Matthew 18:18
New International Version
"Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.

New Living Translation
"I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven.

English Standard Version
Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.

Berean Study Bible
Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.

New American Standard Bible
"Truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven; and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven.

King James Bible
Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

Holman Christian Standard Bible
I assure you: Whatever you bind on earth is already bound in heaven, and whatever you loose on earth is already loosed in heaven.

International Standard Version
"I tell all of you with certainty, whatever you prohibit on earth will have been prohibited in heaven, and whatever you permit on earth will have been permitted in heaven.

NET Bible
"I tell you the truth, whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you release on earth will have been released in heaven.

Aramaic Bible in Plain English
And truly I say to you, everything whatsoever you will bind in the earth will have been bound in Heaven, and anything that you will release in the earth will have been released in Heaven.

GOD'S WORD® Translation
I can guarantee this truth: Whatever you imprison, God will imprison. And whatever you set free, God will set free.

Jubilee Bible 2000
Verily I say unto you, Whatever ye shall bind on earth shall be bound in the heaven; and whatever ye shall loose on earth shall be loosed in the heaven.

King James 2000 Bible
Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be what has been bound in heaven: and whatsoever you shall loose on earth shall be what has been loosed in heaven.

American King James Version
Truly I say to you, Whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven.

American Standard Version
Verily I say unto you, what things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

Douay-Rheims Bible
Amen I say to you, whatsoever you shall bind upon earth, shall be bound also in heaven; and whatsoever you shall loose upon earth, shall be loosed also in heaven.

Darby Bible Translation
Verily I say to you, Whatsoever ye shall bind on the earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on the earth shall be loosed in heaven.

English Revised Version
Verily I say unto you, What things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

Webster's Bible Translation
Verily I say to you, Whatever ye shall bind on earth, shall be bound in heaven: and whatever ye shall loose on earth, shall be loosed in heaven.

Weymouth New Testament
I solemnly tell you that whatever you as a Church bind on earth will in Heaven be held as bound, and whatever you loose on earth will in Heaven be held to be loosed.

World English Bible
Most certainly I tell you, whatever things you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever things you release on earth will have been released in heaven.

Young's Literal Translation
'Verily I say to you, Whatever things ye may bind upon the earth shall be having been bound in the heavens, and whatever things ye may loose on the earth shall be having been loosed in the heavens.

Mattheus 18:18 Afrikaans PWL
Waarlik Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde vasbind, sal vasgebind wees, soos dit reeds in die hemel is en alles wat julle op die aarde losmaak, sal losgemaak wees, soos dit reeds in die hemel is.

Mateu 18:18 Albanian
Në të vërtetë ju them se gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe në qiell; dhe gjitha gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe në qiell.

ﻣﺘﻰ 18:18 Arabic: Smith & Van Dyke
الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء. وكل ما تحلّونه على الارض يكون محلولا في السماء.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:18 Armenian (Western): NT
Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Ի՛նչ որ կապէք երկրի վրայ՝ կապուած պիտի ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ի՛նչ որ արձակէք երկրի վրայ՝ արձակուած պիտի ըլլայ երկինքի մէջ”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  18:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eguiaz erraiten drauçuet, cer-ere lothuren baituçue lurrean, lothua içanen da ceruän: eta cer-ere lachaturen baituçue lurrean, lachatua içanen da ceruän.

Dyr Mathäus 18:18 Bavarian
Dös schlag i enk dar: Allss, wasß auf Erdn binddtß, gaat aau in n Himml bunddn sein, und allss, wasß auf Erdn loestß, gaat aau in n Himml gloest sein.

Матей 18:18 Bulgarian
Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我確實地告訴你們:你們在地上所捆綁的,在天上將是已經被捆綁了的;你們在地上所釋放的,在天上將是被釋放了的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我确实地告诉你们:你们在地上所捆绑的,在天上将是已经被捆绑了的;你们在地上所释放的,在天上将是被释放了的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我實在告訴你們:凡你們在地上所捆綁的,在天上也要捆綁;凡你們在地上所釋放的,在天上也要釋放。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我实在告诉你们:凡你们在地上所捆绑的,在天上也要捆绑;凡你们在地上所释放的,在天上也要释放。

馬 太 福 音 18:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 實 在 告 訴 你 們 , 凡 你 們 在 地 上 所 捆 綁 的 , 在 天 上 也 要 捆 綁 ; 凡 你 們 在 地 上 所 釋 放 的 , 在 天 上 也 要 釋 放 。

馬 太 福 音 18:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 实 在 告 诉 你 们 , 凡 你 们 在 地 上 所 捆 绑 的 , 在 天 上 也 要 捆 绑 ; 凡 你 们 在 地 上 所 释 放 的 , 在 天 上 也 要 释 放 。

Evanðelje po Mateju 18:18 Croatian Bible
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Matouš 18:18 Czech BKR
Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.

