Luke 5:17
New International Version
One day Jesus was teaching, and Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick.

New Living Translation
One day while Jesus was teaching, some Pharisees and teachers of religious law were sitting nearby. (It seemed that these men showed up from every village in all Galilee and Judea, as well as from Jerusalem.) And the Lord's healing power was strongly with Jesus.

English Standard Version
On one of those days, as he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal.

Berean Study Bible
One day Jesus was teaching, and the Pharisees and teachers of the law were sitting there. People had come from Jerusalem and from every village of Galilee and Judea, and the power of the Lord was present for Him to heal the sick.

New American Standard Bible
One day He was teaching; and there were some Pharisees and teachers of the law sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem; and the power of the Lord was present for Him to perform healing.

King James Bible
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

Holman Christian Standard Bible
On one of those days while He was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea, and also from Jerusalem. And the Lord's power to heal was in Him.

International Standard Version
One day, as Jesus was teaching, some Pharisees and teachers of the Law happened to be sitting nearby. The people had come from every village in Galilee and Judea and from Jerusalem. The power of the Lord was present to heal them.

NET Bible
Now on one of those days, while he was teaching, there were Pharisees and teachers of the law sitting nearby (who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem), and the power of the Lord was with him to heal.

Aramaic Bible in Plain English
And it happened on one of the days when Yeshua was teaching, the Pharisees and The Teachers of The Law were sitting who had come from every village of Galilee, and of Judea, and of Jerusalem, and the power of THE LORD JEHOVAH was there to heal them.

GOD'S WORD® Translation
One day when Jesus was teaching, some Pharisees and experts in Moses' Teachings were present. They had come from every village in Galilee and Judea and from Jerusalem. Jesus had the power of the Lord to heal.

Jubilee Bible 2000
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, who were come out of every town of Galilee and Judaea and Jerusalem; and the power of the Lord was present to heal them.

King James 2000 Bible
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who were come out of every town of Galilee, and Judea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

American King James Version
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

American Standard Version
And it came to pass on one of those days, that he was teaching; and there were Pharisees and doctors of the law sitting by, who were come out of every village of Galilee and Judaea and Jerusalem: and the power of the Lord was with him to heal.

Douay-Rheims Bible
And it came to pass on a certain day, as he sat teaching, that there were also Pharisees and doctors of the law sitting by, that were come out of every town of Galilee, and Judea and Jerusalem: and the power of the Lord was to heal them.

Darby Bible Translation
And it came to pass on one of the days, that *he* was teaching, and there were Pharisees and doctors of the law sitting by, who were come out of every village of Galilee and Judaea and [out of] Jerusalem; and [the] Lord's power was [there] to heal them.

English Revised Version
And it came to pass on one of those days, that he was teaching; and there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every village of Galilee and Judaea and Jerusalem: and the power of the Lord was with him to heal.

Webster's Bible Translation
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, and Judea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

Weymouth New Testament
One day He was teaching, and there were Pharisees and teachers of the Law sitting there who had come from every village in Galilee and Judaea and from Jerusalem. And the power of the Lord was present for Him to cure people.

World English Bible
It happened on one of those days, that he was teaching; and there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every village of Galilee, Judea, and Jerusalem. The power of the Lord was with him to heal them.

Young's Literal Translation
And it came to pass, on one of the days, that he was teaching, and there were sitting by Pharisees and teachers of the Law, who were come out of every village of Galilee, and Judea, and Jerusalem, and the power of the Lord was -- to heal them.

Lukas 5:17 Afrikaans PWL
Dit het op een van die dae toe Yeshua besig was om te leer en Fariseërs en leraars van die wet uit al die dorpe van die Galil, Y’hudah en uit Yerushalayim daar gesit het, gebeur dat die krag van יהוה om te genees daar was.

Luka 5:17 Albanian
Një ditë ndodhi që, ndërsa Jezusi po mësonte, ishin të pranishëm, ulur, disa farisenj dhe mësues të ligjit, që kishin ardhur nga të gjitha fshatrat e Galilesë, të Judesë dhe nga Jeruzalemi; dhe fuqia e Zotit ishte me të, që të kryente shërime.

