Matthew 18:8
New International Version
If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire.

New Living Translation
So if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It's better to enter eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into eternal fire with both of your hands and feet.

English Standard Version
And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with two hands or two feet to be thrown into the eternal fire.

Berean Study Bible
If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than to have two hands and two feet and be thrown into the eternal fire.

New American Standard Bible
"If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than to have two hands or two feet and be cast into the eternal fire.

King James Bible
Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.

Holman Christian Standard Bible
If your hand or your foot causes your downfall, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or lame, than to have two hands or two feet and be thrown into the eternal fire.

International Standard Version
"So if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life injured or crippled than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire.

NET Bible
If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire.

Aramaic Bible in Plain English
“But if your hand or your foot subverts you, cut it off and cast it from you, for it is better for you that you enter life as lame or as maimed, rather than having two hands or two feet, that you would fall into eternal fire.”

GOD'S WORD® Translation
"If your hand or your foot causes you to lose your faith, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life disabled or injured than to have two hands or two feet and be thrown into everlasting fire.

Jubilee Bible 2000
Therefore if thy hand or thy foot cause thee to fall, cut them off and cast them from thee; it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into eternal fire.

King James 2000 Bible
Therefore if your hand or your foot offend you, cut them off, and cast them from you: it is better for you to enter into life lame or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.

American King James Version
Why if your hand or your foot offend you, cut them off, and cast them from you: it is better for you to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.

American Standard Version
And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.

Douay-Rheims Bible
And if thy hand, or thy foot scandalize thee, cut it off, and cast it from thee. It is better for thee to go into life maimed or lame, than having two hands or two feet, to be cast into everlasting fire.

Darby Bible Translation
And if thy hand or thy foot offend thee, cut it off and cast [it] from thee; it is good for thee to enter into life lame or maimed, [rather] than having two hands or two feet to be cast into eternal fire.

English Revised Version
And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.

Webster's Bible Translation
Wherefore, if thy hand or thy foot causeth thee to sin, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet, to be cast into everlasting fire.

Weymouth New Testament
If your hand or your foot is causing you to fall into sin, cut it off and away with it. It is better for you to enter into Life crippled in hand or foot than to remain in possession of two sound hands or feet but be thrown into the fire of the Ages.

World English Bible
If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off, and cast it from you. It is better for you to enter into life maimed or crippled, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.

Young's Literal Translation
'And if thy hand or thy foot doth cause thee to stumble, cut them off and cast from thee; it is good for thee to enter into the life lame or maimed, rather than having two hands or two feet, to be cast to the fire the age-during.

Mattheus 18:8 Afrikaans PWL
As jou hand of jou voet vir jou ’n struikelblok is, kap dit af en gooi dit weg van jou af (stop dit en laat staan), want dit is vir jou beter om die lewe in te gaan, kreupel of vermink (met minder), as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur te val

Mateu 18:8 Albanian
Tani në qoftë se dora jote ose këmba jote të skandalizohet për mëkat, preje dhe flake nga vetja; është më mirë për ty të hysh në jetë dorëcung ose i çalë, se sa të kesh dy duar dhe dy këmbë dhe të hidhesh në zjarr të përjetshëm.

ﻣﺘﻰ 18:8 Arabic: Smith & Van Dyke
فان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك ان تدخل الحياة اعرج او اقطع من ان تلقى في أتون النار الابدية ولك يدان او رجلان.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:8 Armenian (Western): NT
Ուրեմն եթէ ձեռքդ կամ ոտքդ կը գայթակղեցնէ քեզ, կտրէ՛ զայն ու նետէ՛ քեզմէ. աւելի լաւ է քեզի՝ կա՛ղ կամ պակասաւո՛ր մտնել կեանքը, քան երկու ձեռք կամ երկու ոտք ունենալ եւ նետուիլ յաւիտենական կրակին մէջ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  18:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baldineta eure escuac edo eure oinac trebuca eraciten bahau trenca eçac hura eta iraitzac eureganic, hobe duc hire, mainguric edo escubakoitzdun vicitzean sar adin, ecen ez bi escuac edo bi oinac dituála suco gehennara iraitz adin.

Dyr Mathäus 18:8 Bavarian
Wenn di dein Hand older Fueß gan n Übl verlaitt, naacherd hau s ab und schmeiß s danhin! Lieber geest non als Lemper und Krüppl eyn s Löbn ein, als däßst mit gsunde Glider eyn d Höll gschmissn werst.