Matthæus 18:18 Danish
Sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I binde paa Jorden, skal være bundet i Himmelen; og hvad som helst I løse paa Jorden, skal være løst i Himmelen.

Mattheüs 18:18 Dutch Staten Vertaling
Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.

Nestle Greek New Testament 1904
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.

Westcott and Hort 1881
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

Greek Orthodox Church 1904
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

Tischendorf 8th Edition
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν ουρανω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν ουρανω

Stephanus Textus Receptus 1550
αμην λεγω υμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν τω ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν τω ουρανω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν, οσα εαν δησητε επι της γης, εσται δεδεμενα εν τω ουρανω· και οσα εαν λυσητε επι της γης, εσται λελυμενα εν τω ουρανω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν τω ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν τω ουρανω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν ουρανω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Amēn legō hymin, hosa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en ouranō, kai hosa ean lysēte epi tēs gēs estai lelymena en ouranō.

Amen lego hymin, hosa ean desete epi tes ges estai dedemena en ourano, kai hosa ean lysete epi tes ges estai lelymena en ourano.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Amēn legō hymin, hosa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en ouranō kai hosa ean lysēte epi tēs gēs estai lelymena en ouranō.

Amen lego hymin, hosa ean desete epi tes ges estai dedemena en ourano kai hosa ean lysete epi tes ges estai lelymena en ourano.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
amēn legō umin osa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en ouranō kai osa ean lusēte epi tēs gēs estai lelumena en ouranō

amEn legO umin osa ean dEsEte epi tEs gEs estai dedemena en ouranO kai osa ean lusEte epi tEs gEs estai lelumena en ouranO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
amēn legō umin osa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en tō ouranō kai osa ean lusēte epi tēs gēs estai lelumena en tō ouranō

amEn legO umin osa ean dEsEte epi tEs gEs estai dedemena en tO ouranO kai osa ean lusEte epi tEs gEs estai lelumena en tO ouranO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
amēn legō umin osa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en tō ouranō kai osa ean lusēte epi tēs gēs estai lelumena en tō ouranō

amEn legO umin osa ean dEsEte epi tEs gEs estai dedemena en tO ouranO kai osa ean lusEte epi tEs gEs estai lelumena en tO ouranO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
amēn legō umin osa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en tō ouranō kai osa ean lusēte epi tēs gēs estai lelumena en tō ouranō

amEn legO umin osa ean dEsEte epi tEs gEs estai dedemena en tO ouranO kai osa ean lusEte epi tEs gEs estai lelumena en tO ouranO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:18 Westcott/Hort - Transliterated
amēn legō umin osa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en ouranō kai osa ean lusēte epi tēs gēs estai lelumena en ouranō

amEn legO umin osa ean dEsEte epi tEs gEs estai dedemena en ouranO kai osa ean lusEte epi tEs gEs estai lelumena en ouranO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
amēn legō umin osa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en ouranō kai osa ean lusēte epi tēs gēs estai lelumena en ouranō

amEn legO umin osa ean dEsEte epi tEs gEs estai dedemena en ouranO kai osa ean lusEte epi tEs gEs estai lelumena en ouranO

Máté 18:18 Hungarian: Karoli
Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

La evangelio laŭ Mateo 18:18 Esperanto
Vere mi diras al vi, ke cxio, kion vi ligos sur la tero, estos ligita en la cxielo; kaj cxio, kion vi malligos sur la tero, estos malligita en la cxielo.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:18 Finnish: Bible (1776)
Totisesti sanon minä teille: kaikki, mitä te maan päällä sidotte, pitää myös oleman sidotut taivaissa: ja kaikki, mitä te päästätte maan päällä, pitää myös oleman päästetyt taivaassa.

Matthieu 18:18 French: Darby
En verite, je vous dis: Tout ce que vous lierez sur la terre sera lie dans le ciel, et tout ce que vous delierez sur la terre sera delie dans le ciel.

Matthieu 18:18 French: Louis Segond (1910)
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.