ﻟﻮﻗﺎ 5:17 Arabic: Smith & Van Dyke
وفي احدى الايام كان يعلم وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين وهم قد أتوا من كل قرية من الجليل واليهودية واورشليم. وكانت قوة الرب لشفائهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 5:17 Armenian (Western): NT
Օր մը՝ ինք կը սորվեցնէր, ու Փարիսեցիներ եւ Օրէնքի վարդապետներ նստած էին,- որոնք ժողվուած էին Գալիլեայի, Հրէաստանի ու Երուսաղէմի բոլոր գիւղերէն,- եւ Տէրոջ զօրութիւնը ներկայ էր բժշկելու համար՝՝:

Euangelioa S. Luc-en araura.  5:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guertha cedin egun batez hura iracasten ari cela, phariseuac eta Legueco doctorac baitzeuden iarriric, cein ethor baitzitecen Galileaco eta Iudeaco eta Ierusalemeco burgu gucietaric: eta Iaunaren verthutea cen hayén sendatzeco.

Dyr Laux 5:17 Bavarian
Wie dyr Iesen wider ausgakünddt, gsitznd iewet ünter de Zueloser aau Mauchn und Eesagn, wo von überall her in Gälau und Judau und aau aus Ruslham kemmen warnd. Und dyr Trechtein gaab iem de Kraft zo n Hailn.

Лука 5:17 Bulgarian
И през един от тия дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим; и сила от Господа бе с Него да изцелява.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就在那些日子裡,有一天耶穌在教導人的時候,也有些法利賽人和律法教師坐在那裡,他們是從加利利和猶太地區的各村莊,以及耶路撒冷來的。主的大能與耶穌同在,使他能醫病。

中文标准译本 (CSB Simplified)
就在那些日子里,有一天耶稣在教导人的时候,也有些法利赛人和律法教师坐在那里,他们是从加利利和犹太地区的各村庄,以及耶路撒冷来的。主的大能与耶稣同在,使他能医病。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
有一天,耶穌教訓人,有法利賽人和教法師在旁邊坐著,他們是從加利利各鄉村和猶太並耶路撒冷來的。主的能力與耶穌同在,使他能醫治病人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
有一天,耶稣教训人,有法利赛人和教法师在旁边坐着,他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在,使他能医治病人。

路 加 福 音 5:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
有 一 天 , 耶 穌 教 訓 人 , 有 法 利 賽 人 和 教 法 師 在 旁 邊 坐 著 ; 他 們 是 從 加 利 利 各 鄉 村 和 猶 太 並 耶 路 撒 冷 來 的 。 主 的 能 力 與 耶 穌 同 在 , 使 他 能 醫 治 病 人 。

路 加 福 音 5:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
有 一 天 , 耶 稣 教 训 人 , 有 法 利 赛 人 和 教 法 师 在 旁 边 坐 着 ; 他 们 是 从 加 利 利 各 乡 村 和 犹 太 并 耶 路 撒 冷 来 的 。 主 的 能 力 与 耶 稣 同 在 , 使 他 能 医 治 病 人 。

Evanðelje po Luki 5:17 Croatian Bible
I jednog je dana on naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.

Lukáš 5:17 Czech BKR
I stalo se v jeden den, že on seděl uče, a seděli také tu i farizeové a Zákona učitelé, kteříž se byli sešli z každého městečka Galilejského a Judského i z Jeruzaléma, a moc Páně přítomná byla k uzdravování jich.

Lukas 5:17 Danish
Og det skete en af de Dage, at han lærte, og der sad Farisæere og Lovlærere, som vare komne fra enhver Landsby i Galilæa og Judæa og fra Jerusalem; og Herrens Kraft var hos ham til at helbrede.

