Matthew 20:23
New International Version
Jesus said to them, "You will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father."

New Living Translation
Jesus told them, "You will indeed drink from my bitter cup. But I have no right to say who will sit on my right or my left. My Father has prepared those places for the ones he has chosen."

English Standard Version
He said to them, “You will drink my cup, but to sit at my right hand and at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father.”

Berean Study Bible
“You will indeed drink My cup,” Jesus said. “But to sit at My right or left is not Mine to grant. These seats belong to those for whom My Father has prepared them.”

New American Standard Bible
He said to them, "My cup you shall drink; but to sit on My right and on My left, this is not Mine to give, but it is for those for whom it has been prepared by My Father."

King James Bible
And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.

Holman Christian Standard Bible
He told them, "You will indeed drink My cup. But to sit at My right and left is not Mine to give; instead, it belongs to those for whom it has been prepared by My Father."

International Standard Version
He told them, "You will indeed drink from my cup. But it's not up to me to grant you a seat at my right hand or at my left. These positions have already been prepared for others by my Father."

NET Bible
He told them, "You will drink my cup, but to sit at my right and at my left is not mine to give. Rather, it is for those for whom it has been prepared by my Father."

Aramaic Bible in Plain English
He said to them, “You will drink my cup and you will be baptized in the baptism in which I am baptized, but for you to sit at my right and at my left is not mine to give except to those for whom it is prepared by my Father.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus said to them, "You will drink my cup. But I don't have the authority to grant you a seat at my right or left. My Father has already prepared these positions for certain people."

Jubilee Bible 2000
And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with; but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to those for whom it is prepared of my Father.

King James 2000 Bible
And he said unto them, You shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.

American King James Version
And he said to them, You shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not my to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.

American Standard Version
He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on my left hand, is not mine to give; but it is for them for whom it hath been prepared of my Father.

Douay-Rheims Bible
He saith to them: My chalice indeed you shall drink; but to sit on my right or left hand, is not mine to give to you, but to them for whom it is prepared by my Father.

Darby Bible Translation
[And] he says to them, Ye shall drink indeed my cup, but to sit on my right hand and on [my] left, is not mine to give, but to those for whom it is prepared of my Father.

English Revised Version
He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on my left hand, is not mine to give, but it is for them for whom it hath been prepared of my Father.

Webster's Bible Translation
And he saith to them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared by my Father.

Weymouth New Testament
"You shall drink out of my cup," He said, "but a seat at my right hand or at my left it is not for me to allot, but it belongs to those for whom it has been prepared by my Father."

World English Bible
He said to them, "You will indeed drink my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it is for whom it has been prepared by my Father."

Young's Literal Translation
And he saith to them, 'Of my cup indeed ye shall drink, and with the baptism that I am baptized with ye shall be baptized; but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but -- to those for whom it hath been prepared by my father.'

Mattheus 20:23 Afrikaans PWL
Hy sê vir hulle: “My beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan My regter- en aan My linkerhand is nie Myne om te gee nie, behalwe aan hulle vir wie dit, deur My Vader, voorberei is.”

Mateu 20:23 Albanian
Atëherë ai u tha atyre: ''Ju me të vërtetë do ta pini kupën time dhe do të pagëzoheni me pagëzimin me të cilin unë do të pagëzohem; por nuk është në dorën time që të uleni në të djathtën time ose në të majtën time, por u është rezervuar atyre, të cilëve u është përgatitur nga Ati im''.

ﻣﺘﻰ 20:23 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهما اما كاسي فتشربانها وبالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا للذين اعدّ لهم من ابي.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 20:23 Armenian (Western): NT
Յիսուս ըսաւ անոնց. «Արդարեւ պիտի խմէ՛ք իմ բաժակս, ու պիտի մկրտուի՛ք այն մկրտութեամբ՝ որով ես մկրտուելու եմ. բայց իմ աջ կամ ձախ կողմս բազմիլը՝ իմս չէ տալը, հապա պիտի տրուի անո՛նց՝ որոնց համար պատրաստուած է իմ Հօրմէս»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  20:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan dioste, Ene copá edanen baduçue, eta ni batheyaturen naicén baptismoaz batheyaturen baçarete: baina ene escuinean edo ezquerrean iartea, ezta ene emaiteco, baina emanen çaye ene Aitaz appainduric dauèney.

Dyr Mathäus 20:23 Bavarian
Daa gantwortt yr ien: "Ja, meinn Kölich gaatß aau +trinken! Aber dös, däßß zesmer und winstrer meiner sitzn därfftß, drüber befindd nit i. Dort kemmend die hin, wo syr mein Vater dyrfür ausgschaut haat."

