KATA MATTHAION 16
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai proselthontes oi pharisaioi kai saddoukaioi peirazontes epērōtēsan auton sēmeion ek tou ouranou epideixai autois 2o de apokritheis eipen autois opsias genomenēs legete eudia purrazei gar o ouranos 3kai prōi sēmeron cheimōn purrazei gar stugnazōn o ouranos upokritai to men prosōpon tou ouranou ginōskete diakrinein ta de sēmeia tōn kairōn ou dunasthe 4genea ponēra kai moichalis sēmeion epizētei kai sēmeion ou dothēsetai autē ei mē to sēmeion iōna tou prophētou kai katalipōn autous apēlthen

5kai elthontes oi mathētai autou eis to peran epelathonto artous labein 6o de iēsous eipen autois orate kai prosechete apo tēs zumēs tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn 7oi de dielogizonto en eautois legontes oti artous ouk elabomen 8gnous de o iēsous eipen autois ti dialogizesthe en eautois oligopistoi oti artous ouk elabete 9oupō noeite oude mnēmoneuete tous pente artous tōn pentakischiliōn kai posous kophinous elabete 10oude tous epta artous tōn tetrakischiliōn kai posas spuridas elabete 11pōs ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosechein apo tēs zumēs tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn 12tote sunēkan oti ouk eipen prosechein apo tēs zumēs tou artou all apo tēs didachēs tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn

13elthōn de o iēsous eis ta merē kaisareias tēs philippou ērōta tous mathētas autou legōn tina me legousin oi anthrōpoi einai ton uion tou anthrōpou 14oi de eipon oi men iōannēn ton baptistēn alloi de ēlian eteroi de ieremian ē ena tōn prophētōn 15legei autois umeis de tina me legete einai 16apokritheis de simōn petros eipen su ei o christos o uios tou theou tou zōntos 17kai apokritheis o iēsous eipen autō makarios ei simōn bar iōna oti sarx kai aima ouk apekalupsen soi all o patēr mou o en tois ouranois 18kagō de soi legō oti su ei petros kai epi tautē tē petra oikodomēsō mou tēn ekklēsian kai pulai adou ou katischusousin autēs 19kai dōsō soi tas kleis tēs basileias tōn ouranōn kai o ean dēsēs epi tēs gēs estai dedemenon en tois ouranois kai o ean lusēs epi tēs gēs estai lelumenon en tois ouranois 20tote diesteilato tois mathētais autou ina mēdeni eipōsin oti autos estin iēsous o christos

21apo tote ērxato o iēsous deiknuein tois mathētais autou oti dei auton apelthein eis ierosoluma kai polla pathein apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai 22kai proslabomenos auton o petros ērxato epitiman autō legōn ileōs soi kurie ou mē estai soi touto 23o de strapheis eipen tō petrō upage opisō mou satana skandalon mou ei oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

24tote o iēsous eipen tois mathētais autou ei tis thelei opisō mou elthein aparnēsasthō eauton kai aratō ton stauron autou kai akoloutheitō moi 25os gar an thelē tēn psuchēn autou sōsai apolesei autēn os d an apolesē tēn psuchēn autou eneken emou eurēsei autēn 26ti gar ōpheleitai anthrōpos ean ton kosmon olon kerdēsē tēn de psuchēn autou zēmiōthē ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou 27mellei gar o uios tou anthrōpou erchesthai en tē doxē tou patros autou meta tōn angelōn autou kai tote apodōsei ekastō kata tēn praxin autou

28amēn legō umin eisin tines tōn ōde estēkotōn oitines ou mē geusōntai thanatou eōs an idōsin ton uion tou anthrōpou erchomenon en tē basileia autou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 15
Top of Page
Top of Page