Matthew 16:19
New International Version
I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven."

New Living Translation
And I will give you the keys of the Kingdom of Heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven."

English Standard Version
I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”

Berean Study Bible
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.”

New American Standard Bible
"I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven."

King James Bible
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

Holman Christian Standard Bible
I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth is already bound in heaven, and whatever you loose on earth is already loosed in heaven."

International Standard Version
I will give you the keys to the kingdom from heaven. Whatever you prohibit on earth will have been prohibited in heaven, and whatever you permit on earth will have been permitted in heaven."

NET Bible
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you release on earth will have been released in heaven."

Aramaic Bible in Plain English
“To you I shall give the keys of the Kingdom of Heaven; everything that you will bind in the earth will have been bound in Heaven, and anything that you will release in the earth will have been released in Heaven.”

GOD'S WORD® Translation
I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you imprison, God will imprison. And whatever you set free, God will set free."

Jubilee Bible 2000
And I will give unto thee the keys of the kingdom of the heavens, and whatever thou shalt bind on the earth shall be bound in the heavens, and whatever thou shalt loose on the earth shall be loosed in the heaven.

King James 2000 Bible
And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever you shall bind on earth shall be what has been bound in heaven: and whatsoever you shall loose on earth shall be what has been loosed in heaven.

American King James Version
And I will give to you the keys of the kingdom of heaven: and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven.

American Standard Version
I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

Douay-Rheims Bible
And I will give to thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind upon earth, it shall be bound also in heaven: and whatsoever thou shalt loose upon earth, it shall be loosed also in heaven.

Darby Bible Translation
And I will give to thee the keys of the kingdom of the heavens; and whatsoever thou mayest bind upon the earth shall be bound in the heavens; and whatsoever thou mayest loose on the earth shall be loosed in the heavens.

English Revised Version
I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

Webster's Bible Translation
And I will give to thee the keys of the kingdom of heaven: and whatever thou shalt bind on earth, shall be bound in heaven; and whatever thou shalt loose on earth, shall be loosed in heaven.

Weymouth New Testament
I will give you the keys of the Kingdom of the Heavens; and whatever you bind on earth shall remain bound in Heaven, and whatever you loose on earth shall remain loosed in Heaven."

World English Bible
I will give to you the keys of the Kingdom of Heaven, and whatever you bind on earth will have been bound in heaven; and whatever you release on earth will have been released in heaven."

Young's Literal Translation
and I will give to thee the keys of the reign of the heavens, and whatever thou mayest bind upon the earth shall be having been bound in the heavens, and whatever thou mayest loose upon the earth shall be having been loosed in the heavens.'

Mattheus 16:19 Afrikaans PWL
Ek sal aan jou die sleutels van die Koninkryk van die hemel gee en wat jy ook op die aarde mag vasbind, sal vasgebind wees, soos dit in die hemel reeds vasgebind is en wat jy ook op die aarde mag losmaak, sal losgemaak wees soos dit in die hemel reeds losgemaak is’.”

Mateu 16:19 Albanian
Dhe unë do të të jap çelësat e mbretërisë së qiejve; gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë, do të jetë lidhur në qiej, dhe gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiej''.

ﻣﺘﻰ 16:19 Arabic: Smith & Van Dyke
وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السموات. وكل ما تحله على الارض يكون محلولا في السموات.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:19 Armenian (Western): NT
Երկինքի թագաւորութեան բանալիները պիտի տամ քեզի, եւ ի՛նչ որ երկրի վրայ կապես՝ երկինքի մէջ կապուած պիտի ըլլայ, ու ի՛նչ որ երկրի վրայ արձակես՝ երկինքի մէջ արձակուած պիտի ըլլայ”»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  16:19 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hiri emanen drauzquiat ceruètaco resumaren gakoac, eta cer-ere lothuren baituc lurrean, lothua içanen duc ceruètan: eta cer-ere lachaturen baituc lurrean, lachatua içanen duc ceruètan.

Dyr Mathäus 16:19 Bavarian
I gaa dyr d Schlüssln von n Himmlreich göbn; und wasst auf Erdn binddst, gaat aau in n Himml bunddn sein, und wasst auf Erdn loest, gaat aau in n Himml gloest sein."

