Matthew 16:21
New International Version
From that time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life.

New Living Translation
From then on Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem, and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead.

English Standard Version
From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised.

Berean Study Bible
From that time on Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and scribes, and that He must be killed and on the third day be raised to life.

New American Standard Bible
From that time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised up on the third day.

King James Bible
From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

Holman Christian Standard Bible
From then on Jesus began to point out to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders, chief priests, and scribes, be killed, and be raised the third day.

International Standard Version
From that time on, Jesus began to show his disciples that he would have to go to Jerusalem and suffer a great deal because of the elders, the high priests, and the scribes. Then he would be killed, but on the third day he would be raised.

NET Bible
From that time on Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and experts in the law, and be killed, and on the third day be raised.

Aramaic Bible in Plain English
And from then Yeshua began to inform his disciples that he was prepared to go to Jerusalem and he would suffer many things from the Elders and from the Chief Priests and the Scribes and he would be murdered, and the third day he would rise.

GOD'S WORD® Translation
From that time on Jesus began to inform his disciples that he had to go to Jerusalem. There he would have to suffer a lot because of the leaders, chief priests, and scribes. He would be killed, but on the third day he would be brought back to life.

Jubilee Bible 2000
From that time forth Jesus began to declare unto his disciples, how it was expedient for him to go unto Jerusalem and to suffer many things of the elders and the princes of the priests and of the scribes and to be killed and to be raised again the third day.

King James 2000 Bible
From that time forth began Jesus to show unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

American King James Version
From that time forth began Jesus to show to his disciples, how that he must go to Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

American Standard Version
From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

Douay-Rheims Bible
From that time Jesus began to shew to his disciples, that he must go to Jerusalem, and suffer many things from the ancients and scribes and chief priests, and be put to death, and the third day rise again.

Darby Bible Translation
From that time Jesus began to shew to his disciples that he must go away to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised.

English Revised Version
From that time began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

Webster's Bible Translation
From that time forth Jesus began to show to his disciples, that he must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests, and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

Weymouth New Testament
From this time Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer much cruelty from the Elders and the High Priests and the Scribes, and be put to death, and on the third day be raised to life again.

World English Bible
From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

Young's Literal Translation
From that time began Jesus to shew to his disciples that it is necessary for him to go away to Jerusalem, and to suffer many things from the elders, and chief priests, and scribes, and to be put to death, and the third day to rise.

Mattheus 16:21 Afrikaans PWL
Van toe af aan het Yeshua begin om Sy studentevolgelinge in te lig dat Hy voorbereid is om na Yerushalayim te gaan en dat hy baie sal moet ly deur die oudstes, die leierpriesters en die leraars van die wet en vermoor sal word en op die derde dag sal opstaan.

Mateu 16:21 Albanian
Që nga ai çast Jezusi filloi t'u sqarojë dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të pleqve, të krerëve të priftërinjve dhe të skribëve, se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë.

ﻣﺘﻰ 16:21 Arabic: Smith & Van Dyke
من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:21 Armenian (Western): NT
Այդ ատենէն ետք Յիսուս ցոյց տուաւ իր աշակերտներուն թէ պէտք էր որ երթար Երուսաղէմ, շատ չարչարանքներ կրէր երէցներէն, քահանայապետներէն եւ դպիրներէն, սպաննուէր ու յարութիւն առնէր երրորդ օրը:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  16:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduandanic has cedin Iesus bere discipuluey declaratzen, ecen behar çuela ioan Ierusalemera, eta anhitz suffritu Ancianoetaric eta Sacrificadore principaletaric, eta Scribetaric, eta heriotara eman behar cela, eta hereneco egunean, resuscitatu.

Dyr Mathäus 16:21 Bavarian
Von daadl an fieng dyr Iesen an, yn seine Jünger klaarzmachen, däß yr auf Ruslham geen und von de Dietwärt, Hoohpriester und Eewärt vil dyrleidn müesseb. Eer werdeb umbrungen, gaaheb aber eyn n drittn Tag dyrsteen.

