Luke 5:14
New International Version
Then Jesus ordered him, "Don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them."

New Living Translation
Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened. He said, "Go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy. This will be a public testimony that you have been cleansed."

English Standard Version
And he charged him to tell no one, but “go and show yourself to the priest, and make an offering for your cleansing, as Moses commanded, for a proof to them.”

Berean Study Bible
“Do not tell anyone,” Jesus instructed him. “But go, show yourself to the priest and present the offering Moses prescribed for your cleansing, as a testimony to them.”

New American Standard Bible
And He ordered him to tell no one, "But go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, just as Moses commanded, as a testimony to them."

King James Bible
And he charged him to tell no man: but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.

Holman Christian Standard Bible
Then He ordered him to tell no one: "But go and show yourself to the priest, and offer what Moses prescribed for your cleansing as a testimony to them."

International Standard Version
Then Jesus ordered him, "Don't tell anyone. Instead, go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, just as Moses commanded, as proof to the authorities."

NET Bible
Then he ordered the man to tell no one, but commanded him, "Go and show yourself to a priest, and bring the offering for your cleansing, as Moses commanded, as a testimony to them."

Aramaic Bible in Plain English
And he commanded him: “Tell no man, but go show yourself to the Priest and offer for your cleansing, just as Moses commanded, for their testimony.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus ordered him, "Don't tell anyone. Instead, show yourself to the priest. Then offer the sacrifice as Moses commanded as proof to people that you are clean."

Jubilee Bible 2000
And he charged him to tell no one. But go and show thyself to the priest and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.

King James 2000 Bible
And he charged him to tell no man: But go, and show yourself to the priest, and offer for your cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.

American King James Version
And he charged him to tell no man: but go, and show yourself to the priest, and offer for your cleansing, according as Moses commanded, for a testimony to them.

American Standard Version
And he charged him to tell no man: but go thy way, and show thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.

Douay-Rheims Bible
And he charged him that he should tell no man, but, Go, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing according as Moses commanded, for a testimony to them.

Darby Bible Translation
And he enjoined him to tell no one; but go, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing as Moses ordained, for a testimony to them.

English Revised Version
And he charged him to tell no man: but go thy way, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.

Webster's Bible Translation
And he charged him to tell no man: but go, and show thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded for a testimony to them.

Weymouth New Testament
He ordered him to tell no one. "But go," He said, "show yourself to the Priest, and make the offering for your purification which Moses appointed, as evidence for them."

World English Bible
He commanded him to tell no one, "But go your way, and show yourself to the priest, and offer for your cleansing according to what Moses commanded, for a testimony to them."

Young's Literal Translation
And he charged him to tell no one, 'But, having gone away, shew thyself to the priest, and bring near for thy cleansing according as Moses directed, for a testimony to them;'

Lukas 5:14 Afrikaans PWL
en Hy beveel hom om dit aan niemand te vertel nie, maar, sê Hy: “Gaan wys jouself aan die priester, vir hulle tot ’n getuienis en offer vir jou reiniging, net soos Moshe beveel het.”

Luka 5:14 Albanian
Dhe Jezusi e urdhëroi: ''Mos ia trego kurrkujt; por shko, paraqitu te prifti dhe bëj një ofertë për pastrimin tënd, sikurse e ka përshkruar Moisiu, që kjo t'u shërbejë si dëshmi''.

ﻟﻮﻗﺎ 5:14 Arabic: Smith & Van Dyke
فاوصاه ان لا يقول لاحد بل امض وأر نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 5:14 Armenian (Western): NT
Ինք պատուիրեց անոր՝ որ ո՛չ մէկուն ըսէ, հապա՝ ըսաւ. «Գնա՛, ցո՛յց տուր քեզ քահանային, եւ Մովսէսի պատուիրածին համաձայն՝ մատուցանէ՛ քու մաքրուելուդ ընծան, իբր վկայութիւն անոնց»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  5:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta harc mana ceçan nehori ezlerrón: baina ohá, diotsa, eracuts ieçoc eure buruä Sacrificadoreari, eta presenta eçac eure chahutzeagatic Moysesec ordenatu duen beçala hæy testimoniagetan.

