KATA MATTHAION 15
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1tote proserchontai tō iēsou oi apo ierosolumōn grammateis kai pharisaioi legontes 2dia ti oi mathētai sou parabainousin tēn paradosin tōn presbuterōn ou gar niptontai tas cheiras autōn otan arton esthiōsin 3o de apokritheis eipen autois dia ti kai umeis parabainete tēn entolēn tou theou dia tēn paradosin umōn 4o gar theos eneteilato legōn tima ton patera sou kai tēn mētera kai o kakologōn patera ē mētera thanatō teleutatō 5umeis de legete os an eipē tō patri ē tē mētri dōron o ean ex emou ōphelēthēs 6kai ou mē timēsē ton patera autou ē tēn mētera autou kai ēkurōsate tēn entolēn tou theou dia tēn paradosin umōn 7upokritai kalōs proephēteusen peri umōn ēsaias legōn

8engizei moi o laos outos tō stomati autōn kai tois cheilesin me tima ē de kardia autōn porrō apechei ap emou

9matēn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrōpōn

10kai proskalesamenos ton ochlon eipen autois akouete kai suniete 11ou to eiserchomenon eis to stoma koinoi ton anthrōpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton anthrōpon

12tote proselthontes oi mathētai autou eipon autō oidas oti oi pharisaioi akousantes ton logon eskandalisthēsan 13o de apokritheis eipen pasa phuteia ēn ouk ephuteusen o patēr mou o ouranios ekrizōthēsetai 14aphete autous odēgoi eisin tuphloi tuphlōn tuphlos de tuphlon ean odēgē amphoteroi eis bothunon pesountai

15apokritheis de o petros eipen autō phrason ēmin tēn parabolēn tautēn 16o de iēsous eipen akmēn kai umeis asunetoi este 17oupō noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis tēn koilian chōrei kai eis aphedrōna ekballetai 18ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek tēs kardias exerchetai kakeina koinoi ton anthrōpon 19ek gar tēs kardias exerchontai dialogismoi ponēroi phonoi moicheiai porneiai klopai pseudomarturiai blasphēmiai 20tauta estin ta koinounta ton anthrōpon to de aniptois chersin phagein ou koinoi ton anthrōpon

21kai exelthōn ekeithen o iēsous anechōrēsen eis ta merē turou kai sidōnos 22kai idou gunē chananaia apo tōn oriōn ekeinōn exelthousa ekraugasen autō legousa eleēson me kurie uie dabid ē thugatēr mou kakōs daimonizetai 23o de ouk apekrithē autē logon kai proselthontes oi mathētai autou ērōtōn auton legontes apoluson autēn oti krazei opisthen ēmōn 24o de apokritheis eipen ouk apestalēn ei mē eis ta probata ta apolōlota oikou israēl 25ē de elthousa prosekunei autō legousa kurie boēthei moi 26o de apokritheis eipen ouk estin kalon labein ton arton tōn teknōn kai balein tois kunariois 27ē de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esthiei apo tōn psichiōn tōn piptontōn apo tēs trapezēs tōn kuriōn autōn 28tote apokritheis o iēsous eipen autē ō gunai megalē sou ē pistis genēthētō soi ōs theleis kai iathē ē thugatēr autēs apo tēs ōras ekeinēs

29kai metabas ekeithen o iēsous ēlthen para tēn thalassan tēs galilaias kai anabas eis to oros ekathēto ekei 30kai prosēlthon autō ochloi polloi echontes meth eautōn chōlous tuphlous kōphous kullous kai eterous pollous kai erripsan autous para tous podas tou iēsou kai etherapeusen autous 31ōste tous ochlous thaumasai blepontas kōphous lalountas kullous ugieis chōlous peripatountas kai tuphlous blepontas kai edoxasan ton theon israēl

32o de iēsous proskalesamenos tous mathētas autou eipen splanchnizomai epi ton ochlon oti ēdē ēmeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin kai apolusai autous nēsteis ou thelō mēpote ekluthōsin en tē odō 33kai legousin autō oi mathētai autou pothen ēmin en erēmia artoi tosoutoi ōste chortasai ochlon tosouton 34kai legei autois o iēsous posous artous echete oi de eipon epta kai oliga ichthudia 35kai ekeleusen tois ochlois anapesein epi tēn gēn 36kai labōn tous epta artous kai tous ichthuas eucharistēsas eklasen kai edōken tois mathētais autou oi de mathētai tō ochlō 37kai ephagon pantes kai echortasthēsan kai ēran to perisseuon tōn klasmatōn epta spuridas plēreis 38oi de esthiontes ēsan tetrakischilioi andres chōris gunaikōn kai paidiōn

39kai apolusas tous ochlous enebē eis to ploion kai ēlthen eis ta oria magdala

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 14
Top of Page
Top of Page