Матей 20:23 Bulgarian
Той им рече: Моята чаша наистина ще пиете, [[и с кръщението с което Аз се кръщавам, ще се кръстите]]; но да седнете отдясно Ми и отляво Ми не е Мое да дам, [а ще се даде на ония], за които е било приготвено от Отца Ми.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌對他們說:「我的杯你們固然要喝,但坐在我的右邊或左邊,不是我所賜的,而是我父已經預備給誰,就賜給誰。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣对他们说:“我的杯你们固然要喝,但坐在我的右边或左边,不是我所赐的,而是我父已经预备给谁,就赐给谁。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「我所喝的杯,你們必要喝;只是坐在我的左右,不是我可以賜的,乃是我父為誰預備的,就賜給誰。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“我所喝的杯,你们必要喝;只是坐在我的左右,不是我可以赐的,乃是我父为谁预备的,就赐给谁。”

馬 太 福 音 20:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 我 所 喝 的 杯 , 你 們 必 要 喝 ; 只 是 坐 在 我 的 左 右 , 不 是 我 可 以 賜 的 , 乃 是 我 父 為 誰 預 備 的 , 就 賜 給 誰 。

馬 太 福 音 20:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 我 所 喝 的 杯 , 你 们 必 要 喝 ; 只 是 坐 在 我 的 左 右 , 不 是 我 可 以 赐 的 , 乃 是 我 父 为 谁 预 备 的 , 就 赐 给 谁 。

Evanðelje po Mateju 20:23 Croatian Bible
A on im reče: Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac.

Matouš 20:23 Czech BKR
Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti na pravici mé a na levici mé, neníť mé dáti vám, ale dáno bude těm, kterýmž připraveno jest od Otce mého.

Matthæus 20:23 Danish
Han siger til dem: »Min Kalk skulle I vel drikke; men det at sidde ved min højre og ved min venstre Side tilkommer det ikke mig at give; men det gives til dem, hvem det er beredt af min Fader.«

Mattheüs 20:23 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker hand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου.

Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν [τοῦτο] δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Tὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· Tὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου, οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ λέγει αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

Tischendorf 8th Edition
λέγει αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων, οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου, οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· Τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων ουκ εστιν εμον τουτο δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

Stephanus Textus Receptus 1550
και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λεγει αυτοις, Το μεν ποτηριον μου πιεσθε, και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε· το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου, ουκ εστιν εμον δουναι, αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει αυτοις το μεν ποτηριον μου πιεσθε το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων ουκ εστιν εμον {VAR2: [τουτο] } δουναι αλλ οις ητοιμασται υπο του πατρος μου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei autois To men potērion mou piesthe, to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnymōn ouk estin emon touto dounai, all’ hois hētoimastai hypo tou Patros mou.

legei autois To men poterion mou piesthe, to de kathisai ek dexion mou kai ex euonymon ouk estin emon touto dounai, all’ hois hetoimastai hypo tou Patros mou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei autois To men potērion mou piesthe, to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnymōn ouk estin emon dounai, all' hois hētoimastai hypo tou patros mou.

legei autois To men poterion mou piesthe, to de kathisai ek dexion mou kai ex euonymon ouk estin emon dounai, all' hois hetoimastai hypo tou patros mou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei autois to men potērion mou piesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn ouk estin emon touto dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

legei autois to men potErion mou piesthe to de kathisai ek dexiOn mou kai ex euOnumOn ouk estin emon touto dounai all ois Etoimastai upo tou patros mou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai legei autois to men potērion mou piesthe kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēsesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn mou ouk estin emon dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

kai legei autois to men potErion mou piesthe kai to baptisma o egO baptizomai baptisthEsesthe to de kathisai ek dexiOn mou kai ex euOnumOn mou ouk estin emon dounai all ois Etoimastai upo tou patros mou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai legei autois to men potērion mou piesthe kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēsesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn mou ouk estin emon dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

kai legei autois to men potErion mou piesthe kai to baptisma o egO baptizomai baptisthEsesthe to de kathisai ek dexiOn mou kai ex euOnumOn mou ouk estin emon dounai all ois Etoimastai upo tou patros mou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai legei autois to men potērion mou piesthe kai to baptisma o egō baptizomai baptisthēsesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn mou ouk estin emon dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