Lukas 5:17 Dutch Staten Vertaling
En het geschiedde in een dier dagen, dat Hij leerde, en er zaten Farizeen en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea, en Judea, en Jeruzalem gekomen waren; en de kracht des Heeren was er om hen te genezen.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων· καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων· καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εγενετο εν μια των ημερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωμης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαλημ και δυναμις κυριου ην εις το ιασθαι αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εγενετο εν μια των ημερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωμης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαλημ και δυναμις κυριου ην εις το ιασθαι αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
και εγενετο εν μια των ημερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωμης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαλημ και δυναμις κυριου ην εις το ιασθαι αυτους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και εγενετο εν μια των ημερων, και αυτος ην διδασκων· και ησαν καθημενοι Φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι, οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωμης της Γαλιλαιας και Ιουδαιας και Ιερουσαλημ· και δυναμις Κυριου ην εις το ιασθαι αυτους.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εγενετο εν μια των ημερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωμης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαλημ και δυναμις κυριου ην εις το ιασθαι αυτους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εγενετο εν μια των ημερων και αυτος ην διδασκων και ησαν καθημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτες εκ πασης κωμης της γαλιλαιας και ιουδαιας και ιερουσαλημ και δυναμις κυριου ην εις το ιασθαι αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai egeneto en mia tōn hēmerōn kai autos ēn didaskōn, kai ēsan kathēmenoi Pharisaioi kai nomodidaskaloi hoi ēsan elēlythotes ek pasēs kōmēs tēs Galilaias kai Ioudaias kai Hierousalēm; kai dynamis Kyriou ēn eis to iasthai auton.

Kai egeneto en mia ton hemeron kai autos en didaskon, kai esan kathemenoi Pharisaioi kai nomodidaskaloi hoi esan elelythotes ek pases komes tes Galilaias kai Ioudaias kai Hierousalem; kai dynamis Kyriou en eis to iasthai auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai egeneto en mia tōn hēmerōn kai autos ēn didaskōn, kai ēsan kathēmenoi Pharisaioi kai nomodidaskaloi hoi ēsan elēlythotes ek pasēs kōmēs tēs Galilaias kai Ioudaias kai Ierousalēm; kai dynamis Kyriou ēn eis to iasthai auton.

Kai egeneto en mia ton hemeron kai autos en didaskon, kai esan kathemenoi Pharisaioi kai nomodidaskaloi hoi esan elelythotes ek pases komes tes Galilaias kai Ioudaias kai Ierousalem; kai dynamis Kyriou en eis to iasthai auton.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai auton

kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos En didaskOn kai Esan kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi Esan elEluthotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis kuriou En eis to iasthai auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai autous

kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos En didaskOn kai Esan kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi Esan elEluthotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis kuriou En eis to iasthai autous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai autous

kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos En didaskOn kai Esan kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi Esan elEluthotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis kuriou En eis to iasthai autous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai autous

kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos En didaskOn kai Esan kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi Esan elEluthotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis kuriou En eis to iasthai autous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Westcott/Hort - Transliterated
kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai auton

kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos En didaskOn kai Esan kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi Esan elEluthotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis kuriou En eis to iasthai auton

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai auton

kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos En didaskOn kai Esan kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi Esan elEluthotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis kuriou En eis to iasthai auton

Lukács 5:17 Hungarian: Karoli
És lõn egy napon, hogy õ tanít vala: és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, a kik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálembõl: és az Úrnak hatalma vala õ vele, hogy gyógyítson.

La evangelio laŭ Luko 5:17 Esperanto
Kaj en unu el tiuj tagoj li estis instruanta; kaj cxeestis Fariseoj kaj legxinstruistoj, sidantaj, kiuj alvenis el cxiu vilagxo de Galileo kaj el Judujo kaj el Jerusalem; kaj la potenco de la Eternulo alestis, por sanigi ilin.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 5:17 Finnish: Bible (1776)
Ja tapahtui yhtenä päivänä, kuin hän opetti, ja Pharisealaiset myös istuivat ja lainopettajat, jotka tulleet olivat jokaisesta Galilean ja Juudean kylästä ja Jerusalemista: ja Herran voima oli parantamassa heitä;

Luc 5:17 French: Darby
Et il arriva, l'un de ces jours, qu'il enseignait. Et des pharisiens et des docteurs de la loi, qui etaient venus de chaque bourgade de Galilee, et de Judee, et de Jerusalem, etaient assis là, et la puissance du *Seigneur etait là pour les guerir.