Dyr Laux 5:14 Bavarian
Dyr Iesen bot iem auf: "Rädsch fein dös nit aus, sundern zaig di yn n Priester und bring s Rainungsopfer dar, wie s dyr Mosen vorgschribn haat! Es mueß schoon allss sein Orddnung habn."

Лука 5:14 Bulgarian
И Той му заръча, никому да не каже [това]: Но, за свидетелство на тях, иди, каза, и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си според както е заповядал Моисей.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌吩咐他不要告訴任何人,說:「只要去把自己給祭司看,並且為了你的潔淨,照著摩西所吩咐的去獻上祭物,好對他們做見證。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣吩咐他不要告诉任何人,说:“只要去把自己给祭司看,并且为了你的洁净,照着摩西所吩咐的去献上祭物,好对他们做见证。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌囑咐他:「你切不可告訴人,只要去把身體給祭司察看,又要為你得了潔淨,照摩西所吩咐的獻上禮物,對眾人做證據。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣嘱咐他:“你切不可告诉人,只要去把身体给祭司察看,又要为你得了洁净,照摩西所吩咐的献上礼物,对众人做证据。”

路 加 福 音 5:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 囑 咐 他 : 你 切 不 可 告 訴 人 , 只 要 去 把 身 體 給 祭 司 察 看 , 又 要 為 你 得 了 潔 淨 , 照 摩 西 所 吩 咐 的 獻 上 禮 物 , 對 眾 人 作 證 據 。

路 加 福 音 5:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 嘱 咐 他 : 你 切 不 可 告 诉 人 , 只 要 去 把 身 体 给 祭 司 察 看 , 又 要 为 你 得 了 洁 净 , 照 摩 西 所 吩 咐 的 献 上 礼 物 , 对 众 人 作 证 据 。

Evanðelje po Luki 5:14 Croatian Bible
I zapovjedi mu: Nikome ni riječi, nego otiđi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje kako propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.

Lukáš 5:14 Czech BKR
I přikázal jemu, aby žádnému nepravil, ale řekl mu: Odejda, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své, jakož přikázal Mojžíš, na svědectví jim.

Lukas 5:14 Danish
Og han bød ham, at han skulde ikke sige det til nogen, men »gaa bort, og fremstil dig for Præsten, og offer for din Renselse, saaledes som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem!«

Lukas 5:14 Dutch Staten Vertaling
En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, zeide Hij, vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Westcott and Hort 1881
καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν· ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξε Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Tischendorf 8th Edition
καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν· ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν· αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει, και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου, καθως προσεταξε Μωσης, εις μαρτυριον αυτοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και αυτος παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein, alla apelthōn deixon seauton tō hierei, kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen Mōusēs, eis martyrion autois.

kai autos parengeilen auto medeni eipein, alla apelthon deixon seauton to hierei, kai prosenenke peri tou katharismou sou kathos prosetaxen Mouses, eis martyrion autois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein, alla apelthōn deixon seauton tō hierei, kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen Mōusēs eis martyrion autois.

kai autos parengeilen auto medeni eipein, alla apelthon deixon seauton to hierei, kai prosenenke peri tou katharismou sou kathos prosetaxen Mouses eis martyrion autois.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōusēs eis marturion autois

kai autos parEngeilen autO mEdeni eipein alla apelthOn deixon seauton tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathOs prosetaxen mOusEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōsēs eis marturion autois

kai autos parEngeilen autO mEdeni eipein alla apelthOn deixon seauton tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathOs prosetaxen mOsEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōsēs eis marturion autois

kai autos parEngeilen autO mEdeni eipein alla apelthOn deixon seauton tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathOs prosetaxen mOsEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōsēs eis marturion autois

kai autos parEngeilen autO mEdeni eipein alla apelthOn deixon seauton tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathOs prosetaxen mOsEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:14 Westcott/Hort - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōusēs eis marturion autois

kai autos parEngeilen autO mEdeni eipein alla apelthOn deixon seauton tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathOs prosetaxen mOusEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōusēs eis marturion autois

kai autos parEngeilen autO mEdeni eipein alla apelthOn deixon seauton tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathOs prosetaxen mOusEs eis marturion autois

Lukács 5:14 Hungarian: Karoli
És õ megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el, [úgymond,] mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, a mint Mózes parancsolta, bizonyságul õ nékik.

