KATA MATTHAION 18
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1en ekeinē tē ōra prosēlthon oi mathētai tō iēsou legontes tis ara meizōn estin en tē basileia tōn ouranōn 2kai proskalesamenos o iēsous paidion estēsen auto en mesō autōn 3kai eipen amēn legō umin ean mē straphēte kai genēsthe ōs ta paidia ou mē eiselthēte eis tēn basileian tōn ouranōn 4ostis oun tapeinōsē eauton ōs to paidion touto outos estin o meizōn en tē basileia tōn ouranōn 5kai os ean dexētai paidion toiouton en epi tō onomati mou eme dechetai 6os d an skandalisē ena tōn mikrōn toutōn tōn pisteuontōn eis eme sumpherei autō ina kremasthē mulos onikos epi ton trachēlon autou kai katapontisthē en tō pelagei tēs thalassēs

7ouai tō kosmō apo tōn skandalōn anankē gar estin elthein ta skandala plēn ouai tō anthrōpō ekeinō di ou to skandalon erchetai

8ei de ē cheir sou ē o pous sou skandalizei se ekkopson auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn chōlon ē kullon ē duo cheiras ē duo podas echonta blēthēnai eis to pur to aiōnion 9kai ei o ophthalmos sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monophthalmon eis tēn zōēn eiselthein ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros

10orate mē kataphronēsēte enos tōn mikrōn toutōn legō gar umin oti oi angeloi autōn en ouranois dia pantos blepousin to prosōpon tou patros mou tou en ouranois ēlthen gar o uios tou anthrōpou sōsai to apolōlos

12ti umin dokei ean genētai tini anthrōpō ekaton probata kai planēthē en ex autōn ouchi apheis ta ennenēkontaennea epi ta orē poreutheis zētei to planōmenon 13kai ean genētai eurein auto amēn legō umin oti chairei ep autō mallon ē epi tois ennenēkontaennea tois mē peplanēmenois 14outōs ouk estin thelēma emprosthen tou patros umōn tou en ouranois ina apolētai eis tōn mikrōn toutōn

15ean de amartēsē eis se o adelphos sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou 16ean de mē akousē paralabe meta sou eti ena ē duo ina epi stomatos duo marturōn ē triōn stathē pan rēma 17ean de parakousē autōn eipe tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs 18amēn legō umin osa ean dēsēte epi tēs gēs estai dedemena en tō ouranō kai osa ean lusēte epi tēs gēs estai lelumena en tō ouranō

19palin legō umin oti ean duo umōn sumphōnēsōsin epi tēs gēs peri pantos pragmatos ou ean aitēsōntai genēsetai autois para tou patros mou tou en ouranois 20ou gar eisin duo ē treis sunēgmenoi eis to emon onoma ekei eimi en mesō autōn

21tote proselthōn autō o petros eipen kurie posakis amartēsei eis eme o adelphos mou kai aphēsō autō eōs eptakis 22legei autō o iēsous ou legō soi eōs eptakis all eōs ebdomēkontakis epta

23dia touto ōmoiōthē ē basileia tōn ouranōn anthrōpō basilei os ēthelēsen sunarai logon meta tōn doulōn autou 24arxamenou de autou sunairein prosēnechthē autō eis opheiletēs muriōn talantōn 25mē echontos de autou apodounai ekeleusen auton o kurios autou prathēnai kai tēn gunaika autou kai ta tekna kai panta osa eichen kai apodothēnai 26pesōn oun o doulos prosekunei autō legōn kurie makrothumēson ep emoi kai panta soi apodōsō 27splanchnistheis de o kurios tou doulou ekeinou apelusen auton kai to daneion aphēken autō 28exelthōn de o doulos ekeinos euren ena tōn sundoulōn autou os ōpheilen autō ekaton dēnaria kai kratēsas auton epnigen legōn apodos moi o ti opheileis 29pesōn oun o sundoulos autou eis tous podas autou parekalei auton legōn makrothumēson ep emoi kai panta apodōsō soi 30o de ouk ēthelen alla apelthōn ebalen auton eis phulakēn eōs ou apodō to opheilomenon 31idontes de oi sundouloi autou ta genomena elupēthēsan sphodra kai elthontes diesaphēsan tō kuriō autōn panta ta genomena 32tote proskalesamenos auton o kurios autou legei autō doule ponēre pasan tēn opheilēn ekeinēn aphēka soi epei parekalesas me 33ouk edei kai se eleēsai ton sundoulon sou ōs kai egō se ēleēsa 34kai orgistheis o kurios autou paredōken auton tois basanistais eōs ou apodō pan to opheilomenon autō 35outōs kai o patēr mou o epouranios poiēsei umin ean mē aphēte ekastos tō adelphō autou apo tōn kardiōn umōn ta paraptōmata autōn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Matthew 17
Top of Page
Top of Page