Luc 5:17 French: Louis Segond (1910)
Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons.

Luc 5:17 French: Martin (1744)
Or il arriva un jour qu'il enseignait, que des Pharisiens et des Docteurs de la Loi, qui étaient venus de toutes les bourgades de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, étaient là assis, et la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons.

Lukas 5:17 German: Modernized
Und es begab, sich auf einen Tag, daß er lehrete, und saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da kommen waren aus allen Märkten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des HERRN ging von ihm und half jedermann.

Lukas 5:17 German: Luther (1912)
Und es begab sich auf einen Tag, daß er lehrte; und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da gekommen waren aus allen Märkten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des HERRN ging von ihm, und er half jedermann.

Lukas 5:17 German: Textbibel (1899)
Und es geschah eines Tages, da war er am Lehren, und saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die gekommen waren aus allen Ortschaften von Galiläa und Judäa und Jerusalem, und die Kraft des Herrn wirkte, daß er heilte.

Luca 5:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed avvenne, in uno di que’ giorni, ch’egli stava insegnando; ed eran quivi seduti de’ Farisei e de’ dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme; e la potenza del Signore era con lui per compier delle guarigioni.

Luca 5:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
ED avvenne un di que’ giorni, ch’egli insegnava; e quivi sedevano de’ Farisei, e de’ dottori della legge, i quali eran venuti di tutte le castella della Galilea, e della Giudea, e di Gerusalemme; e la virtù del Signore era quivi presente, per sanarli.

LUKAS 5:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tatkala Yesus mengajar pada suatu hari, adalah orang Parisi dan ahli Taurat duduk di situ, yang datang dari tiap-tiap kampung di tanah Galilea dan Yudea, dan dari Yeruzalem; maka kuasa daripada Tuhan telah ada kepada-Nya sehingga Ia menyembuhkan orang.

Luke 5:17 Kabyle: NT
Yiwen wass Sidna Ɛisa yella yesselmad. Llan dinna ifariziyen d lɛulama n ccariɛa, usan-d si tuddar n at Jlili, n at Yahuda akk ț-țemdint n Lquds, qqimen smeḥsisen-as. Tazmert n Sidi Ṛebbi yellan yid-es tesseḥlay imuḍan.

누가복음 5:17 Korean
하루는 가르치실 때에 갈릴리 각 촌과 유대와 예루살렘에서 나온 바리새인과 교법사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라

Lucas 5:17 Latin: Vulgata Clementina
Et factum est in una dierum, et ipse sedebat docens. Et erant pharisæi sedentes, et legis doctores, qui venerunt ex omni castello Galilææ, et Judææ, et Jerusalem : et virtus Domini erat ad sanandum eos.

Sv. Lūkass 5:17 Latvian New Testament
Un notika, ka kādā dienā Viņš sēdēja mācīdams. Un tur sēdēja arī farizeji un rakstu mācītāji, kas bija sanākuši no visiem Galilejas un Jūdejas miestiem un no Jeruzalemes; un Kunga spēks bija viņus dziedināt.

Evangelija pagal Lukà 5:17 Lithuanian
Vieną dieną, kai Jis mokė žmones, ten sėdėjo fariziejų bei Įstatymo mokytojų, susirinkusių iš visų Galilėjos ir Judėjos kaimų bei Jeruzalės. Ir ten buvo Viešpaties jėga, kad gydytų žmones.

Luke 5:17 Maori
A i tetahi o aua ra, e whakaako ana ia, me te noho ano nga Parihi me nga kaiwhakaako o te ture, i haere mai nei i nga kainga katoa o Kariri, o Huria, o Hiruharama: i reira ano te kaha o te Ariki hei whakaora i a ratou.