Матей 18:8 Bulgarian
Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果你的一隻手或一隻腳使你絆倒,就把它砍下來丟掉!對你來說,缺一隻手或缺一隻腳進入永生,要比手腳雙全被丟進永遠的火裡好多了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果你的一只手或一只脚使你绊倒,就把它砍下来丢掉!对你来说,缺一只手或缺一只脚进入永生,要比手脚双全被丢进永远的火里好多了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
倘若你一隻手或是一隻腳叫你跌倒,就砍下來丟掉!你缺一隻手或是一隻腳進入永生,強如有兩手兩腳被丟在永火裡。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
倘若你一只手或是一只脚叫你跌倒,就砍下来丢掉!你缺一只手或是一只脚进入永生,强如有两手两脚被丢在永火里。

馬 太 福 音 18:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
倘 若 你 一 隻 手 , 或 是 一 隻 腳 , 叫 你 跌 倒 , 就 砍 下 來 丟 掉 。 你 缺 一 隻 手 , 或 是 一 隻 腳 , 進 入 永 生 , 強 如 有 兩 手 兩 腳 被 丟 在 永 火 裡 。

馬 太 福 音 18:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
倘 若 你 一 只 手 , 或 是 一 只 脚 , 叫 你 跌 倒 , 就 砍 下 来 丢 掉 。 你 缺 一 只 手 , 或 是 一 只 脚 , 进 入 永 生 , 强 如 有 两 手 两 脚 被 丢 在 永 火 里 。

Evanðelje po Mateju 18:8 Croatian Bible
Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti bačen u oganj vječni.

Matouš 18:8 Czech BKR
Protož jestliže ruka tvá anebo noha tvá pohoršuje tě, utniž ji a vrz od sebe. Lépe jest tobě do života vjíti kulhavému anebo bezrukému, nežli dvě ruce aneb dvě noze majícímu uvrženu býti do věčného ohně.

Matthæus 18:8 Danish
Men dersom din Haand eller din Fod forarger dig, da hug den af, og kast den fra dig! Det er bedre for dig at gaa lam eller som en Krøbling ind til Livet end at have to Hænder og to Fødder og blive kastet i den evige Ild.

Mattheüs 18:8 Dutch Staten Vertaling
Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden.

Nestle Greek New Testament 1904
Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Westcott and Hort 1881
Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Greek Orthodox Church 1904
εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν ἢ κυλλὸν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Tischendorf 8th Edition
εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλὸν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Stephanus Textus Receptus 1550
Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην κυλλον η χωλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην κυλλον η χωλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

Stephanus Textus Receptus 1550
ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτα και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην χωλον η κυλλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε, εκκοψον αυτα και βαλε απο σου· καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην χωλον η κυλλον, η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτα και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην χωλον η κυλλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν εισελθειν εις την ζωην κυλλον η χωλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ei de hē cheir sou ē ho pous sou skandalizei se, ekkopson auton kai bale apo sou; kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn kyllon ē chōlon, ē dyo cheiras ē dyo podas echonta blēthēnai eis to pyr to aiōnion.

Ei de he cheir sou e ho pous sou skandalizei se, ekkopson auton kai bale apo sou; kalon soi estin eiselthein eis ten zoen kyllon e cholon, e dyo cheiras e dyo podas echonta blethenai eis to pyr to aionion.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ei de hē cheir sou ē ho pous sou skandalizei se, ekkopson auton kai bale apo sou; kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn kyllon ē chōlon, ē dyo cheiras ē dyo podas echonta blēthēnai eis to pyr to aiōnion.

Ei de he cheir sou e ho pous sou skandalizei se, ekkopson auton kai bale apo sou; kalon soi estin eiselthein eis ten zoen kyllon e cholon, e dyo cheiras e dyo podas echonta blethenai eis to pyr to aionion.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei de ē cheir sou ē o pous sou skandalizei se ekkopson auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn kullon ē chōlon ē duo cheiras ē duo podas echonta blēthēnai eis to pur to aiōnion

ei de E cheir sou E o pous sou skandalizei se ekkopson auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tEn zOEn kullon E chOlon E duo cheiras E duo podas echonta blEthEnai eis to pur to aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei de ē cheir sou ē o pous sou skandalizei se ekkopson auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn chōlon ē kullon ē duo cheiras ē duo podas echonta blēthēnai eis to pur to aiōnion

ei de E cheir sou E o pous sou skandalizei se ekkopson auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tEn zOEn chOlon E kullon E duo cheiras E duo podas echonta blEthEnai eis to pur to aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei de ē cheir sou ē o pous sou skandalizei se ekkopson auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn chōlon ē kullon ē duo cheiras ē duo podas echonta blēthēnai eis to pur to aiōnion