Матей 16:19 Bulgarian
Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我要把天國的鑰匙賜給你,你在地上所捆綁的,在天上將是已經被捆綁了的;你在地上所釋放的,在天上將是被釋放了的。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
我要把天国的钥匙赐给你,你在地上所捆绑的,在天上将是已经被捆绑了的;你在地上所释放的,在天上将是被释放了的。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我要把天國的鑰匙給你,凡你在地上所捆綁的,在天上也要捆綁;凡你在地上所釋放的,在天上也要釋放。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我要把天国的钥匙给你,凡你在地上所捆绑的,在天上也要捆绑;凡你在地上所释放的,在天上也要释放。”

馬 太 福 音 16:19 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 要 把 天 國 的 鑰 匙 給 你 , 凡 你 在 地 上 所 捆 綁 的 , 在 天 上 也 要 捆 綁 ; 凡 你 在 地 上 所 釋 放 的 , 在 天 上 也 要 釋 放 。

馬 太 福 音 16:19 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 要 把 天 国 的 钥 匙 给 你 , 凡 你 在 地 上 所 捆 绑 的 , 在 天 上 也 要 捆 绑 ; 凡 你 在 地 上 所 释 放 的 , 在 天 上 也 要 释 放 。

Evanðelje po Mateju 16:19 Croatian Bible
Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.

Matouš 16:19 Czech BKR
A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

Matthæus 16:19 Danish
Og jeg vil give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du binder paa Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser paa Jorden, det skal være løst i Himlene.«

Mattheüs 16:19 Dutch Staten Vertaling
En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Westcott and Hort 1881
δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ δώσω σοὶ τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς· καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Tischendorf 8th Edition
δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν· καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς· καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δωσω σοι τας κλειδας της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δωσω σοι τας κλειδας της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις

Stephanus Textus Receptus 1550
και δωσω σοι τας κλεις της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και δωσω σοι τας κλεις της βασιλειας των ουρανων· και ο εαν δησης επι της γης, εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις· και ο εαν λυσης επι της γης, εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και δωσω σοι τας κλεις της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δωσω σοι τας κλειδας της βασιλειας των ουρανων και ο εαν δησης επι της γης εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις και ο εαν λυσης επι της γης εσται λελυμενον εν τοις ουρανοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
dōsō soi tas kleidas tēs basileias tōn ouranōn, kai ho ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois, kai ho ean lysēs epi tēs gēs estai lelymenon en tois ouranois.

doso soi tas kleidas tes basileias ton ouranon, kai ho ean deses epi tes ges estai dedemenon en tois ouranois, kai ho ean lyses epi tes ges estai lelymenon en tois ouranois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
dōsō soi tas kleidas tēs basileias tōn ouranōn, kai ho ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois, kai ho ean lysēs epi tēs gēs estai lelymenon en tois ouranois.

doso soi tas kleidas tes basileias ton ouranon, kai ho ean deses epi tes ges estai dedemenon en tois ouranois, kai ho ean lyses epi tes ges estai lelymenon en tois ouranois.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:19 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dōsō soi tas kleidas tēs basileias tōn ouranōn kai o ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusēs epi tēs gēs estai lelumenon en tois ouranois

dOsO soi tas kleidas tEs basileias tOn ouranOn kai o ean dEsEs epi tEs gEs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusEs epi tEs gEs estai lelumenon en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:19 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai dōsō soi tas kleis tēs basileias tōn ouranōn kai o ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusēs epi tēs gēs estai lelumenon en tois ouranois

kai dOsO soi tas kleis tEs basileias tOn ouranOn kai o ean dEsEs epi tEs gEs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusEs epi tEs gEs estai lelumenon en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:19 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai dōsō soi tas kleis tēs basileias tōn ouranōn kai o ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusēs epi tēs gēs estai lelumenon en tois ouranois

kai dOsO soi tas kleis tEs basileias tOn ouranOn kai o ean dEsEs epi tEs gEs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusEs epi tEs gEs estai lelumenon en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:19 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai dōsō soi tas kleis tēs basileias tōn ouranōn kai o ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusēs epi tēs gēs estai lelumenon en tois ouranois

kai dOsO soi tas kleis tEs basileias tOn ouranOn kai o ean dEsEs epi tEs gEs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusEs epi tEs gEs estai lelumenon en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:19 Westcott/Hort - Transliterated
dōsō soi tas kleidas tēs basileias tōn ouranōn kai o ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusēs epi tēs gēs estai lelumenon en tois ouranois

dOsO soi tas kleidas tEs basileias tOn ouranOn kai o ean dEsEs epi tEs gEs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusEs epi tEs gEs estai lelumenon en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:19 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dōsō soi tas kleidas tēs basileias tōn ouranōn kai o ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusēs epi tēs gēs estai lelumenon en tois ouranois

dOsO soi tas kleidas tEs basileias tOn ouranOn kai o ean dEsEs epi tEs gEs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusEs epi tEs gEs estai lelumenon en tois ouranois

Máté 16:19 Hungarian: Karoli
És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

La evangelio laŭ Mateo 16:19 Esperanto
Mi donos al vi la sxlosilojn de la regno de la cxielo; kaj kion ajn vi ligos sur la tero, tio estos ligita en la cxielo; kaj kion ajn vi malligos sur la tero, tio estos malligita en la cxielo.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:19 Finnish: Bible (1776)
Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.

Matthieu 16:19 French: Darby
Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lie dans les cieux; et tout ce que tu delieras sur la terre sera delie dans les cieux.