La evangelio laŭ Luko 5:14 Esperanto
Kaj li ordonis al li, ke li diru al neniu:Sed foririnte, montru vin al la pastro kaj tiele oferu pro via purigado, kiel ordonis Moseo, por atesto al ili.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 5:14 Finnish: Bible (1776)
Ja hän kielsi hänen kellenkään sanomasta: vaan mene, (sanoi hän) ja osoita itses papille, ja uhraa sinun puhditukses edestä, niin kuin Moses käski, heille todistukseksi.

Luc 5:14 French: Darby
Et il lui commanda de ne le dire à personne: mais va et montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification selon ce que Moise a ordonne, pour que cela leur serve de temoignage.

Luc 5:14 French: Louis Segond (1910)
Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.

Luc 5:14 French: Martin (1744)
Et il lui commanda de ne le dire à personne; mais va, lui dit-il, et te montre au Sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, pour leur servir de témoignage.

Lukas 5:14 German: Modernized
Und er gebot ihm daß, er's niemand sagen sollte; sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.

Lukas 5:14 German: Luther (1912)
Und er gebot ihm, daß er's niemand sagen sollte; sondern "gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten, ihnen zum Zeugnis".

Lukas 5:14 German: Textbibel (1899)
Und er befahl ihm, es niemand zu sagen, sondern: gehe hin, zeige dich dem Priester, und opfere für deine Reinigung, wie es Moses verordnet hat, zum Zeugnis für sie.

Luca 5:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno: Ma va’, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè; e ciò serva loro di testimonianza.

Luca 5:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli gli comandò di non dirlo ad alcuno; anzi va’, diss’egli, mostrati al sacerdote, ed offerisci, per la tua purificazione, secondo che Mosè ha ordinato in testimonianza a loro.

LUKAS 5:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berpesanlah Yesus kepadanya, "Jangan mengatakan kepada seorang jua pun, melainkan pergilah menunjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan karena ketahiranmu, seperti yang dipesankan oleh Musa, yaitu akan menjadi suatu tanda kepada mereka itu."

Luke 5:14 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa iweṣṣa-t ur iqqaṛ i yiwen ayen yedṛan yid-es. Yenna-yas : Ṛuḥ ɣer lmuqeddem a k-iwali, tefkeḍ lweɛda ɣef ṣeffu-inek, akken yura di ccariɛa n Musa. Lweɛda-nni a sen-tili d țbut ɣef ḥellu-inek.

누가복음 5:14 Korean
예수께서 저를 경계하시되 `아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 네 몸을 보이고 또 네 깨끗케 됨을 인하여 모세의 명한 대로 예물을 드려 저희에게 증거하라' 하셨더니

Lucas 5:14 Latin: Vulgata Clementina
Et ipse præcepit illi ut nemini diceret : sed, Vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tua, sicut præcepit Moyses, in testimonium illis.

Sv. Lūkass 5:14 Latvian New Testament
Un Viņš tam pavēlēja to nevienam nesacīt, bet noiet, parādīties priesterim un upurēt par savu šķīstīšanu, kā to Mozus pavēlējis, tiem par liecību.

Evangelija pagal Lukà 5:14 Lithuanian
Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti: “Tik nueik, pasirodyk kunigui ir atiduok auką už pagijimą, kaip Mozės įsakyta, jiems paliudyti”.

Luke 5:14 Maori
A ka whakatupato ia i a ia kia kaua e korerotia ki te tangata; Engari haere, kia kite te tohunga i a koe, kawea atu hoki mo tou whakamakanga nga mea i whakaritea e Mohi, hei mea whakaatu ki a ratou.