ei de E cheir sou E o pous sou skandalizei se ekkopson auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tEn zOEn chOlon E kullon E duo cheiras E duo podas echonta blEthEnai eis to pur to aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei de ē cheir sou ē o pous sou skandalizei se ekkopson auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn chōlon ē kullon ē duo cheiras ē duo podas echonta blēthēnai eis to pur to aiōnion

ei de E cheir sou E o pous sou skandalizei se ekkopson auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tEn zOEn chOlon E kullon E duo cheiras E duo podas echonta blEthEnai eis to pur to aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:8 Westcott/Hort - Transliterated
ei de ē cheir sou ē o pous sou skandalizei se ekkopson auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn kullon ē chōlon ē duo cheiras ē duo podas echonta blēthēnai eis to pur to aiōnion

ei de E cheir sou E o pous sou skandalizei se ekkopson auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tEn zOEn kullon E chOlon E duo cheiras E duo podas echonta blEthEnai eis to pur to aiOnion

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei de ē cheir sou ē o pous sou skandalizei se ekkopson auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tēn zōēn kullon ē chōlon ē duo cheiras ē duo podas echonta blēthēnai eis to pur to aiōnion

ei de E cheir sou E o pous sou skandalizei se ekkopson auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselthein eis tEn zOEn kullon E chOlon E duo cheiras E duo podas echonta blEthEnai eis to pur to aiOnion

Máté 18:8 Hungarian: Karoli
Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tûzre.

La evangelio laŭ Mateo 18:8 Esperanto
Kaj se via mano aux via piedo faligas vin, detrancxu gxin kaj forjxetu gxin de vi:estas bone por vi eniri en vivon kripla aux lama prefere ol, havante du manojn aux du piedojn, esti enjxetita en la eternan fajron.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:8 Finnish: Bible (1776)
Mutta jos kätes taikka jalkas pahentaa sinun, niin leikkaa ne pois, ja heitä pois tyköäs. Parempi on sinun elämään sisälle mennä ontuvana taikka raajarikkona, kuin että sinulla olis kaksi kättä eli kaksi jalkaa, ja sinä heitettäisiin ijankaikkiseen tuleen.

Matthieu 18:8 French: Darby
Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi: il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropie, que d'avoir deux mains ou deux pieds, et d'etre jete dans le feu eternel.

Matthieu 18:8 French: Louis Segond (1910)
Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel.

Matthieu 18:8 French: Martin (1744)
Que si ta main ou ton pied te fait broncher, coupe-les, et jette-les loin de toi; car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie, que d'avoir deux pieds ou deux mains, et d'être jeté au feu éternel.

Matthaeus 18:8 German: Modernized
So aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, daß du zum Leben lahm oder als ein Krüppel eingehest, denn daß du zwo Hände oder zwei Füße habest und werdest in das ewige Feuer geworfen.

Matthaeus 18:8 German: Luther (1912)
So aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser, daß du zum Leben lahm oder als Krüppel eingehst, denn daß du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das höllische Feuer geworfen.

Matthaeus 18:8 German: Textbibel (1899)
Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue ihn ab und wirf ihn weg; es ist dir besser, in das Leben einzugehen verstümmelt oder lahm, als mit zwei Händen oder zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden.

Matteo 18:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ora, se la tua mano od il tuo piede t’è occasion di peccato, mozzali e gettali via da te; meglio è per te l’entrar nella vita monco o zoppo che l’aver due mani o due piedi ed esser gettato nel fuoco eterno.

Matteo 18:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora, se la tua mano, o il tuo piè, ti fa intoppare, mozzali, e gettali via da te; meglio è per te d’entrar nella vita zoppo, o monco, che, avendo due mani, e due piedi, esser gettato nel fuoco eterno.

MATIUS 18:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu, jikalau tanganmu atau kakimu mendatangkan kesalahan padamu, keratlah dia, buangkan daripadamu, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan kudung atau timpang daripada engkau dibuangkan ke dalam api yang kekal dengan bertangan dua atau berkaki dua.

Matthew 18:8 Kabyle: NT
Ma yella d afus-ik neɣ d aḍaṛ-ik ara k-yesseɣlin di ddnub, gzem-iten, ḍeggeṛ-iten akkin fell-ak, axiṛ-ak aț-țiliḍ di ddunit d aɛiban wala aț-țesɛuḍ sin iḍaṛṛen neɣ sin ifassen, aț-țwaḍeggṛeḍ ɣer tmes ur nxețți.

마태복음 18:8 Korean
만일 네 손이나 네 발이 너를 범죄케 하거든 찍어 내버리라 불구자나 절뚝발이로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던지우는 것보다 나으니라

Matthaeus 18:8 Latin: Vulgata Clementina
Si autem manus tua, vel pes tuus scandalizat te, abscide eum, et projice abs te : bonum tibi est ad vitam ingredi debilem, vel claudum, quam duas manus vel duos pedes habentem mitti in ignem æternum.