Matthieu 16:19 French: Louis Segond (1910)
Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

Matthieu 16:19 French: Martin (1744)
Et je te donnerai les clefs du Royaume des cieux; et tout ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans les cieux; et tout ce que tu auras délié sur la terre, sera délié dans les cieux.

Matthaeus 16:19 German: Modernized
Und will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein.

Matthaeus 16:19 German: Luther (1912)
Und ich will dir des Himmelsreichs Schlüssel geben: alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein.

Matthaeus 16:19 German: Textbibel (1899)
Ich will dir die Schlüssel des Reichs der Himmel geben, und was du bindest auf der Erde, soll in den Himmeln gebunden sein, und was du lösest auf der Erde, soll in den Himmeln gelöst sein.

Matteo 16:19 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto ne’ cieli.

Matteo 16:19 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò che avrai legato in terra sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto ne’ cieli.

MATIUS 16:19 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga; dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga, dan barang apa yang engkau orakkan di atas bumi, itu pun terorak juga di surga."

Matthew 16:19 Kabyle: NT
Ad a k-fkeɣ tisura n tgelda n igenwan, ayen ara teqneḍ neɣ ayen iwumi ara tserrḥeḍ di ddunit, ad yețwaqbel deg igenwan.

마태복음 16:19 Korean
내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고

Matthaeus 16:19 Latin: Vulgata Clementina
Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis : et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis.

Sv. Matejs 16:19 Latvian New Testament
Un es tev došu debesvalstības atslēgas. Un ko tu saistīsi virs zemes, tas būs saistīts arī debesīs; un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs.

Evangelija pagal Matà 16:19 Lithuanian
Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje”.

Matthew 16:19 Maori
Ka hoatu ano e ahau ki a koe nga ki o te rangatiratanga o te rangi: a ko au e here ai i te whenua e herea ano i te rangi; ko au hoki e wewete ai i te whenua e wetekia ano i te rangi.

Matteus 16:19 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Mateo 16:19 Spanish: La Biblia de las Américas
Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.

Mateo 16:19 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos."

Mateo 16:19 Spanish: Reina Valera Gómez
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo.

Mateo 16:19 Spanish: Reina Valera 1909
Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.

Mateo 16:19 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y a ti daré las llaves del Reino de los cielos; que todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.

Mateus 16:19 Bíblia King James Atualizada Português
Eu darei a ti as chaves do Reino dos céus; o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus”.

Mateus 16:19 Portugese Bible
dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus.   

Matei 16:19 Romanian: Cornilescu
Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pămînt, va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pămînt, va fi deslegat în ceruri.``

От Матфея 16:19 Russian: Synodal Translation (1876)
и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

От Матфея 16:19 Russian koi8r
и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

Matthew 16:19 Shuar New Testament
Yus akupeamu yawincha amastatjai. Ju nunkanam jinkiatniusha Atφatniusha amasmaiti. Tuma asamtai ame ju nunkanam suritiam nu nayaimpinmasha suritniaktatui. Tura ju nunkanam tsankateam nu nayaimpinmasha tsankatnaktatui" Tφmiayi.

Matteus 16:19 Swedish (1917)
Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.»

Matayo 16:19 Swahili NT
Nitakupa funguo za Ufalme wa mbinguni; kila utakachofunga duniani, kitafungwa pia mbinguni; kila utakachofungua duniani, kitafunguliwa pia mbinguni."

Mateo 16:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

Ǝlinjil wa n Matta 16:19 Tawallamat Tamajaq NT
A kay-akfa tǝsassarut ǝn Taɣmar ta n jǝnnawan. Arat kul wa tǝssǝxrama daɣ ǝddǝnet dada, ijǝnnawan da a daɣ-san ixram, arat deɣ wa tǝssǝxlala daɣ ǝddǝnet dada, ijǝnnawan da a daɣ-san ixlal.»

มัทธิว 16:19 Thai: from KJV
เราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกมัดในสวรรค์ เมื่อท่านจะปล่อยสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะถูกปล่อยในสวรรค์"

Matta 16:19 Turkish
Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.››

Матей 16:19 Ukrainian: NT
І дам я тобі ключі царства небесного; й що звяжеш на землі, буде звязане на небі; а що розвяжеш на землі, буде розвязане на небі.

Matthew 16:19 Uma New Testament
Kuwai' -ko kuasa mpototu'ai ntodea Alata'ala. Napa to nubotuhi hi dunia', tetu wo'o to nabotuhi Alata'ala hi rala suruga: Ane nu'uli' neo', Alata'ala-mi to mpo'uli' neo'. Ane nu'uli' ma'ala moto, Alata'ala-mi to mpo'uli' ma'ala moto."

Ma-thi-ô 16:19 Vietnamese (1934)
Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ mở ở trên trời.

Matthew 16:18
Top of Page
Top of Page