Luke 5:27
New International Version
After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. "Follow me," Jesus said to him,

New Living Translation
Later, as Jesus left the town, he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector's booth. "Follow me and be my disciple," Jesus said to him.

English Standard Version
After this he went out and saw a tax collector named Levi, sitting at the tax booth. And he said to him, “Follow me.”

Berean Study Bible
After this, Jesus went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth. “Follow Me,” He told him,

New American Standard Bible
After that He went out and noticed a tax collector named Levi sitting in the tax booth, and He said to him, "Follow Me."

King James Bible
And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.

Holman Christian Standard Bible
After this, Jesus went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax office, and He said to him, "Follow Me!"

International Standard Version
After that, Jesus went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax collector's desk. He told him, "Follow me!"

NET Bible
After this, Jesus went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth. "Follow me," he said to him.

Aramaic Bible in Plain English
After these things Yeshua went out and he saw a Tax Collector whose name was Levi, who sat in The House of Customs, and he said to him, “Come after me.”

GOD'S WORD® Translation
After that, Jesus left. He saw a tax collector named Levi sitting in a tax office. Jesus said to him, "Follow me!"

Jubilee Bible 2000
And after these things he went forth and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom, and he said unto him, Follow me.

King James 2000 Bible
And after these things he went forth, and saw a tax collector, named Levi, sitting at the tax office: and he said unto him, Follow me.

American King James Version
And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said to him, Follow me.

American Standard Version
And after these things he went forth, and beheld a publican, named Levi, sitting at the place of toll, and said unto him, Follow me.

Douay-Rheims Bible
And after these things he went forth, and saw a publican named Levi, sitting at the receipt of custom, and he said to him: Follow me.

Darby Bible Translation
And after these things he went forth and saw a tax-gatherer, Levi by name, sitting at the receipt of taxes, and said to him, Follow me.

English Revised Version
And after these things he went forth, and beheld a publican, named Levi, sitting at the place of toll, and said unto him, Follow me.

Webster's Bible Translation
And after these things he went forth, and saw a publican named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said to him, Follow me.

Weymouth New Testament
After this He went out and noticed a tax-gatherer, Levi by name, sitting at the Toll office; and He said to him, "Follow me."

World English Bible
After these things he went out, and saw a tax collector named Levi sitting at the tax office, and said to him, "Follow me!"

Young's Literal Translation
And after these things he went forth, and beheld a tax-gatherer, by name Levi, sitting at the tax-office, and said to him, 'Be following me;'

Lukas 5:27 Afrikaans PWL
Ná hierdie dinge het Yeshua uitgegaan en ’n belastinggaarder, met die naam van Levi, by die belastinghuis sien sit en vir hom gesê: “Volg My”

Luka 5:27 Albanian
Dhe, mbas këtyre gjërave, ai doli dhe pa një tagrambledhës, që quhej Levi, dhe rrinte në vendin e tatimeve, dhe i tha: ''Ndiqmë''.

ﻟﻮﻗﺎ 5:27 Arabic: Smith & Van Dyke
وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية. فقال له اتبعني.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 5:27 Armenian (Western): NT
Ատկէ ետք՝ մեկնեցաւ, եւ տեսաւ մաքսաւոր մը՝ որուն անունը Ղեւի էր. ան նստած էր մաքս ընդունելու տեղը: Ըսաւ անոր. «Հետեւէ՛ ինծի»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  5:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta gauça hayen buruän ilki cedin, eta ikus ceçan publicano Leui deitzen cembat, peage lekuan iarriric, eta erran cieçón, Arreit niri.

Dyr Laux 5:27 Bavarian
Wie dyr Iesen weitergwandert, saah yr aynn Zollner, önn Brenddn, bei seinn Häusl sitzn und grödt n an: "Folg myr naach!"

Лука 5:27 Bulgarian
След това [Исус] като излезе, видя един бирник, на име Левий, седящ в бирничеството, и рече му: Върви след Мене.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這些事以後,耶穌出去,看到一個名叫利未的稅吏,在稅關坐著。耶穌對他說:「你跟從我!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
这些事以后,耶稣出去,看到一个名叫利未的税吏,在税关坐着。耶稣对他说:“你跟从我!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這事以後,耶穌出去,看見一個稅吏,名叫利未,坐在稅關上,就對他說:「你跟從我來!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这事以后,耶稣出去,看见一个税吏,名叫利未,坐在税关上,就对他说:“你跟从我来!”