kai legei autois to men potErion mou piesthe kai to baptisma o egO baptizomai baptisthEsesthe to de kathisai ek dexiOn mou kai ex euOnumOn mou ouk estin emon dounai all ois Etoimastai upo tou patros mou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:23 Westcott/Hort - Transliterated
legei autois to men potērion mou piesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn ouk estin emon dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

legei autois to men potErion mou piesthe to de kathisai ek dexiOn mou kai ex euOnumOn ouk estin emon dounai all ois Etoimastai upo tou patros mou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei autois to men potērion mou piesthe to de kathisai ek dexiōn mou kai ex euōnumōn ouk estin emon {UBS4: [touto] } dounai all ois ētoimastai upo tou patros mou

legei autois to men potErion mou piesthe to de kathisai ek dexiOn mou kai ex euOnumOn ouk estin emon {UBS4: [touto]} dounai all ois Etoimastai upo tou patros mou

Máté 20:23 Hungarian: Karoli
És monda nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felõl való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám elkészítette.

La evangelio laŭ Mateo 20:23 Esperanto
Li diris al ili:Mian kalikon vi ja trinkos; sed sidi dekstre de mi kaj maldekstre, tion doni ne apartenas al mi, sed gxi estas por tiuj, por kiuj gxi estas preparita de mia Patro.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 20:23 Finnish: Bible (1776)
Ja hän sanoi heille: minun kalkkini tosin te juotte ja sillä kasteella, jolla minä kastetaan, te kastetaan; mutta istua minun oikialla kädelläni, taikka vasemmalla, ei ole minun antamisellani, vaan joille se on valmistettu minun Isältäni.

Matthieu 20:23 French: Darby
Et il leur dit: Vous boirez bien ma coupe; mais de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est prepare par mon Pere.

Matthieu 20:23 French: Louis Segond (1910)
Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé.

Matthieu 20:23 French: Martin (1744)
Et il leur dit : il est vrai que vous boirez ma coupe, et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé; mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est point à moi de le donner, mais [il sera donné] à ceux à qui cela est destiné par mon Père.

Matthaeus 20:23 German: Modernized
Und er sprach zu ihnen: Meinen Kelch sollt ihr zwar trinken und mit der Taufe, da ich mit getauft werde, sollt ihr getauft werden, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, stehet mir nicht zu, sondern denen es bereitet ist von meinem Vater.

Matthaeus 20:23 German: Luther (1912)
Und er sprach zu ihnen: Meinen Kelch sollt ihr zwar trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr getauft werden; aber das sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben steht mir nicht zu, sondern denen es bereitet ist von meinem Vater.

Matthaeus 20:23 German: Textbibel (1899)
Sagt er zu ihnen: meinen Becher sollt ihr trinken; das Sitzen aber zu meiner rechten und linken habe ich nicht zu verleihen, das kommt an die, welchen es bereitet ist von meinem Vater.

Matteo 20:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
Egli disse loro: Voi certo berrete il mio calice; ma quant’è al sedermi a destra o a sinistra non sta a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio.

Matteo 20:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli disse loro: Voi certo berrete il mio calice, e sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato; ma, quant’è al sedere alla mia destra, o alla sinistra, non istà a me il darlo; ma sarà dato a coloro a cui è preparato dal Padre mio.

MATIUS 20:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguhnya cawan minuman-Ku itu kelak kamu akan minum juga, tetapi akan hal duduk di sebelah kanan-Ku dan di sebelah kiri-Ku itu, bukannya hak bagi-Ku memberinya, hanyalah diberi kepada orang-orang, yang dipersediakan baginya oleh Bapa-Ku."

Matthew 20:23 Kabyle: NT
Yerra-yasen : Ț-țideț, aț-țeswem si tbuqalt-agi, meɛna ɣef wayen yeɛnan imukan ɣer tama-w tayeffust neɣ tazelmaṭ, mačči d nekk ara ten-ifken, ad țțunefken i wid iwumi i ten-ihegga Baba Ṛebbi.

마태복음 20:23 Korean
가라사대 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 나의 줄 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라

Matthaeus 20:23 Latin: Vulgata Clementina
Ait illis : Calicem quidem meum bibetis : sedere autem ad dexteram meam vel sinistram non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a Patre meo.

Sv. Matejs 20:23 Latvian New Testament
Viņš atbildēja tiem: Manu biķeri gan jūs dzersiet, bet man nepiedienas jums dot sēdēt manā labajā vai kreisajā pusē, bet tiem, kam mans Tēvs sagatavojis.

Evangelija pagal Matà 20:23 Lithuanian
Tuomet Jis tarė: “Mano taurę, tiesa, gersite, ir krikštu, kuriuo Aš krikštijamas, būsite pakrikštyti, bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne Aš duodu; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paruošta”.

