KATA MATTHAION 14
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1en ekeinō tō kairō ēkousen ērōdēs o tetrarchēs tēn akoēn iēsou 2kai eipen tois paisin autou outos estin iōannēs o baptistēs autos ēgerthē apo tōn nekrōn kai dia touto ai dunameis energousin en autō

3o gar ērōdēs kratēsas ton iōannēn edēsen auton kai etheto en phulakē dia ērōdiada tēn gunaika philippou tou adelphou autou 4elegen gar autō o iōannēs ouk exestin soi echein autēn 5kai thelōn auton apokteinai ephobēthē ton ochlon oti ōs prophētēn auton eichon

6genesiōn de agomenōn tou ērōdou ōrchēsato ē thugatēr tēs ērōdiados en tō mesō kai ēresen tō ērōdē 7othen meth orkou ōmologēsen autē dounai o ean aitēsētai 8ē de probibastheisa upo tēs mētros autēs dos moi phēsin ōde epi pinaki tēn kephalēn iōannou tou baptistou 9kai elupēthē o basileus dia de tous orkous kai tous sunanakeimenous ekeleusen dothēnai 10kai pempsas apekephalisen ton iōannēn en tē phulakē 11kai ēnechthē ē kephalē autou epi pinaki kai edothē tō korasiō kai ēnenken tē mētri autēs 12kai proselthontes oi mathētai autou ēran to sōma kai ethapsan auto kai elthontes apēngeilan tō iēsou

13kai akousas o iēsous anechōrēsen ekeithen en ploiō eis erēmon topon kat idian kai akousantes oi ochloi ēkolouthēsan autō pezē apo tōn poleōn 14kai exelthōn o iēsous eiden polun ochlon kai esplanchnisthē ep autous kai etherapeusen tous arrōstous autōn

15opsias de genomenēs prosēlthon autō oi mathētai autou legontes erēmos estin o topos kai ē ōra ēdē parēlthen apoluson tous ochlous ina apelthontes eis tas kōmas agorasōsin eautois brōmata 16o de iēsous eipen autois ou chreian echousin apelthein dote autois umeis phagein 17oi de legousin autō ouk echomen ōde ei mē pente artous kai duo ichthuas 18o de eipen pherete moi autous ōde 19kai keleusas tous ochlous anaklithēnai epi tous chortous kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai klasas edōken tois mathētais tous artous oi de mathētai tois ochlois 20kai ephagon pantes kai echortasthēsan kai ēran to perisseuon tōn klasmatōn dōdeka kophinous plēreis 21oi de esthiontes ēsan andres ōsei pentakischilioi chōris gunaikōn kai paidiōn

22kai eutheōs ēnankasen o iēsous tous mathētas autou embēnai eis to ploion kai proagein auton eis to peran eōs ou apolusē tous ochlous 23kai apolusas tous ochlous anebē eis to oros kat idian proseuxasthai opsias de genomenēs monos ēn ekei 24to de ploion ēdē meson tēs thalassēs ēn basanizomenon upo tōn kumatōn ēn gar enantios o anemos 25tetartē de phulakē tēs nuktos apēlthen pros autous o iēsous peripatōn epi tēs thalassēs 26kai idontes auton oi mathētai epi tēn thalassan peripatounta etarachthēsan legontes oti phantasma estin kai apo tou phobou ekraxan 27eutheōs de elalēsen autois o iēsous legōn tharseite egō eimi mē phobeisthe

28apokritheis de autō o petros eipen kurie ei su ei keleuson me pros se elthein epi ta udata 29o de eipen elthe kai katabas apo tou ploiou o petros periepatēsen epi ta udata elthein pros ton iēsoun 30blepōn de ton anemon ischuron ephobēthē kai arxamenos katapontizesthai ekraxen legōn kurie sōson me 31eutheōs de o iēsous ekteinas tēn cheira epelabeto autou kai legei autō oligopiste eis ti edistasas 32kai embantōn autōn eis to ploion ekopasen o anemos 33oi de en tō ploiō elthontes prosekunēsan autō legontes alēthōs theou uios ei

34kai diaperasantes ēlthon eis tēn gēn gennēsaret 35kai epignontes auton oi andres tou topou ekeinou apesteilan eis olēn tēn perichōron ekeinēn kai prosēnenkan autō pantas tous kakōs echontas 36kai parekaloun auton ina monon apsōntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi ēpsanto diesōthēsan

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 13
Top of Page
Top of Page