Sv. Matejs 18:8 Latvian New Testament
Bet ja tava roka vai tava kāja tevi apgrēcina, cērt to nost un met no sevis prom: labāk tev kroplim vai tizlam ieiet dzīvībā, nekā tu ar divām rokām un divām kājām tiktu iemests mūžīgajā ugunī.

Evangelija pagal Matà 18:8 Lithuanian
Jei tavo ranka ar koja traukia tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau sužalotam ar luošam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom ir kojom būti įmestam į amžiną ugnį.

Matthew 18:8 Maori
Ki te he koe i tou ringa, i tou waewae ranei, poutoa, maka atu: pai ke hoki mou te tomo ki te ora he kopa, he ringa mutu, i te maka ki te ahi ka tonu, he ringa rua, he waewae rua.

Matteus 18:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men om din hånd eller din fot frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! det er bedre for dig å gå halt eller vanfør inn til livet enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild.

Mateo 18:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti; te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno.

Mateo 18:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno.

Mateo 18:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtalos y échalos de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.

Mateo 18:8 Spanish: Reina Valera 1909
Por tanto, si tu mano ó tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y echaló de ti: mejor te es entrar cojo ó manco en la vida, que teniendo dos manos ó dos pies ser echado en el fuego eterno.

Mateo 18:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalos y echalos de ti; mejor te es entrar cojo o manco a la vida, que teniendo dos manos o dos pies ser echado al fuego eterno.

Mateus 18:8 Bíblia King James Atualizada Português
Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti; pois melhor é entrares na vida, mutilado ou aleijado, do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres atirado no fogo eterno.

Mateus 18:8 Portugese Bible
Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti; melhor te é entrar na vida aleijado, ou coxo, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno.   

Matei 18:8 Romanian: Cornilescu
Acum, dacă mîna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le dela tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decît să ai două mîni sau două picioare, şi să fii aruncat în focul vecinic.

От Матфея 18:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный;

От Матфея 18:8 Russian koi8r
Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный;

Matthew 18:8 Shuar New Testament
`Nu asamtai ame uwejem tura nawem tunaanum ajunmatniuitkiuinkia tsupikiam ajapata. Kame muntuch pujustin tura ukunam nayaimpiniam wΘtin pΘnkeraiti. Antsu kajinkiashtin jinium takamtsuk jeatniuka Imiß yajauchiiti.

Matteus 18:8 Swedish (1917)
Om nu din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt eller halt, än att hava båda händerna eller båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden.

Matayo 18:8 Swahili NT
Kama mkono au mguu wako ukikukosesha, ukate na kuutupa mbali nawe. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima bila mkono au mguu, kuliko kutupwa katika moto wa milele ukiwa na mikono miwili na miguu yako miwili.

Mateo 18:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon: mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay, kay sa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggan.

Ǝlinjil wa n Matta 18:8 Tawallamat Tamajaq NT
Kud ǝfus-nak madeɣ adar-nak a kay-sisuginen ibakkadan, wǝdi ǝfrǝs-tan-in, tǝgǝraq-qan-in sǝdi. Id of-ak tǝggaza aljannat tǝgeɣ ǝfus, madeɣ tǝgeɣ adar y ad tǝleɣ ǝššin fassan, d ǝššin daran, tǝtǝwǝgǝra dǝr-san daɣ Jahannama.

มัทธิว 18:8 Thai: from KJV
ด้วยเหตุนี้ถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือและเท้าด้วนยังดีกว่ามีสองมือสองเท้า และต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์

Matta 18:8 Turkish
‹‹Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa, onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir.

Матей 18:8 Ukrainian: NT
Коли ж рука твоя або нога твоя блазнить тебе, відотни її, та й кинь од себе: лучче тобі ввійти в житте кривим або калїкою, нїж мавши дві руцї чи дві нозї, бути вкинутим ув огонь вічний.

Matthew 18:8 Uma New Testament
Ane rapa' -na pale-ta hamali ba witi' -ta hamali to mpakeni-ta mojeko', pua' lau-mi pai' petadi. Agina hamali-damo pale-ta ba witi' -ta, asala mporata-ta katuwua' to lompe' dohe Alata'ala. Agina lau-pi toe, ngkai palea ntimalia pai' witia' ntimalia, hiaa' ka'omea-na ratadi-ta hi rala apu to jela' ncuu.

Ma-thi-ô 18:8 Vietnamese (1934)
Nếu tay hay là chơn ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chơn hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chơn mà bị quăng vào lửa đời đời.

Matthew 18:7
Top of Page
Top of Page