路 加 福 音 5:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 事 以 後 , 耶 穌 出 去 , 看 見 一 個 稅 吏 , 名 叫 利 未 , 坐 在 稅 關 上 , 就 對 他 說 : 你 跟 從 我 來 。

路 加 福 音 5:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 事 以 後 , 耶 稣 出 去 , 看 见 一 个 税 吏 , 名 叫 利 未 , 坐 在 税 关 上 , 就 对 他 说 : 你 跟 从 我 来 。

Evanðelje po Luki 5:27 Croatian Bible
Nakon toga iziđe i ugleda carinika imenom Levija gdje sjedi u carinarnici. I reče mu: Pođi za mnom!

Lukáš 5:27 Czech BKR
A potom vyšel Ježíš a uzřel celného, jménem Léví, sedícího na cle. I řekl jemu: Pojď za mnou.

Lukas 5:27 Danish
Og derefter gik han ud og saa en Tolder ved Navn Levi sidde ved Toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!«

Lukas 5:27 Dutch Staten Vertaling
En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι.

Westcott and Hort 1881
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν / Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἴπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευῒν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευῒν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοματι λευιν καθημενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοματι λευειν καθημενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι

Stephanus Textus Receptus 1550
και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοματι λευιν καθημενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και μετα ταυτα εξηλθε, και εθεασατο τελωνην, ονοματι Λευιν, καθημενον επι το τελωνιον, και ειπεν αυτω, Ακολουθει μοι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοματι λευιν καθημενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοματι λευιν καθημενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai meta tauta exēlthen, kai etheasato telōnēn onomati Leuein kathēmenon epi to telōnion, kai eipen autō Akolouthei moi.

Kai meta tauta exelthen, kai etheasato telonen onomati Leuein kathemenon epi to telonion, kai eipen auto Akolouthei moi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati Leuein kathēmenon epi to telōnion, kai eipen autō Akolouthei moi.

Kai meta tauta exelthen kai etheasato telonen onomati Leuein kathemenon epi to telonion, kai eipen auto Akolouthei moi.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuein kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi

kai meta tauta exElthen kai etheasato telOnEn onomati leuein kathEmenon epi to telOnion kai eipen autO akolouthei moi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi

kai meta tauta exElthen kai etheasato telOnEn onomati leuin kathEmenon epi to telOnion kai eipen autO akolouthei moi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi

kai meta tauta exElthen kai etheasato telOnEn onomati leuin kathEmenon epi to telOnion kai eipen autO akolouthei moi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi

kai meta tauta exElthen kai etheasato telOnEn onomati leuin kathEmenon epi to telOnion kai eipen autO akolouthei moi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:27 Westcott/Hort - Transliterated
kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi

kai meta tauta exElthen kai etheasato telOnEn onomati leuin kathEmenon epi to telOnion kai eipen autO akolouthei moi

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi

kai meta tauta exElthen kai etheasato telOnEn onomati leuin kathEmenon epi to telOnion kai eipen autO akolouthei moi

Lukács 5:27 Hungarian: Karoli
Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevû vámszedõt, a ki a vámnál ül vala, és monda néki: Kövess engem!

La evangelio laŭ Luko 5:27 Esperanto
Kaj post tio li eliris, kaj vidis impostiston, nomatan Levi, sidantan cxe la impostejo, kaj diris al li:Sekvu min.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 5:27 Finnish: Bible (1776)
Sitte läksi hän ulos ja näki Publikanin nimeltä Levin, istuvan tullihuoneessa, ja sanoi hänelle: seuraa minua!

Luc 5:27 French: Darby
apres cela il sortit; et il vit un publicain nomme Levi, assis au bureau de recette, et il lui dit: Suis-moi.

Luc 5:27 French: Louis Segond (1910)
Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit: Suis-moi.

Luc 5:27 French: Martin (1744)
Après cela il sortit, et il vit un péager nommé Lévi, assis au lieu du péage, et il lui dit : suis-moi.

Lukas 5:27 German: Modernized
Und danach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach!

Lukas 5:27 German: Luther (1912)
Und darnach ging er aus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach!

Lukas 5:27 German: Textbibel (1899)
Und nach diesem gieng er aus und sah einen Zöllner Namens Levi an der Zollstätte sitzen, und sagte zu ihm: folge mir.

Luca 5:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
E dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano, di nome Levi, che sedeva al banco della gabella, e gli disse: Seguimi.