Lukas 5:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det skjedde en av dagene mens han lærte, og der satt fariseere og lovlærere som var kommet fra hver by i Galilea og Judea og fra Jerusalem, og Herrens kraft var hos ham til å helbrede:

Lucas 5:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Y un día que El estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y de Jerusalén; y el poder del Señor estaba con El para sanar.

Lucas 5:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y un día que El estaba enseñando, estaban allí sentados algunos Fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y de Jerusalén; y el poder del Señor estaba con El para sanar.

Lucas 5:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Y aconteció un día, que Él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados; los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén: Y el poder del Señor estaba allí para sanarlos.

Lucas 5:17 Spanish: Reina Valera 1909
Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los Fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalem: y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos.

Lucas 5:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos.

Lucas 5:17 Bíblia King James Atualizada Português
Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da Lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém; e Ele tinha o poder de Deus para realizar curas.

Lucas 5:17 Portugese Bible
Um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém; e o poder do Senhor estava com ele para curar.   

Luca 5:17 Romanian: Cornilescu
Într'una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte Farisei şi învăţători ai Legii, cari veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.

От Луки 5:17 Russian: Synodal Translation (1876)
В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных , –

От Луки 5:17 Russian koi8r
В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении [больных], --

Luke 5:17 Shuar New Testament
Chφkich tsawantai Jesus unuiniak pujai ParisΘu aents tura Israer-shuara jintinniurisha KarirΘa pΘprunmayasha, Jutφa pΘprunmayasha tura JerusarΘnnumiasha Kßunkarmia nu Ant·u pujuarmiayi. Jaa Tsußrtinian Yusa kakarmarin takakuyayi Jesus.

Lukas 5:17 Swedish (1917)
Nu hände sig en dag, då han undervisade folket, att där sutto några fariséer och laglärare -- sådana hade nämligen kommit dit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem -- och Herrens kraft verkade, så att sjuka blevo botade av honom.

Luka 5:17 Swahili NT
Siku moja Yesu alikuwa akifundisha. Mafarisayo na walimu wa Sheria kutoka katika kila kijiji cha Galilaya, Yudea na Yerusalemu, walikuwa wameketi hapo. Nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponyea wagonjwa.

Lucas 5:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nangyari nang isa sa mga araw na yaon, na siya'y nagtuturo; at may nangakaupo doong mga Fariseo at mga guro sa kautusan, na nagsipanggaling sa bawa't nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem: at ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kaniya upang magpagaling.

Ǝlinjil wa n Luqa 5:17 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝl iyyan isasaɣru Ɣaysa, ǝqqiman Farisaytan ǝd musanan n Ǝttawret a d-ǝgmâdnen šiɣarmaten kul šin n akal ǝn Galilaya ǝd wa n Yahudǝyya ǝd Yerusalam. As itaggu awen Ɣaysa igrâw ɣur Ǝmǝli tarna n ǝzuzǝy n aytedan.

ลูกา 5:17 Thai: from KJV
คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ มีพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัตินั่งอยู่ด้วย เป็นผู้มาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดีย และจากกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สถิตอยู่เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรค

Luka 5:17 Turkish
Bir gün İsa öğretiyordu. Celilenin ve Yahudiyenin bütün köylerinden ve Yeruşalimden gelen Ferisilerle Kutsal Yasa öğretmenleri Onun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu.

Лука 5:17 Ukrainian: NT
І сталось одного дня, що Він учив, і сиділи Фарисеї та учителї закону, що; поприходили з усіх сїл Галилейських та Юдейських і з Єрусалиму, й сила Господня була на сцїленнє їх.

Luke 5:17 Uma New Testament
Rala-na ha'eo nto'u Yesus metudui', ria ba hangkuja dua to Parisi pai' guru agama mohura hi ree. Ria-ra ngkai ngata-ngata hi tana' Galilea, Yudea, pai' ngkai ngata Yerusalem wo'o. Baraka' ngkai Pue' Ala ria hi Yesus bona mepaka'uri'.

Lu-ca 5:17 Vietnamese (1934)
Một ngày kia, Ðức Chúa Jêsus đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bịnh.

Luke 5:16
Top of Page
Top of Page