēsan koinōnoi tō simōni kai eipen pros ton simōna o iēsous mē phobou apo tou nun anthrōpous esē zōgrōn 11kai katagagontes ta ploia epi tēn gēn aphentes apanta ēkolouthēsan autō

12kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras kai idōn ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai 13kai ekteinas tēn cheira ēpsato autou eipōn thelō katharisthēti kai eutheōs ē lepra apēlthen ap autou 14kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōsēs eis marturion autois 15diērcheto de mallon o logos peri autou kai sunērchonto ochloi polloi akouein kai therapeuesthai up autou apo tōn astheneiōn autōn 16autos de ēn upochōrōn en tais erēmois kai proseuchomenos

17kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai autous 18kai idou andres pherontes epi klinēs anthrōpon os ēn paralelumenos kai ezētoun auton eisenenkein kai theinai enōpion autou 19kai mē eurontes dia poias eisenenkōsin auton dia ton ochlon anabantes epi to dōma dia tōn keramōn kathēkan auton sun tō klinidiō eis to meson emprosthen tou iēsou 20kai idōn tēn pistin autōn eipen autō anthrōpe apheōntai soi ai amartiai sou 21kai ērxanto dialogizesthai oi grammateis kai oi pharisaioi legontes tis estin outos os lalei blasphēmias tis dunatai aphienai amartias ei mē monos o theos 22epignous de o iēsous tous dialogismous autōn apokritheis eipen pros autous ti dialogizesthe en tais kardiais umōn 23ti estin eukopōteron eipein apheōntai soi ai amartiai sou ē eipein egeirai kai peripatei 24ina de eidēte oti exousian echei o uios tou anthrōpou epi tēs gēs aphienai amartias eipen tō paralelumenō soi legō egeirai kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou 25kai parachrēma anastas enōpion autōn aras eph ō katekeito apēlthen eis ton oikon autou doxazōn ton theon 26kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton theon kai eplēsthēsan phobou legontes oti eidomen paradoxa sēmeron

27kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi 28kai katalipōn apanta anastas ēkolouthēsen autō

29kai epoiēsen dochēn megalēn o leuis autō en tē oikia autou kai ēn ochlos telōnōn polus kai allōn oi ēsan met autōn katakeimenoi 30kai egonguzon oi grammateis autōn kai oi pharisaioi pros tous mathētas autou legontes dia ti meta telōnōn kai amartōlōn esthiete kai pinete 31kai apokritheis o iēsous eipen pros autous ou chreian echousin oi ugiainontes iatrou all oi kakōs echontes 32ouk elēlutha kalesai dikaious alla amartōlous eis metanoian

33oi de eipon pros auton dia ti oi mathētai iōannou nēsteuousin pukna kai deēseis poiountai omoiōs kai oi tōn pharisaiōn oi de soi esthiousin kai pinousin 34o de eipen pros autous mē dunasthe tous uious tou numphōnos en ō o numphios met autōn estin poiēsai nēsteuein 35eleusontai de ēmerai kai otan aparthē ap autōn o numphios tote nēsteusousin en ekeinais tais ēmerais

36elegen de kai parabolēn pros autous oti oudeis epiblēma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mēge kai to kainon schizei kai tō palaiō ou sumphōnei epiblēma to apo tou kainou 37kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mēge rēxei o neos oinos tous askous kai autos ekchuthēsetai kai oi askoi apolountai 38alla oinon neon eis askous kainous blēteon kai amphoteroi suntērountai 39kai oudeis piōn palaion eutheōs thelei neon legei gar o palaios chrēstoteros estin

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Luke 4
Top of Page
Top of Page