Luca 5:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E DOPO queste cose, egli uscì, e vide un pubblicano, detto per nome Levi, che sedeva al banco della gabella, e gli disse: Seguitami.

LUKAS 5:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kemudian daripada itu keluarlah Yesus pergi, lalu nampak seorang pemungut cukai bernama Lewi, sedang duduk di rumah pencukaian, maka kata-Nya kepada orang itu, "Ikutlah Aku."

Luke 5:27 Kabyle: NT
Mi geffeɣ Sidna Ɛisa, iwala yiwen umekkas isem-is Lewwi yeqqim di texxamt anda țxelliṣen tabzert ( leɣṛama ), iqeṛṛeb ɣuṛ-es yenna-yas : Ddu yid-i.

누가복음 5:27 Korean
그 후에 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉은 것을 보시고 `나를 좇으라 !' 하시니

Lucas 5:27 Latin: Vulgata Clementina
Et post hæc exiit, et vidit publicanum nomine Levi, sedentem ad telonium, et ait illi : Sequere me.

Sv. Lūkass 5:27 Latvian New Testament
Pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levi, sēžot muitnīcā, un sacīja: Seko man!

Evangelija pagal Lukà 5:27 Lithuanian
Po to išėjęs Jis pastebėjo muitininką, vardu Levį, sėdintį muitinėje, ir jam tarė: “Sek paskui mane!”

Luke 5:27 Maori
A, i muri i enei mea, ka haere ia, ka kite i tetahi pupirikana, ko Riwai te ingoa, e noho ana i te wahi tango takoha: ka mea ki a ia, Arumia mai ahau.

Lukas 5:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derefter gikk han ut, og han så en tolder ved navn Levi sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig!

Lucas 5:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: Sígueme.

Lucas 5:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví (Mateo), sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: "Sígueme."

Lucas 5:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme.

Lucas 5:27 Spanish: Reina Valera 1909
Y después de estas cosas salió, y vió á un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: Sígueme.

Lucas 5:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos , y le dijo: Sígueme.

Lucas 5:27 Bíblia King James Atualizada Português
Passados estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano, chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou: “Segue-me!”

Lucas 5:27 Portugese Bible
Depois disso saiu e, vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: Segue-me.   

Luca 5:27 Romanian: Cornilescu
După aceea Isus a ieşit afară, şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine!``

От Луки 5:27 Russian: Synodal Translation (1876)
После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говоритему: следуй за Мною.

От Луки 5:27 Russian koi8r
После сего [Иисус] вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною.

Luke 5:27 Shuar New Testament
Ukunam Jesus wekas akupniu Kuφtrin-juu, naari Riwφ, ni Chφkich naari Mateu, akupin akitiai jeanam pujan Wßinkiamiayi. Wßiniak "nemartusta" Tφmiayi.

Lukas 5:27 Swedish (1917)
Sedan begav han sig därifrån. Och han fick se en publikan, vid namn Levi, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne: »Följ mig.»

Luka 5:27 Swahili NT
Baada ya hayo, Yesu akatoka nje, akamwona mtoza ushuru mmoja aitwaye Lawi, ameketi ofisini. Yesu akamwambia, "Nifuate!"

Lucas 5:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis, at nakita ang isang maniningil ng buwis, na nagngangalang Levi, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi sa kaniya, Sumunod ka sa akin.

Ǝlinjil wa n Luqa 5:27 Tawallamat Tamajaq NT
Igmad Ɣaysa edag en, ogga alǝs iyyan igân esǝm Lebi iqqim daɣ adag wa n ǝzǝrzǝm n ǝzrǝf ǝn takǝs, inn-as: «Ǝlkǝm-i.»

ลูกา 5:27 Thai: from KJV
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ได้เสด็จออกไป และทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่ง ชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษี พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด"

Luka 5:27 Turkish
Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı, vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama, ‹‹Ardımdan gel›› dedi.

Лука 5:27 Ukrainian: NT
А після сього вийшов, і побачив митника на ймя Левію, сидячого на митниці, і рече йому: Йди слідом за мною.

Luke 5:27 Uma New Testament
Oti toe, malai-imi Yesus, pai' hi lengko ohea mpohilo-i hadua topesingara' paja' bula-na mohura hi kantoro' -na, hanga' -na Lewi. Na'uli' Yesus mpo'uli' -ki: "Tuku' -ama."

Lu-ca 5:27 Vietnamese (1934)
Kế đó, Ðức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: hãy theo ta!

Luke 5:26
Top of Page
Top of Page