Матей 16:21 Bulgarian
От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
從那時候起,耶穌開始向他的門徒們指示他必須到耶路撒冷去,經受長老們、祭司長們和經文士們的很多苦害,並且被殺,然後在第三天要復活。

中文标准译本 (CSB Simplified)
从那时候起,耶稣开始向他的门徒们指示他必须到耶路撒冷去,经受长老们、祭司长们和经文士们的很多苦害,并且被杀,然后在第三天要复活。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
從此,耶穌才指示門徒,他必須上耶路撒冷去,受長老、祭司長、文士許多的苦,並且被殺,第三日復活。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
从此,耶稣才指示门徒,他必须上耶路撒冷去,受长老、祭司长、文士许多的苦,并且被杀,第三日复活。

馬 太 福 音 16:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
從 此 , 耶 穌 才 指 示 門 徒 , 他 必 須 上 耶 路 撒 冷 去 , 受 長 老 、 祭 司 長 、 文 士 許 多 的 苦 , 並 且 被 殺 , 第 三 日 復 活 。

馬 太 福 音 16:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
从 此 , 耶 稣 才 指 示 门 徒 , 他 必 须 上 耶 路 撒 冷 去 , 受 长 老 、 祭 司 长 、 文 士 许 多 的 苦 , 并 且 被 杀 , 第 三 日 复 活 。

Evanðelje po Mateju 16:21 Croatian Bible
Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.

Matouš 16:21 Czech BKR
A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.

Matthæus 16:21 Danish
Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gaa til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.

Mattheüs 16:21 Dutch Staten Vertaling
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

Westcott and Hort 1881
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο [ὁ] Ἰησοῦς (Χριστὸς) δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

Greek Orthodox Church 1904
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

Tischendorf 8th Edition
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
απο τοτε ηρξατο ιησους χριστος δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον εις ιεροσολυμα απελθειν και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον εις ιεροσολυμα απελθειν και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

Stephanus Textus Receptus 1550
απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Απο τοτε ηρξατο ο Ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις Ιεροσολυμα, και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων, και αποκτανθηναι, και τη τριτη ημερα εγερθηναι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
απο τοτε ηρξατο ο ιησους δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον απελθειν εις ιεροσολυμα και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
απο τοτε ηρξατο {VAR1: ιησους χριστος } {VAR2: ο ιησους } δεικνυειν τοις μαθηταις αυτου οτι δει αυτον εις ιεροσολυμα απελθειν και πολλα παθειν απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Apo tote ērxato Iēsous Christos deiknyein tois mathētais autou hoti dei auton eis Hierosolyma apelthein kai polla pathein apo tōn presbyterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē hēmera egerthēnai.

Apo tote erxato Iesous Christos deiknyein tois mathetais autou hoti dei auton eis Hierosolyma apelthein kai polla pathein apo ton presbyteron kai archiereon kai grammateon kai apoktanthenai kai te trite hemera egerthenai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
APO TOTE ērxato Iēsous Christos deiknyein tois mathētais autou hoti dei auton eis Ierosolyma apelthein kai polla pathein apo tōn presbyterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē hēmera egerthēnai.

APO TOTE erxato Iesous Christos deiknyein tois mathetais autou hoti dei auton eis Ierosolyma apelthein kai polla pathein apo ton presbyteron kai archiereon kai grammateon kai apoktanthenai kai te trite hemera egerthenai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
apo tote ērxato o iēsous deiknuein tois mathētais autou oti dei auton eis ierosoluma apelthein kai polla pathein apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai

apo tote Erxato o iEsous deiknuein tois mathEtais autou oti dei auton eis ierosoluma apelthein kai polla pathein apo tOn presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE tritE Emera egerthEnai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
apo tote ērxato o iēsous deiknuein tois mathētais autou oti dei auton apelthein eis ierosoluma kai polla pathein apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai

apo tote Erxato o iEsous deiknuein tois mathEtais autou oti dei auton apelthein eis ierosoluma kai polla pathein apo tOn presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE tritE Emera egerthEnai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
apo tote ērxato o iēsous deiknuein tois mathētais autou oti dei auton apelthein eis ierosoluma kai polla pathein apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai

apo tote Erxato o iEsous deiknuein tois mathEtais autou oti dei auton apelthein eis ierosoluma kai polla pathein apo tOn presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE tritE Emera egerthEnai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
apo tote ērxato o iēsous deiknuein tois mathētais autou oti dei auton apelthein eis ierosoluma kai polla pathein apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai

apo tote Erxato o iEsous deiknuein tois mathEtais autou oti dei auton apelthein eis ierosoluma kai polla pathein apo tOn presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE tritE Emera egerthEnai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:21 Westcott/Hort - Transliterated
apo tote ērxato iēsous christos deiknuein tois mathētais autou oti dei auton eis ierosoluma apelthein kai polla pathein apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai

apo tote Erxato iEsous christos deiknuein tois mathEtais autou oti dei auton eis ierosoluma apelthein kai polla pathein apo tOn presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE tritE Emera egerthEnai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
apo tote ērxato {WH: iēsous christos } {UBS4: o iēsous } deiknuein tois mathētais autou oti dei auton eis ierosoluma apelthein kai polla pathein apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai

apo tote Erxato {WH: iEsous christos} {UBS4: o iEsous} deiknuein tois mathEtais autou oti dei auton eis ierosoluma apelthein kai polla pathein apo tOn presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE tritE Emera egerthEnai

Máté 16:21 Hungarian: Karoli
Ettõl fogva kezdé Jézus jelenteni az õ tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektõl és a fõpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.

La evangelio laŭ Mateo 16:21 Esperanto
De post tiu tempo Jesuo komencis montri al siaj discxiploj, ke li devas iri al Jerusalem, kaj multe suferi cxe la pliagxuloj kaj cxefpastroj kaj skribistoj, kaj esti mortigita, kaj la trian tagon relevigxi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 16:21 Finnish: Bible (1776)
Siitä ajasta rupesi Jesus julistamaan opetuslapsillensa, että hänen piti Jerusalemiin menemän, ja paljon vanhimmilta ja pappein päämiehiltä ja kirjanoppineilta kärsimän, ja tapettaman, ja kolmantena päivänä ylösnouseman.

Matthieu 16:21 French: Darby
Des lors Jesus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allat à Jerusalem, et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il fut ressuscite le troisieme jour.

Matthieu 16:21 French: Louis Segond (1910)
Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.

Matthieu 16:21 French: Martin (1744)
Dès lors Jésus commença à déclarer à ses Disciples, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, et qu'il y souffrît beaucoup de la part des Anciens, et des principaux Sacrificateurs, et des Scribes; et qu'il y fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.

Matthaeus 16:21 German: Modernized
Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müßte hin gen Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.

Matthaeus 16:21 German: Luther (1912)
Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müßte hin gen Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.

Matthaeus 16:21 German: Textbibel (1899)
Von da an begann Jesus seinen Jüngern darzulegen, daß er müsse nach Jerusalem ziehen und viel leiden von den Aeltesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden.

Matteo 16:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
Da quell’ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrir molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed esser ucciso, e risuscitare il terzo giorno.

Matteo 16:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Da quell’ora Gesù cominciò a dichiarare a’ suoi discepoli, che gli conveniva andare in Gerusalemme, e sofferir molte cose dagli anziani, e da’ principali sacerdoti, e dagli Scribi, ed essere ucciso, e risuscitare nel terzo giorno.

MATIUS 16:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Daripada masa itu mulailah Yesus menyatakan kepada murid-murid-Nya, bahwa Ia wajib pergi ke Yeruzalem, lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua, dan daripada kepala imam dan ahli Taurat, sehingga dibunuh, kemudian Ia bangkit pula pada hari yang ketiga.

Matthew 16:21 Kabyle: NT
Seg imiren, Sidna Ɛisa yebda issefham i inelmaden-is belli ilaq ad yali ɣer temdint n Lquds, anda ara yenneɛtab aṭas ger ifassen n lmuqedmin akk-d lɛulama n ccariɛa ad ḥekmen fell-as s lmut, ass wis tlata a d-iḥyu si ger lmegtin.

마태복음 16:21 Korean
이 때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제 삼일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치시니

Matthaeus 16:21 Latin: Vulgata Clementina
Exinde cœpit Jesus ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire Jerosolymam, et multa pati a senioribus, et scribis, et principibus sacerdotum, et occidi, et tertia die resurgere.