Matthieu 18:18 French: Martin (1744)
En vérité je vous dis, que tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel; et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans le ciel.

Matthaeus 18:18 German: Modernized
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.

Matthaeus 18:18 German: Luther (1912)
Wahrlich ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.

Matthaeus 18:18 German: Textbibel (1899)
Wahrlich, ich sage euch, was ihr bindet auf der Erde, wird im Himmel gebunden sein, und was ihr löset auf der Erde, wird im Himmel gelöst sein.

Matteo 18:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra, saranno legate nel cielo; e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra, saranno sciolte nel cielo.

Matteo 18:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io vi dico in verità, che tutte le cose che voi avrete legate sopra la terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sopra la terra saranno sciolte nel cielo.

MATIUS 18:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang apa yang kamu ikat di atas bumi, itulah terikat kelak di surga, dan barang apa yang kamu orak di atas bumi, itu pun terorak kelak di surga.

Matthew 18:18 Kabyle: NT
A wen-iniɣ tideț : ayen akk ara teqnem neɣ iwumi ara tserrḥem di ddunit, ad yețwaqbel deg igenwan.

마태복음 18:18 Korean
진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라

Matthaeus 18:18 Latin: Vulgata Clementina
Amen dico vobis, quæcumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in cælo : et quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in cælo.

Sv. Matejs 18:18 Latvian New Testament
Patiesi es jums saku: ko jūs virs zemes saistīsiet, tas būs saistīts arī debesīs; un ko jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs.

Evangelija pagal Matà 18:18 Lithuanian
Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje”.

Matthew 18:18 Maori
He pono taku e mea nei ki a koutou, Ko a koutou e here ai i te whenua e herea ano ki te rangi: ko a koutou e wewete ai i te whenua e wetekia ano ki te rangi.

Matteus 18:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sannelig sier jeg eder: Alt det I binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det I løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Mateo 18:18 Spanish: La Biblia de las Américas
En verdad os digo: todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

Mateo 18:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"En verdad les digo, que todo lo que ustedes aten en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desaten en la tierra, será desatado en el cielo.

Mateo 18:18 Spanish: Reina Valera Gómez
De cierto os digo: Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

Mateo 18:18 Spanish: Reina Valera 1909
De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo.

Mateo 18:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo.

Mateus 18:18 Bíblia King James Atualizada Português
Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu.

Mateus 18:18 Portugese Bible
Em verdade vos digo: Tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu; e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu.   

Matei 18:18 Romanian: Cornilescu
Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pămînt, va fi legat în cer; şi orice veţi deslega pe pămînt, va fi deslegat în cer.

От Матфея 18:18 Russian: Synodal Translation (1876)
Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.

От Матфея 18:18 Russian koi8r
Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.

Matthew 18:18 Shuar New Testament
`Nekasan Tßjarme, ju nunkanam suritiam nu nayaimpinmasha suritniaktatui. Tura ju nunkanam tsankateam nu nayaimpinmasha tsankatnaktatui.'

Matteus 18:18 Swedish (1917)
Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen.

Matayo 18:18 Swahili NT
Nawaambieni kweli, mtakachofunga duniani kitafungwa mbinguni, na mtakachofungua duniani kitafunguliwa mbinguni.

Mateo 18:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit: at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

Ǝlinjil wa n Matta 18:18 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as arat kul wa tǝssǝxramam daɣ ǝddǝnet ta, wǝdi ijǝnnawan da a daɣ-san ixram. Amaran wa tǝssǝxlalam daɣ ǝddǝnet ta, wǝdi ijǝnnawan da a daɣ-san ixlal.

มัทธิว 18:18 Thai: from KJV
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า สิ่งสารพัดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์

Matta 18:18 Turkish
‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak.

Матей 18:18 Ukrainian: NT
Істино глаголю вам: Що звяжете на землї, буде звязане на небі; а що розвяжете на землї, буде розвязане на небі.

Matthew 18:18 Uma New Testament
Penonoi-koi! Napa to nibotuhi hi dunia', tetu wo'o to nabotuhi Alata'ala hi rala suruga: Ane koi' mpo'uli' neo', Alata'ala-mi to mpo'uli' neo'. Ane koi' mpo'uli' ma'ala moto, Alata'ala-mi to mpo'uli' ma'ala moto.

Ma-thi-ô 18:18 Vietnamese (1934)
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.

Matthew 18:17
Top of Page
Top of Page