Lukas 5:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han bød ham at han ikke skulde si det til nogen; men gå og te dig for presten og ofre for din renselse, således som Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem!

Lucas 5:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Y El le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda-- le dijo--, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio.

Lucas 5:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y El le mandó que no se lo dijera a nadie. "Pero anda," le dijo, "muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio."

Lucas 5:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Él le mandó que no lo dijese a nadie; Pero ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos.

Lucas 5:14 Spanish: Reina Valera 1909
Y él le mandó que no lo dijese á nadie: Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio á ellos.

Lucas 5:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y él le mandó que no lo dijese a nadie; mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste.

Lucas 5:14 Bíblia King James Atualizada Português
Em seguida, Jesus lhe ordenou:“Não fales sobre este acontecimento a ninguém; porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo.

Lucas 5:14 Portugese Bible
Ordenou-lhe, então, que a ninguém contasse isto. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para lhes servir de testemunho.   

Luca 5:14 Romanian: Cornilescu
Apoi i -a poruncit să nu spună nimănui. ,,Ci du-te``, i -a zis El, ,,de te arată preotului, şi adu pentru curăţirea ta ce a rînduit Moise, ca mărturie pentru ei.``

От Луки 5:14 Russian: Synodal Translation (1876)
И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им.

От Луки 5:14 Russian koi8r
И Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести [жертву] за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им.

Luke 5:14 Shuar New Testament
T·rasha Jesus chicharuk "Ameka nu etserkaip, Tφmiayi. Antsu Israer-shuar Patrii werim ame pΘnker ajasmanum Muisßis akupkamia N·nismek susata. Nujai Ashφ shuar ame pΘnker ajasmarmin nekaawartatui" Tφmiayi.

Lukas 5:14 Swedish (1917)
Och han förbjöd honom att omtala detta för någon, men tillade: »Gå åstad och visa dig för prästen och frambär för din rening ett offer, såsom Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.»

Luka 5:14 Swahili NT
Yesu akamwamuru: "Usimwambie mtu yeyote; bali nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako kama inavyotakiwa na Sheria ya Mose, iwe uthibitisho kwao kwamba umepona."

Lucas 5:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ipinagbilin niya sa kaniya na huwag sabihin kanino man: kundi yumaon ka ng iyong lakad, at pakita ka sa saserdote, at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo, alinsunod sa iniutos ni Moises, na pinakapatotoo sa kanila.

Ǝlinjil wa n Luqa 5:14 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar issǝnkad-tu Ɣaysa, inn-as: «Ǝnǝy za, ad wǝr tǝmǝla y awedan waliyyan awa igan da, amaran aglu tassaknaɣ iman-nak y ǝlimam, taga takutay ǝn tazdak ta kay-issǝwar ǝššǝriɣa n ǝnnǝbi Musa, ad iqqǝl adi y aytedan tǝgǝyya ǝn tǝmǝzzǝyt-nak.»

ลูกา 5:14 Thai: from KJV
พระองค์จึงกำชับเขาไม่ให้บอกผู้ใด และตรัสว่า "แต่จงไปแสดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้ว"

Luka 5:14 Turkish
İsa ona, bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. ‹‹Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musanın buyurduğu sunuları sun›› dedi.

Лука 5:14 Ukrainian: NT
І наказав Він йому нікому не говорити, а, пійшовши, покажи себе священикові та принеси за очищеннє твоє, як звелїв Мойсей, на сьвідкуваннє їм.

Luke 5:14 Uma New Testament
Oti toe, Yesus mpotagi-i, na'uli': "Neo' nulolita to jadi' tohe'i hi hema-hema. Hilou-moko ulu mpopehuwu woto-nu hi imam, bona nahilo kamo'uri' -numi, pai' keni pepue' -nu ntuku' parenta to na'uki' Musa, bona monoa' hi hawe'ea tauna kamo'uri' -nu mpu'u-mi."

Lu-ca 5:14 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus cấm người đó học chuyện lại với ai; nhưng dặn rằng: Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ; và dâng của lễ về sự ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ.

Luke 5:13
Top of Page
Top of Page