Sv. Matejs 16:21 Latvian New Testament
No tā laika Jēzus sāka skaidrot saviem mācekļiem, ka Viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem un rakstu mācītājiem, un augstajiem priesteriem, un tikt nonāvētam, un trešajā dienā augšāmcelties.

Evangelija pagal Matà 16:21 Lithuanian
Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad Jis turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir Rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.

Matthew 16:21 Maori
No reira mai ano i timata ai a Ihu te whakaatu ki ana akonga, kua takoto te tikanga kia haere ia ki Hiruharama, a he maha nga mamae e mamae ai ia i nga kaumatua, i nga tohunga nui, i nga karaipi, a ka whakamatea ia, a hei te toru o nga ra ka ara.

Matteus 16:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulde gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og slåes ihjel, og opstå på den tredje dag.

Mateo 16:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.

Mateo 16:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a Sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.

Mateo 16:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.

Mateo 16:21 Spanish: Reina Valera 1909
Desde aquel tiempo comenzó Jesús á declarar á sus discípulos que le convenía ir á Jerusalem, y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.

Mateo 16:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.

Mateus 16:21 Bíblia King James Atualizada Português
A partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.

Mateus 16:21 Portugese Bible
Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse.   

Matei 16:21 Romanian: Cornilescu
De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrînilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorît, şi că a treia zi are să învieze.

От Матфея 16:21 Russian: Synodal Translation (1876)
С того времени Иисус начал открыватьученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.

От Матфея 16:21 Russian koi8r
С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.

Matthew 16:21 Shuar New Testament
Nuyß Jesus juna unuiniatan nankammiayi. "Wi JerusarΘnnum wΘtiniaitjai. Nui Israer-shuara uuntrisha, Israer-patri uuntrisha, Israer-shuara jintinniurisha ti Wßitkiarsartatui. Nuyß mantuawartatui T·rasha Menainti· tsawantai nantaktiatjai."

Matteus 16:21 Swedish (1917)
Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bliva dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen.

Matayo 16:21 Swahili NT
Tangu wakati huo Yesu alianza kuwajulisha waziwazi wanafunzi wake: "Ni lazima mimi niende Yerusalemu, na huko nikapate mateso mengi yatakayosababishwa na wazee, makuhani wakuu na walimu wa Sheria. Nitauawa, na siku ya tatu nitafufuliwa."

Mateo 16:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Mula ng panahong yao'y nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kaniyang mga alagad, na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem, at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin, at muling ibangon sa ikatlong araw.

Ǝlinjil wa n Matta 16:21 Tawallamat Tamajaq NT
A obazan ɣur ǝzǝl wen, ǝnta ad iggaz Ɣaysa šin ǝsǝssǝgri ǝn nǝttulab-net as iwâr-tu iki ǝn Yerusalam, y ad agu alɣazab aggen, a das-z-agin muzaran ǝn Kǝl-Ǝlyǝhud, ǝd muzaran ǝn limaman, ǝd musanan n Ǝttawret, tǝwǝggin man-net, inkǝr-du deɣ daɣ tǝmattant ǝzǝl wa n karad.

มัทธิว 16:21 Thai: from KJV
ตั้งแต่เวลานั้นมา พระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ จนต้องถูกประหารเสีย แต่ในวันที่สามจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่

Matta 16:21 Turkish
Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalime gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.

Матей 16:21 Ukrainian: NT
З того часу почав Ісус виявляти ученикам своїм, що мусить ійти в Єрусалим, і багато терпіти од старших, та архиєреїв, та письменників, і бути вбитим, і встати третього дня.

Matthew 16:21 Uma New Testament
Ntepu'u ngkai tempo toe, Yesus mpakanoto hi ana'guru-na napa to kana jadi' hi woto-na. Na'uli' -raka: "Kana hilou-a hi Yerusalem. Hi ria mpai' totu'a ngata, imam pangkeni hante guru-guru agama mpobalinai' -a pai' mposesa' -a. Rapatehi-a mpai', aga hi eo katolu-na tuwu' nculii' moto-a."

Ma-thi-ô 16:21 Vietnamese (1934)
Từ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.

Matthew 16:20
Top of Page
Top of Page