Matthew 20:23 Maori
Ka mea ia ki a raua, E inu ano korua i taku kapu, e iriiria ki te iriiringa e iriiria ai ahau: ko te noho ia ki toku matau, ki toku maui, ehara i ahau mana e hoatu, engari ka riro i te hunga i whakaritea nei e toku Matua mo ratou.

Matteus 20:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han sa til dem: Min kalk skal I nok drikke; men å sitte ved min høire og ved min venstre side, det tilkommer det ikke mig å gi nogen, men det gis dem som det er beredt av min Fader.

Mateo 20:23 Spanish: La Biblia de las Américas
El les dijo: Mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre.

Mateo 20:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El les dijo: "Mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a Mi derecha y a Mi izquierda no es Mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por Mi Padre."

Mateo 20:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Él les dijo: A la verdad de mi copa beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.

Mateo 20:23 Spanish: Reina Valera 1909
Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros á mi mano derecha y á mi izquierda, no es mío dar lo, sino á aquellos para quienes está aparejado de mi Padre.

Mateo 20:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre.

Mateus 20:23 Bíblia King James Atualizada Português
Então Jesus lhes declarou: “Certamente bebereis do meu cálice; mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai”.

Mateus 20:23 Portugese Bible
Então lhes disse: O meu cálice certamente haveis de beber; mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence concedê-lo; mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai.   

Matei 20:23 Romanian: Cornilescu
Şi El le -a răspuns: ,,Este adevărat că veţi bea paharul Meu, şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu: dar a şedea la dreapta şi la stînga Mea, nu atîrnă de Mine s'o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru cari a fost pregătită de Tatăl Meu.``

От Матфея 20:23 Russian: Synodal Translation (1876)
И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит , но кому уготовано Отцем Моим.

От Матфея 20:23 Russian koi8r
И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую--не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцем Моим.

Matthew 20:23 Shuar New Testament
Tuφniakui Jesus Tφmiayi "Ayu. Winia pininkruiya umartatrume. Wi imiantiatjana nujai imiantiatrume. Antsu Wijiai tsaninkia pujustinniaka Wikia iischatniuitjai, antsu winia Apar iwiarturu ainia nuna nui apujsattawai" Tφmiayi.

Matteus 20:23 Swedish (1917)
Då sade han till dem: »Ja, väl skolen I få dricka min kalk, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra tillkommer det icke mig att bortgiva, utan de skola tillfalla dem för vilka så är bestämt av min Fader.»

Matayo 20:23 Swahili NT
Yesu akawaambia, "Kweli mtakunywa kikombe changu, lakini kuketi kulia au kushoto kwangu si kazi yangu kupanga; jambo hilo watapewa wale waliowekewa tayari na Baba yangu."

Mateo 20:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi niya sa kanila, Katotohanang iinuman ninyo ang aking saro: datapuwa't ang maupo sa aking kanan, at sa aking kaliwa, ay hindi sa akin ang pagbibigay; datapuwa't yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking Ama.

Ǝlinjil wa n Matta 20:23 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan Ɣaysa: «Awalla, illikan as tǝfrâgam a dǝr-i tǝdrǝwam alɣazab wa. Mišan daɣ batu ǝn wa zʼaqqamin daɣ ǝɣil-in wala zalgat-in, wǝrgeɣ nak a t-ihakkin, kalar idaggan win di in win as tan-isammatag Abba-nin.»

มัทธิว 20:23 Thai: from KJV
พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่านจะดื่มจากถ้วยของเรา และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริง แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่จะมอบให้ แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใด ก็จะให้แก่ผู้นั้น"

Matta 20:23 Turkish
İsa onlara, ‹‹Elbette benim kâsemden içeceksiniz›› dedi, ‹‹Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır.››

Матей 20:23 Ukrainian: NT
І рече до них: Ви то чашу мою пити мете, й хрещеннєм, яким я хрещусь, хреститиметесь; тільки ж, щоб вам сидіти по правиці в мене й по лївицї в мене, се не єсть моє дати, а кому приготовлено від Отця мого.

Matthew 20:23 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Makono mpu'u, bate nikolo mpai' kaparia hewa to kukolo. Aga hema to mohura hi mali ka'ana-ku pai' hi mali ki'ii-ku, bela Aku' to mpakatantu. Tuama-ku-hana to mpakatantu hema to mporata bagia tetu."

Ma-thi-ô 20:23 Vietnamese (1934)
Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.

Matthew 20:22
Top of Page
Top of Page